Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Muud ELi institutsioonid ja asutused Eestis

Siit leiate teavet muude asutuste ja võrgustike kohta, mis tegelevad Euroopa Liidu teemadega Eestis.

Euroopa Parlamendi büroo Eestis

Euroopa Parlamendi büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi.

eu-LISA

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) on Euroopa Liidu amet, mille ülesandeks on Euroopa Liidu suurte infosüsteemide ja sidetaristu operatiivjuhtimine. eu-LISA loodi 2011. aastal, et hallata teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja asüülitaotlejate sõrmejälgede infosüsteemi Eurodac. Ameti operatiivkeskus asub Prantsusmaal Strasbourgis, varurajatis Austrias Sankt Johann im Pongaus ja peakorter Tallinnas.

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat on Eesti Euroopa Liidu poliitika keskne koordinatsiooniüksus. Euroopa Liidu sekretariaat nõustab peaministrit Euroopa teemadel, juhib Eesti ELi suunalist tegevust valitsusasutuste üleselt ning annab suunised Eesti Vabariigi alalisele esindusele ELi juures tööks Euroopa Liidu Nõukogus ja teistes institutsioonides.

Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kontaktasutuse ning toetuste rakendusüksuse ülesandeid.

Europassi Keskus Eestis

Europass on raamistik, mille eesmärgiks on lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist. Eesti Europassi Keskus alustas tööd Kutsekoja juures 1. mail 2005.

Eesti SOLVIT keskus

Euroopa Liidu siseturu probleeme lahendab SOLVIT. SOLVITi kaudu saavad Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti.

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Eesti SOLVIT keskus asub Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Enterprise Europe Network Eestis

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

EURES Eesti

EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis asutati 1993.aastal. Eestis on EURES tegevust koordineerivaks asutuseks Töötukassa. EURES toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ja Šveitsis, kokku 31 riigis (EURES riigid)

Tarbijakaitseameti ELi tarbija nõustamiskeskus

ELi tarbija nõustamiskeskus pakub teavet, nõu ja abi piiriüleste ostude tegemisel ELis, Islandil, Norras ja Suurbritannias. Nad on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti piiriüleseid kaebusi lahendav üksus ning Euroopa tarbijakeskuse (ECC) võrgustiku liige.

Loov Euroopa Eestis

Vahendab Loov Euroopa programmi Eesti kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonnale.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.