Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. juuli 2022Esindus Eestis2 min lugemist

EL õiguse kohaldamine ja juulikuu rikkumismenetlused

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruande. Aruandes kirjeldatakse õiguskaitsemeetmeid, mida komisjon võttis 2021. aastal, et tagada kodanike ja ettevõtjate õiguste ja vabaduste kaitse kogu ELis.

Komisjon avaldas ka rikkumismenetlusi käsitlevate korrapäraselt avaldatavate otsuste paketi.

Rikkumisvastaste meetmete pakett

Tänases paketis keskendutakse eelkõige ELi põhiõiguste, -väärtuste ja õigusriigi põhimõtte kaitsmisele ELis. Komisjon astub järgmise sammu rikkumismenetluses Poola vastu seoses ELi õiguse ülimuslikkusega, mida Poola konstitutsioonikohus õõnestab. Samuti kaebab komisjon Ungari Euroopa Liidu kohtusse LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise ja meediavabaduse ja Klubrádió raadiospektri kasutamise õiguse piiramise eest. Samal ajal jätkab komisjon oma õiguslikke meetmeid 15 liikmesriigi suhtes (sh Eesti), et kaitsta rikkumisest teatajaid, kes teatavad ELi õiguse rikkumisest.

Selleks et kaitsta vaba liikumise aluspõhimõtteid, mis on ELi ühtse turu nurgakivi, algatab komisjon Ungari suhtes rikkumismenetluse seoses diskrimineerivate kütusehindade kehtestamisega välismaise registreerimismärgiga sõidukitele.

Komisjon otsustas täna saata Eestile (INFR(2020)0170) ning Bulgaariale, Lätile, Soomele ja Tšehhile põhjendatud arvamuse, kuna need riigid ei ole siseriiklikku õigusesse täielikult üle võtnud direktiivi (EL) 2018/844 hoonete energiatõhususe kohta. Direktiiviga võeti kasutusele uued elemendid senise raamistiku tugevdamiseks, nt uute hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, elektromobiilsus ja laadimispunktid, ning kehtestati uued kütte- ja kliimaseadmete kontrollimise normid. Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäev oli 10. märts 2020. aasta. 2020. aasta maiks ei olnud need liikmesriigid teatanud direktiivi täielikust ülevõtmisest, mistõttu saadeti neile ametlik kiri. Olles vaadanud läbi riiklikud ülevõtmismeetmed, leiab komisjon, et Bulgaaria, Eesti, Läti, Soome ja Tšehhi ei ole direktiivi ikka veel täielikult üle võtnud. Neil riikidel on nüüd ülevõtmise kohustuse täitmiseks ja komisjonile teatamiseks aega kaks kuud. Vastasel juhul võib komisjon otsustada pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse.

Kõik tänased otsused on valdkondade kaupa leitavad siit.

ELi õiguse kohaldamine 2021. aastal

2021. aastal algatas komisjon kokku 847 uut rikkumismenetlust, samas kui eelnenud viie aastal oli see arv keskmiselt 809. Kaks kolmandikku (571) uutest juhtumitest algatati ELi direktiivide hilinenud ülevõtmise tõttu, samas kui üks kolmandik (276) algatati ELi õiguse väära kohaldamise või siseriiklike eeskirjade ELi õigusele, sealhulgas aluslepingutele, mittevastavuse tõttu. Aasta jooksul lõpetati 704 rikkumismenetlust.

31 juhul otsustas komisjon anda liikmesriigi Euroopa Liidu Kohtusse. Kolmandik neist juhtudest puudutas õhu või joogivee kvaliteeti või reovee puhastamist.

Loe aastaruande kohta lähemalt siit.

Lisateave

Märgukiri juuli rikkumisvastaste meetmete paketi kohta

Euroopa Liidu õiguse riigisisese kohaldamise järelevalvet käsitlev aastaaruanne

Euroopa Liidu õiguse riigisisese kohaldamise järelevalvet käsitleva aastaaruande veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. juuli 2022
Autor
Esindus Eestis