Põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

ELi põllumajandus Eestis

ELi ühine põllumajanduspoliitika on ELi liikmesriikide ühine poliitikavaldkond, mida juhitakse ja rahastatakse ELi tasemel. Juba 1962. aastal alguse saanud ühise põllumajanduspoliitika osatähtsus ELi eelarves on aastate jooksul vähenenud, kuid 2021–2027 eelarveperioodil moodustab see endiselt 31% kogu ELi eelarvest.

Ühise põllumajanduspoliitika eesmärk on vähendada põllumajandustootjate riske ja tagada neile piisav sissetulek, säilitada põllumajandustoodete mõistlik hinnatase ja  kvaliteet, tagada loodusvarade säästlik kasutamine ning toetada maaelu. Kui ühise põllumajanduspoliitika algusaastatel lasus peamine rõhuasetus stabiilsete toodangumahtude ja tootjate konkurentsivõime tagamisel, siis viimastel aastatel on järjest olulisemaks muutunud Euroopa rohelise kokkuleppega seotud kliima- ja ökoloogilised eesmärgid. Näiteks toetavad uue eelarveperioodi meetmed põllumajanduse bioloogilist mitmekesisust ja kestlikku tootmist.

ELi põllumajanduspoliitika 2021–2027

2021–2027 eelarveperioodil antakse ühise põllumajanduspoliitika vahendite jagamisel liikmesriikidele enam vabadust, et iga riik saaks toetusi vastavalt kohalikele vajadustele kohandada. Lisaks pööratakse toetusprogrammis erilist tähelepanu Euroopa rohelise kokkuleppe teemadele, nagu kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja loodusressursside kestlik majandamine, millega on seotud 40% käesoleva perioodi põllumajandustoetustest. Uued võimalused loodi ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest põllumeeste ja noorte põllumeeste toetamiseks, mis aitavad tagada maapiirkondade elujõulisust.

Põllumajanduspoliitika oluline osa on maaelu toetamine, mis aitab tagada maapiirkondade elujõulisuse ja arengu. Maaelu kestliku arengu toetamiseks on ühises põllumajanduspoliitikas kolm pikaaegset prioriteeti: suurendada põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, tagada loodusressursside säästlik kasutamine ning soodustada maapiirkondades majanduse arengut ja töökohtade loomist.

Ühise põllumajanduspoliitika tutvustus

Ühine põllumajanduspoliitika 2021-2027

Põllumajandus ja roheline kokkulepe

Põllumajandus ja COVID-19

Maaelu arendamine

ELi meetmed ülemaailmse toiduga kindlustatuse parandamiseks

ELi põllumajanduspoliitika strateegia

Statistikat Eesti põllumajanduse kohta

37,8%
Eesti elanikkonnast elab maapiirkondades
273
2020.a sai Eesti ELi põllumajanduspoliitika fondidest 273 miljonit eurot, millest 53% olid otsetoetused ja turumeetmed ning 47% maaelu arengu toetused
7% ja 9%
Põllumajandustoodete eksport ja import moodustavad vastavalt 7% ja 9% Eesti koguekspordist ja -impordist.