Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. märts 20212 min lugemist

EL avas Euroopa tuleviku konverentsi

p050649-943509.jpg
© EU
Parlamendi president Sassoli, ELi Nõukogu eesistuja, Portugali peaminister Costa ning Euroopa Komisjoni president von der Leyen kirjutasid alla Euroopa tuleviku konverentsi ühisavaldusele. Tänane allkirjastamine oli avalöögiks aruteludele Euroopa tuleviku üle, milles saavad osaleda kõik eurooplased.

Euroopa Parlamendi president David Sassoli ütles: „Tänane päev tähistab Euroopa Liidu ja kõigi Euroopa kodanike jaoks uut algust. Euroopa tuleviku konverents annab kõigile Euroopa kodanikele ja meie kodanikuühiskonnale ainulaadse võimaluse kujundada Euroopa homset päeva. Kutsume kõiki üles jagama oma ideid, et kujundada tuleviku Euroopa − Teie Euroopa.“

Portugali peaminister António Costa sõnas: „Euroopa tuleviku konverentsi kokkukutsumine annab eurooplastele tuleviku suhtes kindlust ja lootust. Kindlust, et suudame koos pandeemiast ja kriisist üle saada. Lootust, et koos ehitame üles õiglase, rohelise ja digitaalse Euroopa.“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Kutsume kõiki eurooplasi üles arvamust avaldama ning ütlema, millises Euroopas nad elada tahavad. Ühendame jõud ning kujundame ja ehitame Euroopat üheskoos. Kodanike ootused on selged: nad soovivad osaleda arutelus Euroopa tuleviku ja nende elu mõjutavate küsimuste üle. Meie lubadus on selge: me võtame neid kuulda ja asume seejärel tegutsema.“

Konverentsi eesmärk on anda kodanikele ELi poliitika ja eesmärkide kujundamisel suurem roll ning parandada seega liidu vastupanuvõimet nii majandus- kui tervisekriisidele.

Euroopa tuleviku konverents on uus avatud foorum, kus eurooplased saavad pidada avatud, kaasavat ja läbipaistvat arutelu teemadel, mis on nende jaoks olulised ja mõjutavad nende igapäevaelu.

Konverentsi võimalike teemadena nimetab ühisavaldus tervishoidu, kliimamuutusi, sotsiaalset õiglust, digipööret, ELi rolli maailmas ning demokraatia toimimist ELis. Teemadering peegeldab ELi prioriteete ja kodanike poolt arvamusküsitlustes tõstatatud küsimusi. Kokkuvõttes otsustavad osalevad kodanikud ise, milliseid teemasid konverentsil arutatakse.

Järgmised sammud

Konverents toimub kolme ELi institutsiooni juhtimisel. Peagi kutsutakse kokku ka kolme institutsiooni esindav juhatus, kus liikmesriikide parlamentidel on vaatleja staatus. Juhatus jälgib konverentsi tööd ja valmistab ette täiskogu istungeid, võttes arvesse kodanike poolt tõstatatud küsimusi.

Taust

Ühisavalduses on kirjas konverentsi teemavaldkonnad, struktuur, eesmärgid ja põhimõtted. Konverentsi korraldamises osalevad ühiselt kodanikuühiskonna esindajad ja kõigi tasandite sidusrühmad, riikide ja piirkondade parlamendid, Regioonide Komitee, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning sotsiaalpartnerid ja akadeemilised ringkonnad.

Konverentsi korraldamiseks kasutatakse mitmesuguseid foorumeid (s.h. digitaalseid) ja võimaluse korral ka füüsilisi kohtumisi, järgides seejuures COVID-19 pandeemia ohutusnõudeid.

Interaktiivne mitmekeelne digiplatvorm võimaldab kodanikel ja sidusrühmadel veebis ideid esitada ning aitab neil üritustel osaleda ja neid korraldada. Platvorm ja kõik konverentsi egiidi all korraldatavad üritused peavad järgima kaasatuse, avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid ning austama eraelu puutumatust ja ELi andmekaitsenorme. Üleeuroopalised kodanike paneelarutelud salvestatakse ning kõik veebi vahendusel laekunud ettepanekud avalikustatakse.

Konverentsilt oodatakse otsuseid, mis annaksid suuna Euroopa edasisele arengule.

Lisateave

Euroopa tuleviku konverents

Euroopa tuleviku konverents – nõukogu muudetud seisukoht (3. veebruar 2021)

Komisjoni teatis Euroopa tuleviku konverentsi kohta (22. jaanuar 2020)

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (15. jaanuar 2020)

Täiskogu kõnede videosalvestis

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. märts 2021