Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. juuli 20213 min lugemist

Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist

p045603-689932.jpg
© EU
Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist ning loob uued võimalused abimeetmete rakendamiseks, mis toetavad rohe- ja digipööret ning koroonaviiruse pandeemiast taastumist.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu üldise grupierandi määruse kohaldamisala laiendamise, mis võimaldab liikmesriikidel rakendada teatavaid abimeetmeid ilma komisjoni eelneva kontrollita. Läbivaadatud eeskirjad käsitlevad järgmist:

  1. liikmesriikide ametiasutuste abi projektidele, mida rahastatakse teatavate ELi keskselt hallatavate programmide kaudu uue mitmeaastase finantsraamistiku alusel, ning
  2. teatavad riigiabimeetmed, mis toetavad rohe- ja digipööret, aga on samas ka olulised majanduse taastumiseks koroonaviiruse pandeemiast.

Sellise abi vabastamine eelneva teatamise kohustusest on oluline lihtsustus, mis hõlbustab selliste meetmete kiiret rakendamist nendes liikmesriikides, kus on täidetud ühtsel turul konkurentsimoonutusi piiravad tingimused.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager märkis: „Täna ühtlustab komisjon riigiabi eeskirju, mida kohaldatakse teatavate ELi programmide raames toimuva riikliku rahastamise suhtes. See parandab veelgi ELi rahastamiseeskirjade ja ELi riigiabi eeskirjade koostoimet uue mitmeaastase finantsraamistiku raames. Et toetada kaksiküleminekut rohelisele ja digimajandusele, põhjustamata samal ajal asjatuid konkurentsimoonutusi ühtsel turul, loome ka liikmesriikidele rohkem riigiabi andmise võimalusi, vabastades nad eelneva teavitamise nõudest. Samuti teevad uued eeskirjad liikmesriikide jaoks lihtsamaks väga vajalike rahaliste vahendite kiire eraldamise, et toetada majanduse kestlikku ja vastupidavat taastumist koroonaviiruse pandeemiast.“

Selleks et parandada ELi rahastamiseeskirjade ja ELi riigiabi eeskirjade koostoimet, teeb komisjon ettepaneku ühtlustada riigiabi eeskirju, mida kohaldatakse teatavate hiljuti vastuvõetud ELi programmide rakendusalasse kuuluvate projektide või finantstoodete riikliku rahastamise suhtes. Tänaste üldise grupierandi määruse muudatustega ühtlustatakse sellise rahastamise suhtes kohaldatavaid ELi rahastamiseeskirju ja riigiabi eeskirju, et vältida tarbetut keerukust ja samas tagada konkurents ELi ühtsel turul.

Asjaomased riiklikud vahendid on seotud järgmisega:

  1. InvestEU fondist toetatavad rahastamis- ja investeerimistoimingud;
  2. teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojektid, mis on saanud programmi „Horisont 2020“ ja „Euroopa horisont“ raames kvaliteedimärgise, aga ka kaasrahastatavad teadus- ja arendusprojektid ning meede „Teaming“, mida rahastatakse programmide „Horisont 2020“ või „Euroopa horisont“ raames;
  3. Euroopa territoriaalse koostöö projektid.

Tänu üldise grupierandi määruse tänasele muutmisele saavad liikmesriigid nüüd neid meetmeid otse rakendada, ilma et neist tuleks teavitada komisjoni, mida nüüdsest tuleb teha alles tagantjärele. Nendes valdkondades antava abi vabastamine eelneva teavitamise kohustusest on võimalik tänu kaitsemeetmetele, mida komisjoni tsentraalselt hallatavad ELi programmid sisaldavad. Nende programmide raames antav toetus: i) taotleb ühist huvi pakkuvat eesmärki; ii) vähendab turutõrkeid ja täidab sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse eesmärke ja iii) piirdub minimaalse vajaliku summaga.

Lisaks loob komisjon üldise grupierandi määruse muutmisega liikmesriikidele veelgi rohkem võimalusi anda rohelisele ja digitaalsele majandusele üleminekuks vajalikku abi viisil, mis võimaldab neil kiiresti toetada rahastamist vajavaid ettevõtteid, et võidelda koroonaviiruse pandeemia mõjuga majandusele.

Nende eesmärkide saavutamiseks antav abi, mis on nüüd vabastatud komisjoni eelneva teavitamise kohustusest, aitab samuti valmistuda kriisijärgseks ajaks. Uued abiliigid, mille suhtes tehakse erand teatamiskohustusest, kuuluvad poliitikavaldkondadesse, mis on kaksikülemineku peamised prioriteedid. Nendes valdkondades antava abiga toetatakse ka majanduse taastumist koroonaviiruse kriisist ning tagatakse, et selline taastumine aitaks kaasa üleminekule rohelisele ja digimajandusele. Asjaomased abiliigid on järgmised:

  1. hoonete energiatõhususe projektidele antav abi;
  2. vähese heitega maanteesõidukite laadimis- ja tankimistaristu jaoks antav abi;
  3. abi lairiba püsivõrkudele, 4G- ja 5G-mobiilsidevõrkudele, teatavatele üleeuroopalise digitaalse ühenduvuse taristu projektidele, ja teatavad vautšerid.

Taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt on liikmesriikidel kohustus Euroopa Komisjonile teatada igasugusest riigiabist ja seda rakendada alles pärast komisjonilt heakskiidu saamist. ELi riigiabi võimaldamise määruse kohaselt saab komisjon tunnistada teatavad riigiabi liigid ühtse turuga kokkusobivaks ja vabastada need lepingus sätestatud teatamiskohustusest.

Üldise grupierandi määrusega tunnistatakse teatavad riigiabi liigid teatavate tingimuste täitmise korral lepinguga kokkusobivaks ning nende puhul ei nõuta komisjoni eelnevat teavitamist ja heakskiitu. Nõnda saavad liikmesriigid rakendada selliseid meetmeid otse ja täieliku õiguskindlusega. 2014. aasta üldine grupierandi määrus on võimaldanud liikmesriikidel rakendada erinevaid riigiabi meetmeid ilma komisjoni eelneva loata, kuna need tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi. Selle tulemusena on 2015. aastast alates komisjoni teavitamise kohustusest vabastatud 96% uutest abimeetmetest, millega seotud kuludest teatati esimest korda. See on kooskõlas komisjoni lähenemisviisiga keskenduda rohkemate ja kiiremate tulemuste saavutamisele, keskendudes vähem valdkondadele, kus lisaväärtust peetakse piiratumaks.

Lisaks täna vastu võetud üldise grupierandi määruse kohaldamisala laiendamisele on komisjon juba käivitanud üldise grupierandi määruse uue läbivaatamise, mille eesmärk on veelgi ühtlustada riigiabi eeskirju, pidades silmas komisjoni prioriteete seoses kaksiküleminekuga. Kõnealuse uue muudatusettepaneku teksti üle konsulteeritakse sobival ajal liikmesriikide ja sidusrühmadega.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused – Riigiabi: komisjon laiendab üldise grupierandi määruse kohaldamisala – korduma kippuvad küsimused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. juuli 2021