Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Artikkel18. aprill 2023Esindus Eestis2 min lugemist

EL suurendab kübersuutlikkust

Cybersecurity

Komisjon võttis täna vastu ELi kübersolidaarsuse määruse ettepaneku, mis aitab paremini avastada küberohte ja -intsidente ning suurendada küberteadlikkust, parandada elutähtsate teenuste osutajate valmisolekut ning suurendada liikmesriikide kooskõlastatud kriisiohje- ja reageerimisvõimet. Määrus aitab luua kodanike ja ettevõtjate jaoks ohutu ja turvalise digikeskkonna ning kaitsta elutähtsaid teenuseid ja nende osutajaid, nagu haiglad ja kommunaalteenuste pakkujad.

Euroopa oskuste aasta 2023 raames esitles komisjon ka küberturbeoskuste akadeemiat, et ületada küberturvalisuse valdkonna talendinappus. Akadeemia koondab mitmesuguseid küberturbeoskuste edendamise algatusi ja teeb need kättesaadavaks veebiplatvormil, suurendades sellega nende nähtavust ja kvalifitseeritud küberturbespetsialistide arvu ELis.

ELi kübersolidaarsuse määrus

ELi kübersolidaarsuse määrusega luuakse Euroopa küberturbekilp ja kiirreageerimise mehhanism, et suurendada liidu tasandil solidaarsust ning et suuremaid küberintsidente paremini avastada, nendeks valmistuda ja neile reageerida.

Suurte küberohtude kiireks ja tulemuslikuks avastamiseks teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa küberturbekilp ehk üleeuroopaline taristu, mis koosneks ELi eri riikides paiknevatest riiklikest ja piiriülestest infoturbekeskustest. Need oleksid üksused, mille ülesandeks on küberohtude avastamine ja nendega tegelemine. Nende käsutusse antakse tipptasemel tehnoloogia, nagu tehisintellekt ja täiustatud andmeanalüüs, mis aitaks aegsasti avastada piiriüleseid küberohte ja -intsidente ning jagada hoiatusi.

Keskused võiksid tegevust alustada 2024. aasta alguses. Euroopa küberturbekilpi ette valmistava tegevuse käigus on komisjon 2023. aasta aprillis programmi „Digitaalne Euroopa“ raames välja valinud kolm piiriüleste infoturbekeskuste konsortsiumi, kuhu kuuluvad 17 liikmesriigi ja Islandi avaliku sektori asutused.

ELi kübersolidaarsuse määrusega sätestatakse ka küberintsidentidele kiirreageerimise mehhanismi loomine, et suurendada valmisolekut ja intsidentidele reageerimise suutlikkust ELis. Mehhanismiga toetatakse järgmisi meetmeid:

  • valmisolekumeetmed, sealhulgas elutähtsate sektorite (tervishoid, transport, energeetika jne) testimine võimalike nõrkuste tuvastamiseks, tuginedes ühistele riskistsenaariumidele ja metoodikale;
  • loodav ELi küberturvalisuse reserv, mis koosneb intsidentidele reageerimise teenustest, mida pakuvad usaldusväärsed teenuseosutajad, kellega on varem sõlmitud lepingud ja kes on seega liikmesriigi või liidu institutsioonide, organite või asutuste taotlusel valmis sekkuma olulise või ulatusliku küberintsidendi korral;
  • rahaline toetus vastastikusele abile olukorras, kus liikmesriik saaks pakkuda toetust teisele liikmesriigile.

Luuakse ka küberintsidentide läbivaatamise mehhanism, mis võimaldaks vaadata läbi ja hinnata suuremaid küberintsidente pärast nende toimumist, õppida saadud kogemusest ning anda vajaduse korral soovitusi liidu riskiseisundi parandamiseks.

Kõigi ELi kübersolidaarsuse määruses ette nähtud meetmete kogueelarve on 1,1 miljardit eurot, millest umbes kaht kolmandikku rahastab EL programmi „Digitaalne Euroopa“ kaudu.

ELi küberturbeoskuste akadeemia

ELi küberturbeoskuste akadeemia koondab era- ja avaliku sektori algatusi, mille eesmärk on parandada küberturbeoskusi liikmesriikides ja Euroopas üldiselt, suurendades nende nähtavust ja aidates ületada küberturbespetsialistide nappust.

Akadeemia alustab tegevust veebis komisjoni digioskuste ja töökohtade platvormil. Inimesed, kes on huvitatud tööst küberturbe valdkonnas, leiavad sealt teavet kogu ELis pakutavate koolituste ja väljaantavate tunnistuste kohta.  Ka sidusrühmad saavad küberoskuste parandamisele kaasa aidata, pakkudes näiteks koolitusi või sertifitseerimist.

Akadeemia edasise arengu käigus kaasatakse sinna teadlasi, koolitajaid ja ettevõtjaid, et aidata neil koordineerida haridusprogramme, koolitusi ja rahastamist ning jälgida küberturbesektori tööturu arengut. 

Komisjoni ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava infoga

Küsimused ja vastused 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. aprill 2023
Autor
Esindus Eestis