Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. veebruar 2022Esindus Eestis3 min lugemist

ELi taksonoomia: komisjoni ettepanek süsinikuheite vähendamise kiirendamiseks

Climate March in Brussels, 20/09/2019

Euroopa Komisjon esitas täna ELi taksonoomia täiendava kliimaalase delegeeritud õigusakti kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kohta. Õigusakt käsitleb teatavaid gaasi- ja tuumaenergiaalaseid tegevusi. Volinike kolleegium jõudis poliitilisele kokkuleppele teksti suhtes, mis võetakse ametlikult vastu siis, kui see on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse.

Kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050 on vaja suuri erainvesteeringuid. ELi taksonoomia eesmärk on suunata erainvesteeringuid tegevusse, mida on vaja kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Taksonoomia klassifikatsiooniga ei määrata kindlaks, kas teatav tehnoloogia kuulub liikmesriikide energiaallikate hulka või mitte. Eesmärk on kiirendada üleminekut, kasutades kõiki võimalikke lahendusi, et saavutada kliimaeesmärgid. Teadusnõuannete ja praeguse tehnoloogia arengu põhjal leiab komisjon, et erainvesteeringud gaasi- ja tuumaenergiavaldkonda kindlatel tingimustel mängivad üleminekul olulist rolli. Taksonoomiasse lisatavad gaasi- ja tuumaenergiaalased tegevusvaldkonnad on kooskõlas ELi kliima- ja keskkonnaeesmärkidega ning aitavad kiirendada üleminekut saastavamalt tegevuselt, nagu söe tootmine, kliimaneutraalsele tulevikule, mis põhineb peamiselt taastuvatel energiaallikatel.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Meie missioon ja kohustus on kliimaneutraalsus. Kui tahame saavutada oma 2030. ja 2050. aasta eesmärgid, peame tegutsema kohe. Täna esitatud delegeeritud õigusakt käsitleb ELi majanduse toetamist energiasüsteemi ümberkujundamisel, õiglasel üleminekul taastuvatel energiaallikatel põhinevale rohelisele energiasüsteemile. Õigusakt kiirendab vajalikke erainvesteeringuid, eriti käesoleval kümnendil. Täna esitatud uute eeskirjadega suurendame ka läbipaistvust ja teabe avalikustamist, et investorid saaksid teha teadlikke otsuseid ja vältida rohepesu.“

Täna vastu võetud delegeeritud õigusaktiga:

– lisatakse ELi taksonoomiasse täiendavad majandustegevusalad energiasektorist. Tekstis sätestatakse taksonoomiamääruse artikli 10 lõike 2 kohaselt selged ja ranged tingimused, mille alusel võib teatavad gaasi- ja tuumaenergiaalased tegevused nende tegevusalade hulka, mis on juba hõlmatud alates selle aasta 1. jaanuarist kohaldatava esimese delegeeritud õigusaktiga kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kohta. Need ranged tingimused on järgmised: nii gaasi kui ka tuumaenergia puhul peab tegevus aitama üle minna kliimaneutraalsele majandusele; tuumaenergia puhul peab tegevus vastama tuuma- ja keskkonnaohutuse nõuetele; gaasi puhul peab tegevus aitama kaasa kivisöelt taastuvatele energiaallikatele üleminekule. Kõigi nende tegevuste suhtes kohaldatakse ka lisatingimusi, mis on sätestatud täna esitatud õigusaktis;

– kehtestatakse ettevõtjatele konkreetsed avalikustamisnõuded, mis on seotud nende tegevusega gaasi- ja tuumaenergiasektoris. Läbipaistvuse tagamiseks muutis komisjon taksonoomiaga seotud avalikustamise delegeeritud õigusakti, et investorid saaksid teha kindlaks, millised investeerimisvõimalused hõlmavad gaasi- või tuumaenergiaalast tegevust, ning teha teadlikke valikuid.

Järgmised sammud

Kui täiendav delegeeritud õigusakt on tõlgitud kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, edastatakse see ametlikult kaasseadusandjatele kontrollimiseks.

Nii nagu muude taksonoomiamääruse kohaste delegeeritud õigusaktide puhul, on Euroopa Parlamendil ja nõukogul (kes on komisjoni volitanud kavandatavat delegeeritud õigusakti vastu võtma) neli kuud aega, et teksti kontrollida ja vajaduse korral sellele vastuväide esitada. Mõlemad institutsioonid võivad taotleda kontrollimiseks täiendavat kahekuulist lisaaega. Nõukogul on õigus esitada vastuväide suurendatud kvalifitseeritud häälteenamusega, mis tähendab, et vastuväidet peab toetama vähemalt 72% liikmesriikidest (st vähemalt 20 liikmesriiki), kes esindavad vähemalt 65% ELi elanikkonnast. Euroopa Parlament saab esitada vastuväiteid oma liikmete häälteenamusega, kes hääletavad täiskogu istungil ettepaneku vastu (st vähemalt 353 parlamendiliiget).

Kui kontrolliperiood on lõppenud ja kumbki kaasseadusandjatest ei ole vastuväidet esitanud, hakkab täiendav delegeeritud õigusakt kehtima ja seda hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2023.

Taust

ELi taksonoomia eesmärk on suurendada rahavoogusid kestlikku tegevusse kõikjal Euroopa Liidus. Selleks et muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks, tuleb võimaldada investoritel suunata investeeringud kestlikumatesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse. Taksonoomia on ettevõtete ja investorite jaoks teaduspõhine läbipaistvusvahend. Sellega luuakse ühine keel, mida investorid saavad kasutada, kui nad investeerivad projektidesse ja majandustegevusaladesse, millel on märkimisväärne positiivne mõju kliimale ja keskkonnale. Samuti kehtestatakse sellega äriühingutele ja finantsturu osalistele avalikustamiskohustus.

Kuigi ELil on ühised kliima- ja keskkonnaeesmärgid, on riiklik energiaallikate jaotus liikmesriikide pädevuses ning liikmesriigiti erinev. Mõned riigid sõltuvad endiselt suurel määral suure süsinikuheitega kivisöest. Taksonoomia aitab kaasata erainvestoreid kliimaeesmärkide saavutamisse ning hõlmab energiaalast tegevust, mis kajastab riikide erinevaid olukordi ja lähtekohti.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade koos lisainfoga

Tänane pressikonverents

Finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu eest vastutava volinik McGuinnessi sõnavõtt pressikonverentsil

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis