Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. veebruar 2023Esindus Eestis3 min lugemist

Euroopa Komisjon avaldas rea meetmeid, mille abil teha gigabitiühendus 2030. aastaks kättesaadavaks kõigile ELi kodanikele

digitaalne Euroopa

Komisjon avaldas rea meetmeid, mille abil teha gigabitiühendus 2030. aastaks kättesaadavaks kõigile ELi kodanikele ja ettevõtjatele kooskõlas Euroopa digikümnendi eesmärkidega ning panna alus ühenduvussektori ümberkujundamisele.

Ühenduvust käsitlevad algatused hõlmavad järgmist.

  • Esiteks on komisjon vastu võtnud gigabititaristu määruse ettepaneku, et võimaldada gigabitivõrkude kiiremat, odavamat ja tõhusamat kasutuselevõttu kogu ELis.
  • Teiseks on komisjon avaldanud gigabitisoovituse eelnõu, milles antakse riikide reguleerivatele asutustele suuniseid olulise turujõuga operaatorite telekommunikatsioonivõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, et soodustada iganenud tehnoloogia väljavahetamist uute gigabitivõrkude vastu.
  • Kolmandaks on komisjon algatanud ettevalmistava konsultatsiooni, et koguda arvamusi selle kohta, kuidas kasvav nõudlus ühenduvuse ja tehnoloogia arengu järele võib mõjutada edasisi edusamme ja vajadusi.

Gigabititaristu määrus

Kõrgtehnoloogia üha suureneva kasutuselevõtuga seoses on tekkinud tungiv vajadus kiirema lairibaühenduse järele, võimaldamaks arukamaid, paindlikumaid ja uuenduslikumaid teenuseid, mis toetuvad sellise tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele nagu pilvandmetöötlus, tehisintellekt, andmeruumid, virtuaalreaalsus ja metaversum, ning mille puhul saavad Euroopa kodanikud kasutada oma digiõigusi. Niisiis vastab gigabititaristu määrus kasvavale nõudlusele kiirema, usaldusväärsema ja andmemahukama ühenduvuse järele. Selle määrusega asendatakse lairibaühenduse kulude vähendamise direktiiv (2014).

Gigabititaristu määruse eesmärk on lahendada probleemid, mis on seotud kõrgtehnoloogilisi gigabitivõrke toetava füüsilise taristu aegluse ja kulukusega, ning vähendada bürokraatiat ning gigabitivõrkude kasutuselevõtuga seotud kulusid ja halduskoormust. Muu hulgas lihtsustatakse ja digiteeritakse lubade andmise menetlusi. Uue määrusega tõhustatakse võrguoperaatorite tegevuse koordineerimist võrke toetava füüsilise taristu kasutuselevõtmiseks ning sellele vajaliku juurdepääsu tagamiseks tehtavate ehitustööde osas (need tööd moodustavad kuni 70% võrgu kasutuselevõtu kuludest). Lisaks peavad kõik uued või põhjalikult renoveeritud hooned olema üldjuhul varustatud valguskaabliga, et neis oleks võimalik kasutada kõige kiiremaid ühenduvusteenuseid.

Nüüd peavad määruse ettepaneku läbi vaatama Euroopa Parlament ja nõukogu. Kui kaasseadusandjad komisjoni ettepaneku vastu võtavad, on uued õigusnormid vahetult kohaldatavad kõigis liikmesriikides.

Gigabitisoovitus

Gigabitisoovituse eelnõus antakse riikide reguleerivatele asutustele suunised olulise turujõuga operaatorite võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta. Eelnõu eesmärk on kindlustada, et kõigil operaatoritel oleks vajaduse korral juurdepääs olemasolevale võrgutaristule. Sel viisil saab tagada vajaliku õiguskeskkonna, soodustada iganenud tehnoloogiatest loobumist kahe kuni kolme aasta jooksul ning kiirendada gigabitivõrkude kasutuselevõttu, võimaldades samas kestlikku konkurentsi. Euroopa ühtsest telekommunikatsiooniturust saavad kasu ka tarbijad, kuna kvaliteetsete võrkude kaudu on võimalik pakkuda paremaid teenuseid taskukohase hinnaga.

Soovituse eelnõu on saadetud kaheks kuuks elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ametile (BEREC) konsulteerimiseks. Pärast ameti arvamusega tutvumist võtab komisjon vastu oma lõpliku soovituse. Gigabitisoovitus asendab praegused juurdepääsusoovitused ehk järgmise põlvkonna juurdepääsu käsitleva soovituse (2010) ning mittediskrimineerimise ja kuluarvestuse metoodika soovituse (2013).

Konsultatsioon telekommunikatsioonisektori tuleviku üle

Komisjon algatas täna ühenduvussektori ja -taristu tulevikku käsitleva ulatusliku ettevalmistava konsultatsiooni, et koguda arvamusi muutuva tehnoloogilise ja turumaastiku kohta ning selle kohta, kuidas see võib mõjutada elektroonilise side sektorit tervikuna.

Konsultatsiooni käigus püütakse kindlaks määrata taristuliigid, mida Euroopa vajab, et olla murranguliste tehnoloogiate arengu esirinnas ja viia ellu digipööre. Sidusrühmade arvamust küsitakse ka selle kohta, kuidas tagada niisuguste taristuliikide kasutuselevõtuks vajalike investeeringute õigeaegne kättesaadavus kogu liidus, ning kas kõik need, kes saavad digipöördest kasu, peaksid andma ühenduvustaristu investeeringutesse oma õiglase panuse. Konsultatsioonis käsitletakse ka seda, kuidas tagada ühenduvuse taskukohasus tarbijatele ja kuidas ühenduvussektori ühtset turgu paremini integreerida.

Kõiki huvitatud organisatsioone, ettevõtjaid ja kodanikke kutsutakse küsitlusele vastama 12 nädala jooksul. Vastuste esitamise tähtaeg on 19. mai 2023. Komisjon esitab tulemuste kohta aruande ja kaalub konsultatsiooni tulemuste põhjal elektroonilise side sektori tuleviku jaoks kõige sobivamaid meetmeid.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustainfoga

Küsimused ja vastused

Teabeleht: Gigabitiühenduvus  

Gigabititaristu määrus

Gigabitisoovitus

Konsulteerimine

Gigabitiühenduvus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. veebruar 2023
Autor
Esindus Eestis