Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. märts 20212 min lugemist

Euroopa digikümnend: komisjon võtab kursi Euroopa digivõimekuse suurendamisele 2030. aastaks

digital_decade_compass_square_0.jpg
© EU
Komisjon tutvustas täna oma visiooni ja eesmärke Euroopa digitaliseerimiseks aastaks 2030. Siht on kujundada Euroopa, mis on digitaalselt sõltumatu liider tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel ja kasutuselevõtul nii, et inimesed ja ettevõtjad saaksid kõiki digimaailma võimalusi täiel määral ära kasutada. Tänases teatises tehakse ettepanek luua digikompass, võtta vastu rida digipõhimõtteid ning räägitakse võimalusest esitada seadusandlik ettepanek tugeva juhtimisraamistiku kehtestamiseks.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul sõltub Euroopa edu digi- ja rohepöörde elluviimisest. „Leppisime digikümnendi alguses kokku, et anname liikmesriikide käsutusse enneolematus mahus ELi investeeringuid digilahendustesse, et saaksime pandeemiast tugevamatena välja tulla. Kui järgime digikompassi, saavutame oma eesmärgi, milleks on digitaalselt võimekas liit, kus inimesed ja ettevõtjad pääsevad juurde parimale, mida digimaailmal pakkuda on“, ütles von der Leyen.

Euroopa digikompass

Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele nn digikompass, et ELi 2030. aasta digivaldkonna eesmärkidest saaksid konkreetsed õigusnormid. Digikompass hõlmab 2030. aasta põhieesmärke neljas valdkonnas: digioskustega rahvastik ja kõrge kvalifikatsiooniga digispetsialistid, turvaline, toimiv ja kestlik digitaristu ning ettevõtjate digiüleminek ja avalike teenuste digiteerimine. Kompassiga luuakse koos liikmesriikidega ühine seiresüsteemil põhinev juhtimisstruktuur. Selles kasutatakse fooritulede põhimõtet, et teha kindlaks edusammud ja puudujäägid nii Euroopa kui ka kollektiivsest vaatenurgast. Digikompassi osana kaalub komisjon ka sellise alalise vahendi loomist, mis hõlbustataks mitut riiki hõlmavate projektide kiiret käivitamist, kombineerides ELi eelarve ning liikmesriikide ja tööstusharu enda investeeringuid.

Eurooplaste digitaalõigused

Komisjon teeb ettepaneku töötada välja digipõhimõtted, mille kohaselt peaksid kvaliteetsed ühendused, piisavad digioskused, avalikud teenused ning õiglased ja mittediskrimineerivad veebiteenused olema kõigile kättesaadavad. Neid põhimõtteid kavatsetakse arutada laiema ühiskondliku arutelu käigus ja need võidakse sätestada Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonis. Komisjon võtab ametliku ettepaneku vastu pärast avalikku konsultatsiooni.

Digitaalne Euroopa maailmas

EL soovib teha ühiste üleilmsete eesmärkide saavutamiseks koostööd partneritega kogu maailmast. Komisjon on juba teinud ettepaneku luua uus ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu. Tänases teatises rõhutatakse ka seda, kui oluline on investeerida paremasse ühenduvusse ELi partneritega, näiteks digitaalse ühenduvuse fondi loomise kaudu.

Taust

Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus oma 2020. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus Euroopat üles võtma digivaldkonnas suuremat juhtrolli ja looma selleks ühise 2030. aasta visiooni, mis põhineb selgetel eesmärkidel ja põhimõtetel, nagu üldine ühenduvus ning eraelu puutumatuse õiguse ja sõnavabaduse austamine. Euroopa Ülemkogu palus oma 2020. aasta oktoobri järeldustes komisjonil esitada tervikliku digikompassi, millega nähtaks ette ELi 2030. aasta eesmärgid.

Taaste- ja vastupidavusrahastust kättesaadav ELi rahastus lubab liikmesriikidel teha digiüleminekuks vajalikku koostööd ulatuslikumalt ja põhjalikumalt kui kunagi varem. Iga taaste- ja vastupidavusrahastu riikliku kava puhul on digivaldkonna kulutuste eesmärgiks seatud 20%. Sellega toetatakse 2021.–2027. aasta ELi eelarve digikomponenti.

Lisateave

Täispikk pressiteade

Euroopa digikümnend – küsimused ja vastused

Euroopa digikümnend – faktid

Teatis „Digikompass 2030: euroopalik tegutsemisviis digikümnendil“

Euroopa digikompass – poliitikavaldkonna lehekülg

Euroopa digituleviku kujundamise kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. märts 2021