Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Pressiteade3. detsember 2020

Euroopa demokraatia tegevuskava suurendab kodanike mõjuvõimu ja tugevdab demokraatiat

edap_diagram_final_cropped_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tutvustas täna demokraatia tegevuskava, mille eesmärk on edendada vabu ja õiglasi valimisi, suurendada meediavabadust ja võidelda desinformatsiooniga. See omakorda aitab vastu seista sellistele demokraatiat ohustavatele nähtustele nagu süvenev äärmuslus ning valijate ja poliitikute üksteisest kaugenemine. Konkreetsemalt teeb komisjon ettepaneku poliitilist reklaami käsitlevate õiguslike meetmete kohta, mis on mõeldud tasulise sisu tellijatele, tootmis- ja levitamiskanalitele, sealhulgas digiplatvormid, reklaamijaid ja poliitilise konsultatsiooniga tegelevad ettevõtjad, selgitades nende vastavaid kohustusi. Komisjon soovitab ka meetmeid ajakirjanike turvalisuse suurendamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Arvestades toimuvat digipööret, peavad kodanikud saama teha valikuid, mis võimaldavad neil ennast vabalt väljendada. Faktid peavad olema eristatavad väljamõeldistest ning vaba meedia ja kodanikuühiskond peavad saama osaleda avatud arutelus, ilma et seda õõnestaksid pahatahtlikud sekkujad Seetõttu võtab EL meetmeid selleks, et muuta liidus valitsev demokraatia vastupanuvõimelisemaks.“

Euroopa demokraatia tegevuskava meetmed põhinevad kolmel peamisel sambal:

  1. Vabade ja õiglaste valimiste edendamine

Komisjon teeb ettepaneku tasutud poliitilise teabe („poliitilise reklaami“) läbipaistvust käsitleva õigusakti kohta. Komisjon vaatab ka läbi Euroopa tasandi erakondade rahastamise eeskirjad.  Toimiv demokraatia tugineb kodanike kaasatusele ja aktiivsele kodanikuühiskonnale ka väljaspool valimisi. Selleks edendatakse tegevuskavas ELi struktuurifondide ja uue programmi „Loov Euroopa“ rahaliste vahendite kasutamist ning tuuakse esile noorte aktiivse osalemise olulisust, mis on ELi noortestrateegia põhielement. EL suurendab ka ELi valimisvaatlusmissioonide võimekust kolmandates riikides.

  1. Meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse tugevdamine

Viimastel aastatel on nii mõneski liikmesriigis sagenenud rünnakud ajakirjanike vastu. Seetõttu teeb komisjon 2021. aastal ettepaneku ajakirjanike turvalisust käsitleva soovituse kohta, milles pööratakse erilist tähelepanu naisajakirjanike kaitsele, ning üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide kuritarvitamise piiramist käsitleva algatuse kohta. Komisjon teeb struktureeritud dialoogi kaudu tihedat koostööd ka liikmesriikidega ning tagab kestliku rahastamise projektidele, mis käsitlevad õigus- ja praktilise abi andmist nii ELis kui ka kolmandates riikides töötavatele ajakirjanikele. Komisjon pakub välja ka täiendavad meetmed meedia mitmekesisuse toetamiseks ning meediaomandi ja riikliku reklaami läbipaistvuse suurendamiseks, muu hulgas uue meediaomandi seirevahendi abil.

  1. Desinformatsiooni vastane võitlus

Tegevuskavas tehakse ettepanek täiustada olemasolevat ELi meetmepaketti välissekkumise vastu võitlemiseks, sealhulgas uute vahenditega, mis võimaldavad kehtestada rahalisi karistusi rikkumiste toimepanijatele. Komisjon teeb jõupingutusi, et muuta väärinfot käsitlev tegevusjuhend digiplatvormide kohustuste ja vastutuse kaasreguleerimise raamistikuks, mis oleks kooskõlas tulevase digiteenuste õigusaktiga. Selleks esitab komisjon 2021. aasta kevadel suunised tegevusjuhendi täiustamiseks ning loob tugevama raamistiku selle rakendamise järelevalveks.

Järgmised sammud

Komisjon rakendab Euroopa demokraatia tegevuskava järk-järgult kuni aastani 2023, mis on Euroopa Parlamendi valmistele eelnev aasta. Seejärel hindab komisjon tehtud edusamme ning otsustab, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Komisjon jätkab arutelusid Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ning riiklike osalejate, avaliku ja erasektori esindajate laia ringiga (ka väljaspool valitsusasutusi), kellel kõigil on väga oluline roll meie demokraatia vastupanuvõime tugevdamisel.

Taust

Euroopa demokraatia tegevuskava koos uue Euroopa õigusriigi mehhanismi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamist käsitleva uue strateegia, meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava ning kogu ELis võrdsuse edendamiseks ja kaitsmiseks võetavate meetmete paketiga on määrava tähtsusega, et aidata Euroopa demokraatial toime tulla digiajastu probleemidega. ELi pühendumine demokraatiale väljendub ka ELi välistegevuses ning see on kesksel kohal läbirääkija- ja naaberriikidega tehtavas koostöös.

 

Lisateave

Euroopa demokraatia tegevuskava – veebisait

Euroopa demokraatia tegevuskava – teabeleht

Euroopa demokraatia tegevuskava – küsimused ja vastused

Euroopa demokraatia tegevuskava – avaliku konsultatsiooni tulemused

Üldsuse osalemise vastane strateegiline hagi – osalemiskutse ekspertidele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. detsember 2020