Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. veebruar 20213 min lugemist

EL loob uued Euroopa partnerlused ja investeerib ligi 10 miljardit eurot rohe- ja digipöördesse

capture_6.jpg
© EU
Komisjon tegi täna ettepaneku luua kümme uut Euroopa Liidu, liikmesriikide ja/või tööstusharude vahelist Euroopa partnerlust . Nende eesmärk on kiirendada üleminekut rohelisele, kliimaneutraalsele ja digitaalsele Euroopale ning muuta Euroopa tööstus vastupanu- ja konkurentsivõimelisemaks. EL eraldab partnerlustele ligi 10 miljardit eurot, millele partnerid lisavad omalt poolt vähemalt samaväärses mahus investeeringuid.

Euroopa partnerluste eesmärk on parandada ELi valmisolekut nakkushaigusteks ja neile reageerimist, arendada keskkonnahoidliku lennunduse jaoks tõhusaid, vähese süsinikuheitega õhusõidukeid, toetada taastuvate bioloogiliste toorainete kasutamist energiatootmises, kindlustada Euroopa juhtpositsioon digitehnoloogiate ja -taristute valdkonnas ning muuta raudteetransport konkurentsivõimelisemaks.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul läheb Euroopal kõige paremini siis, kui teeme koostööd. „Eriti oluline on see digipöördega seotud probleemide lahendamisel. See mõjutab meid kõiki ega tunne riigipiire. Nagu kliimamuutusedki. Täna välja pakutud partnerlused koondavad ressursse, nii et me saame ühiselt maksimaalselt ära kasutada digitehnoloogiad, muu hulgas ka meie rohepöörde huvides,“ märkis juhtiv asepresident.

Kümme partnerlust, millest mõni tugineb olemasolevatele ühisettevõtetele , on järgmised:

  1. Ülemaailmne tervisealgatus EDCTP3: selle partnerlusega pakutakse uusi lahendusi nakkuskoormuse vähendamiseks Sahara-taguses Aafrikas ning tugevdatakse teadussuutlikkust, et valmistuda taas esilekerkivateks nakkushaigusteks ning neile reageerida. Selle eesmärk on töötada 2030. aastaks välja ja võtta kasutusele vähemalt kaks uut nakkushaigustega võitlemise tehnoloogiat ja toetada 30 riigis vähemalt 100 uurimisinstituuti taaspuhkevate epideemiate vastaste täiendavate tervisetehnoloogiate väljatöötamisel.
  2. Uuendusliku tervishoiu algatus: see algatus aitab luua kogu ELi hõlmava tervisega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni ökosüsteemi, mis hõlbustab teaduslike teadmiste siiret konkreetsetesse uuendustesse. See hõlmab ennetust, diagnostikat, ravi ja haiguste ohjamist.
  3. Peamised digitehnoloogid: need hõlmavad elektroonilisi komponente, nende projekteerimist, tootmist ja süsteemidesse integreerimist ning tarkvara, mis määrab kindlaks nende toimimise. Selle partnerluse üldeesmärk on toetada kõigi majandus- ja ühiskonnasektorite digiüleminekut ning Euroopa rohelist kokkulepet, aga ka järgmise põlvkonna mikroprotsessoritega seotud uurimistegevust ja innovatsiooni.
  4. Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa: see partnerlus aitab märkimisväärselt kaasa 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamisele, sillutades teed kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks, ning suurendab kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega tootmis- ja tarbimissüsteemide kestlikkust ja ringluspõhisust. Selle eesmärk on arendada ja laiendada biomassi kestlikku hankimist ja bioressursipõhisteks toodeteks muutmist, samuti toetada bioressursipõhise innovatsiooni kasutuselevõttu piirkondlikul tasandil.
  5. Puhas vesinik: see partnerlus kiirendab puhta vesiniku tehnoloogiate Euroopa väärtusahela arendamist ja kasutuselevõttu, aidates kaasa kestlike, vähese süsinikuheitega ja täielikult integreeritud energiasüsteemide loomisele. Selles keskendutakse puhta vesiniku tootmisele, turustamisele ja ladustamisele ning tarnesektoritele, kus on keeruline süsinikuheidet vähendada, nt rasketööstus ja raskeveonduse rakendused.
  6. Keskkonnahoidlik lennundus: selle partnerlusega suunatakse lennundus kliimaneutraalsuse poole, kiirendades murranguliste teadus- ja innovatsioonilahenduste arendamist ja kasutuselevõttu. Selle eesmärk on arendada välja uute energiaallikate, mootorite ja süsteemidega ülitõhusate, vähese süsinikuheitega õhusõidukite uus põlvkond.
  7. Euroopa raudtee: see partnerlus kiirendab innovatiivsete tehnoloogiate, eriti digi- ja automatiseerimistehnoloogiate väljatöötamist ja kasutuselevõttu, et saavutada raudteesüsteemi radikaalne ümberkujundamine ja täita Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke.
  8. Ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise uurimisprogramm 3: algatuse eesmärk on kiirendada Euroopa lennuliikluse korraldamise tehnoloogilist ümberkujundamist, viies selle kooskõlla digitaalajastuga, et muuta Euroopa õhuruum kõige tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks õhuruumiks maailmas ja toetada Euroopa lennundussektori konkurentsivõimet ja taastumist pärast koroonaviiruse kriisi.
  9. Nutivõrgud ja -teenused: selle partnerlusega toetatakse nutivõrkude ja -teenuste tehnoloogilist sõltumatust kooskõlas Euroopa uue tööstusstrateegiaga, ELi uue küberjulgeoleku strateegiaga ja 5G meetmepaketiga . Selle eesmärk on aidata lahendada ühiskondlikke probleeme ning võimaldada digi- ja rohepööret, samuti toetada tehnoloogiaid, mis aitavad kaasa majanduse elavdamisele.
  10. Metroloogia: selle partnerluse eesmärk on kiirendada Euroopa üleilmset juhtpositsiooni metroloogiauuringutes, luues jätkusuutlikud Euroopa metroloogiavõrgustikud, mille eesmärk on toetada ja stimuleerida uusi innovatiivseid tooteid, reageerida ühiskondlikele probleemidele ning võimaldada avaliku poliitika aluseks olevate normide ja standardite tõhusat kavandamist ja rakendamist.

 

Taust

Euroopa partnerlused on ELi uues teadusuuringute ja innovatsiooni programmis „Euroopa horisont“ (2021–2027) esitatud lähenemisviisid. Nende eesmärk on parandada ja kiirendada uute innovatiivsete lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu sektoriteüleselt, koondades avaliku ja erasektori vahendeid. Need aitavad ka kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele ja tugevdavad Euroopa teadusruumi. Partnerlused on avatud paljudele avaliku ja erasektori partneritele (näiteks tööstus, ülikoolid, teadusorganisatsioonid, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid osutavad asutused ning kodanikuühiskonna organisatsioonid, sh sihtasutused ja vabaühendused).

 

Lisateave

Euroopa partnerlused  

Infograafik

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. veebruar 2021