Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. september 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Energiahinnad: erakorralised meetmed eurooplaste energiaarvete vähendamiseks

energia hind

Euroopa Komisjon pakkus välja erakorralised sekkumismeetmed Euroopa energiaturul, et aidata toime tulla viimase aja järsu hinnatõusuga. EL seisab silmitsi energianõudluse ja -pakkumise terava ebakõlaga, mis on suuresti tingitud sellest, et Venemaa kasutab oma energiaressursse jätkuvalt relvana. Et leevendada suurenenud survet Euroopa eratarbijatele ja ettevõtjatele, pakub komisjon välja erakorralised elektrinõudluse vähendamise meetmed, mis aitavad vähendada tarbijate elektrikulusid, ning meetmed, millega jaotatakse energiasektori tulu ülejääk ümber lõpptarbijatele. Need on järjeks varasematele kokkulepetele gaasihoidlate täitmise ja gaasinõudluse vähendamise kohta. Samuti jätkab komisjon tööd selle nimel, et parandada turuosaliste jaoks turu likviidsust, alandada gaasi hinda ja reformida pikemas perspektiivis elektrituru korraldust. 

Energeetikavolinik Kadri Simson: „Võtame kasutusele erakorralised sekkumismeetmed Euroopa elektrituru kujundamisel, piirates väiksemate kuludega elektritootjate tulusid ning lubades võtta erakorralisi meetmeid hindade reguleerimiseks ettevõtjate ja eratarbijate jaoks. See võimaldab liikmesriikidel praegusel raskel ajal koguda tulusid ja suunata need abivajajatele, kahjustamata seejuures turu pikaajalist toimimist.“


Nõudluse vähendamine

Nõudluse vähendamine aitab mõjutada elektrihindu ja turgu üldiselt rahustada. Selleks et suunata elektritarbimist kõige kallimatel tundidel, kui maagaasil põhinev elektritootmine mõjutab hinda märkimisväärselt, teeb komisjon ettepaneku kehtestada kohustus vähendada valitud tipphinnatundidel elektritarbimist vähemalt 5%. Liikmesriigid peavad kindlaks määrama 10% tundidest, mil eeldatav hind on kõige kõrgem, ja vähendama neil tipphinnatundidel nõudlust. Ka teeb komisjon ettepaneku, et liikmesriigid võtaksid sihi vähendada üldist elektrinõudlust vähemalt 10% kuni 31. märtsini 2023. Nad võivad ise valida, kuidas nad seda teevad, kasutada võib ka rahalist hüvitamist. Nõudluse vähendamine tipphinnatundidel aitaks vähendada talvist gaasitarbimist 1,2 miljardi kuupmeetri võrra. Oluline osa Euroopa rohelise kokkuleppe kohaste kliimakohustuste täitmisel on ka energiatõhususe suurendamisel.

Ajutine tulude ülempiir väiksemate piirkuludega elektritootjatele

Ülempiir kehtestataks tootjatele, kes kasutavad väiksemate kuludega tehnoloogiaid, nagu taastuvad energiaallikad, tuumaenergia ja pruunsüsi, ning kes tarnivad elektrit võrku hinnaga, mis jääb alla hinnataseme, mille on kehtestanud kallima elektri tootjad, kelle piirkulud on suuremad. Väiksemate piirkuludega tootjad on teeninud suhteliselt stabiilsete tegevuskulude juures erakordset tulu, sest kallid gaasil töötavad elektrijaamad on ajanud elektri hulgihinna kõrgeks. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada väiksemate piirkuludega tootjate tulude ülempiiriks 180 eurot/MWh. See võimaldab tootjatel katta oma investeerimis- ja tegevuskulud, kahjustamata investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse kooskõlas Euroopa 2030. ja 2050. aasta energia- ja kliimaeesmärkidega. Ülempiiri ületavad tulud koguvad kokku liikmesriikide valitsused ja neid kasutatakse selleks, et aidata vähendada energiatarbijate arveid. Elektriga kauplevaid liikmesriike innustatakse sõlmima kahepoolseid lepinguid, et jagada osa tootjariigi poolt väiksemate piirkuludega elektritootjatelt kogutud tulust vähese elektritoodanguga liikmesriigi lõppkasutajatele. Sellised lepingud tuleb sõlmida 1. detsembriks 2022, kui liikmesriigi elektri netoimport naaberriigist on vähemalt 100%.

Ajutine solidaarsusmaks ülemäärasele kasumile

See puudutab kasumit, mis on saadud nafta-, gaasi-, söe- ja rafineerimissektoris ning mis ei ole hõlmatud väiksemate piirkuludega tootjate tulude ülempiiriga. Ajutine maks säilitaks rohepöörde jaoks vajalikud investeerimisstiimulid. Liikmesriigid koguksid seda 2022. aasta kasumilt, mis on üle 20 % suurem eelmise kolme aasta keskmisest kasumist. Tulu koguksid liikmesriigid ja see suunataks ümber energiatarbijatele, eelkõige vähekaitstud eratarbijatele, hinnatõusust rängalt mõjutatud ettevõtetele ja energiamahukatele tööstusharudele. Liikmesriigid võivad rahastada ka piiriüleseid projekte kooskõlas kava „REPowerEU“ eesmärkidega või kasutada osa tuludest selleks, et ühiselt rahastada tööhõivekaitse meetmeid või edendada taastuvatesse energiaallikatesse ja energiatõhususse tehtavaid investeeringuid.

Täiendava sekkumisena elektrituru eeskirjadesse teeb komisjon ka ettepaneku laiendada energiahindade meetmepaketti, mis on ette nähtud tarbijate aitamiseks. Ettepanekud teevad esimest korda võimalikuks omahinnast madalamad reguleeritud elektrihinnad ning nendega laiendatakse reguleeritud hindu ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustaga

Küsimused ja vastused

Ettepanek: nõukogu määrus kõrgetele energiahindadele reageerimiseks võetavate erakorraliste sekkumismeetmete kohta

Teabeleht

President von der Leyeni 2022. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus 

Juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Simsoni avasõnad [avaldatakse varsti]

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. september 2022
Autor
Esindus Eestis