Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade7. september 2022Esindus Eestis4 min lugemist

Euroopa Komisjon esitas strateegia kvaliteetse ja taskukohase hoiu- ja hooldusteenuse tagamiseks

Demography in the EU, ages over 65 - Italy

Euroopa Komisjon esitas täna Euroopa hooldusstrateegia, et tagada kvaliteetsed, taskukohased ja juurdepääsetavad hoiu- ja hooldusteenused kogu Euroopa Liidus ning parandada nii hooldatavate kui ka nende eest kas kutseliselt või mitteametlikult hoolitsevate inimeste olukorda. Strateegiaga koos esitatakse kaks soovitust liikmesriikidele: alusharidust ja lapsehoidu käsitlevate Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta ning taskukohasele kvaliteetsele pikaajalisele hooldusele juurdepääsu kohta.                     

Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit„Euroopa hooldusstrateegias seatakse inimesed esikohale. EL tunnistab hooldustöö väärtust, mis peab kajastuma paremates töötingimustes ja töötasus. Pikaajalist hooldust vajavatele inimestele tuleb tagada juurdepääs kvaliteetsetele taskukohastele teenustele, et nad saaksid elada inimväärset elu. Loodan, et selle strateegia tulemusena pälvib nii kutseline kui ka mitteametlik hooldustöö sellele väärilise austuse ja vajalikud investeeringud.“

Kvaliteetsed teenused, paremad töötingimused ning parem töö- ja eraelu tasakaal

Taskukohased, juurdepääsetavad ja kvaliteetsed hoiu- ja hooldusteenused toovad kasu igas vanuses inimestele. Alushariduses osalemisel on hea mõju lapse arengule ning see aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse ohtu nii varases kui ka hilisemas elus. Pikaajaline hooldus annab inimestele, kes vajavad vanaduse, haiguse ja/või puude tõttu abi igapäevaste toimingute juures, võimaluse säilitada oma iseseisvus ja elada väärikalt. Kuid paljude inimeste jaoks ei ole need teenused ikka veel piisavalt kättesaadavad.

Hooldusvaldkonda investeerimine on vajalik andekate inimeste tööle meelitamiseks ja tööl hoidmiseks sektoris, kus töötingimused on sageli rasked ja palgad väikesed. Samuti on see oluline tööjõupuuduse kõrvaldamiseks ning sektori majandusliku ja töökohtade loomise potentsiaali ärakasutamiseks.

See suurendaks ka naiste tööturul osalemist ja soolist võrdõiguslikkust ning aitaks vähendada soolist palga- ja pensionilõhe. Peamine hoiu- ja hoolduskohustus lasub endiselt naistel: 90% ametlikest hooldustöötajatest on naised ja 7,7 miljonit naist ei käi hoolduskohustuse tõttu tööl.  

Alusharidus ja lapsehoid

Komisjon teeb ettepaneku, et liikmesriigid vaataksid läbi 2002. aastal seatud ja Barcelona eesmärkidena tuntud, alusharidust ja lapsehoidu käsitlevad eesmärgid, suurendamaks naiste osalemist tööturul. Praeguste eesmärkide kohaselt peaksid liikmesriigid tagama lapsehoiu 33%-le alla 3-aastastest lastest ja 90%-le lastest alates kolmandast eluaastast kuni kohustusliku koolieani. Komisjon teeb ettepaneku püstitada uued ambitsioonikad, kuid realistlikud eesmärgid, et 2030. aastaks vähemalt:

 • 50% alla 3-aastastest lastest osaleks alushariduses ja lapsehoius;
 • 96% lastest vanuses kolmandast eluaastast kuni kohustusliku alghariduse alguseni osaleks alushariduses ja lapsehoius, nagu on juba kokku lepitud Euroopa haridusruumi raamistikus.

Samuti soovitab komisjon liikmesriikidel muu hulgas:

 • tagada, et lapsehoiuteenused on taskukohased, juurdepääsetavad ja kvaliteetsed ning kättesaadavad nii linna- kui ka maa- või ebasoodsas olukorras olevates piirkondades;
 • kehtestada seaduslik õigus alusharidusele ja lapsehoiule, ideaaljuhul selliselt, et tasustatud perepuhkuse lõppemise ja seadusjärgse õiguse kehtima hakkamise vahele ei jääks vahet; võimaldada ja suurendada ebasoodsatest oludest pärit laste ja puudega või erivajadustega laste osalemist hariduses ja lapsehoius, nii et nende osalemine oleks sama suur kui ülejäänud laste puhul;
 • tagada, et lapsehoid oleks kättesaadav nii kaua, et vanemad saaksid teha tasustatavat tööd, ning
 • soodustada lapsehoiu võrdset jagamist vanemate vahel ja toetada peresõbralikku tööaja korraldust.

Pikaajaline hooldus

Komisjon soovitab liikmesriikidel koostada riiklikud tegevuskavad, et muuta hooldus ELis kõigile kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Selleks tuleks teha järgmist:

 • tagada, et pikaajaline hooldus on õigeaegne, terviklik ja taskukohane ning võimaldab pikaajalist hooldust vajavatele inimestele inimväärse elatustaseme;
 • suurendada pikaajalise hoolduse kutseteenuste (koduhooldus, kogukonnapõhine hooldus ja hooldus hoolekandeasutuses) pakkumist ja neid rohkem kombineerides, kaotada territoriaalsed erinevused pikaajalise hoolduse kättesaadavuses, võtta hooldusteenuste osutamisel kasutusele digilahendused ning tagada, et puuetega inimestel oleks ligipääs pikaajalise hoolduse teenustele ja rajatistele;
 • võtta kasutusele pikaajalise hoolduse teenuste osutajate jaoks kvaliteedikriteeriumid ja -standardid;
 • toetada mitteametlikke hooldajaid (kes on sageli naised ja hooldatavate sugulased) koolituse, nõustamise, psühholoogilise ja rahalise toetuse kaudu ning
 • leida piisavad ja kestlikud rahalised vahendid pikaajalise hoolduse toetuseks, kasutades muu hulgas ELi vahendeid.

Hooldustöötajate õiglased töötingimused ja koolitamine

Selleks et parandada hooldussektoris töötingimusi ja meelitada sinna tööle rohkem inimesi (eriti mehi), soovitatakse liikmesriikidel:

 • edendada kollektiivläbirääkimisi ja sotsiaaldialoogi, et tõsta palku ja parandada töötingimusi;
 • tagada töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kõrgeimad standardid;
 • kavandada hooldustöötajatele täiendusõpet;
 • kummutada hooldusvaldkonnas levinud soostereotüüpe ja korraldada teavituskampaaniaid;
 • ratifitseerida ja rakendada ILO konventsioon nr 189 koduabiliste kohta.

Komisjon omalt poolt:

 • uurib võimalusi, et luua ELi tasandil uus valdkondlik sotsiaaldialoog sotsiaalteenuste valdkonnas;
 • edendab oskuste pakti raames pikaajalise hoolduse sektori jaoks oskuste partnerluse loomist;
 • rahastab projekte ja teadusuuringuid, et hinnata hooldustöö sotsiaalset ja majanduslikku väärtust ning sektori töötingimusi;
 • vaatab läbi töötingimusi reguleerivate ELi normide kohaldamise;
 • kaardistab kolmandatest riikidest pärit pikaajalise hoolduse töötajate praegused vastuvõtutingimused ja õigused ning uurib võimalust töötada välja ELi tasandi kavad hooldustöötajate ligimeelitamiseks ning
 • edendab alusharidus- ja lapsehoiutöötajate võimalusi programmi „Erasmus+“ raames.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekuid nõukogu soovituste kohta hakkavad nüüd arutama liikmesriigid, et need nõukogus vastu võtta.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused – Euroopa hooldusstrateegia

Teabeleht – Euroopa hooldusstrateegia hooldajate ja hooldatavate hüvanguks

Euroopa hooldusstrateegia teatis

Ettepanek: nõukogu soovitus alusharidust ja lapsehoidu käsitlevate Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta

Ettepanek: nõukogu soovitus taskukohasele kvaliteetsele pikaajalisele hooldusele juurdepääsu kohta

Pikaajalise hoolduse 2021. aasta aruanne

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
7. september 2022
Autor
Esindus Eestis