Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. aprill 20212 min lugemist

Euroopa Komisjon tahab soodustada investeeringuid kestlikesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse

p045603-689932.jpg
© EU
Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, et suurendada Euroopa Liidus kestlikke investeeringuid. Täna vastu võetud meetmed aitavad investoritel suunata investeeringud ümber kestlikematesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Euroopa on ka varem edukalt finantssüsteemi reforminud, et toetada investeeringuid kliimamuutustega toimetulekusse. Nüüd liigume edasi esimese kliimataksonoomiaga, mis aitab ettevõtjatel ja investoritel teada saada, kas nende investeeringud ja tegevus on keskkonnahoidlikud. See on oluline, kui soovime kaasata kestlikkuse saavutamisse erainvesteeringuid ja muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks.“

Pakett koosneb järgmistest õigusaktidest:

  • Kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud õigusakti eesmärk on toetada kestlikku investeerimist ning teha selgeks, millised majandustegevused aitavad kõige paremini saavutada ELi keskkonnaeesmärke. Volinike kolleegium jõudis täna teksti suhtes poliitilisele kokkuleppele. Delegeeritud õigusakt võetakse ametlikult vastu mai lõpus, kui see on tõlgitud kõigisse ELi keeltesse.
  • Ettepanek ettevõtjate kestlikkusaruandluse direktiivi kohta mille eesmärk on parandada kestlikkust käsitleva teabe liikumist ärimaailmas.
  • Kuue delegeeritud muutmisaktiga tagatakse, et finantsettevõtjad, nt nõustajad, varahaldurid või kindlustusandjad, lisavad kestlikkusaspektid oma menetlustesse ja klientidele antavatesse investeerimisnõuannetesse.

Kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud õigusakt

ELi kestlikke meetmete taksonoomiat ehk süsteemi saavad investorid kasutada, kui nad investeerivad projektidesse ja majandustegevusaladesse, millel on märkimisväärne positiivne mõju kliimale ja keskkonnale. Samuti kehtestatakse äriühingutele ja finantsturu osalistele avalikustamiskohustus.

Uus ettevõtjate kestlikkusaruandluse direktiiv

Täna esitatud ettepanekuga vaadatakse läbi finantsteabe avalikustamist käsitleva direktiiviga kehtestatud normid ja tugevdatakse neid. Eesmärk on luua normid, millega muudetakse kestlikkusaruandlus aja jooksul samaväärseks finantsaruandlusega. Sellega laiendatakse ELi kestlikkusaruandluse nõudeid kõigile suurtele ja börsil noteeritud äriühingutele. See tähendab, et kui olemasolevad nõuded kehtisid 11 000 ettevõtja suhtes, siis üksikasjalikke ELi kestlikkusaruandluse norme peavad hakkama järgima ligi 50 000 ELi ettevõtjat, mis on märkimisväärne kasv. Komisjon teeb ettepaneku töötada välja standardid suurtele ettevõtetele ja eraldi proportsionaalsed standardid VKEdele. Nende kohaldamine oleks börsil noteerimata VKEdele vabatahtlik.

Investeeringuid, finantsnõuandeid, usaldussuhtest tulenevaid kohustusi ning toodete järelevalve ja -juhtimisraamistikku käsitlevate delegeeritud õigusaktide muudatused

Täna esitatud kuus muudatust aitavad finantssüsteemil toetada kestlikkuse suunas liikuvaid ettevõtteid ning toetada ettevõtteid, kelle tegevus juba on kestlik. Samuti tugevdavad need ELi rohepesuvastast võitlust.

  • Investeerimis- ja kindlustusnõustamine: nõustaja peab nüüd kliendi investeeringusobivust hinnates arutama tema kestlikkuseelistusi.
  • Usaldussuhtest tulenevad kohustused: täna esitatud muudatuses selgitatakse finantsettevõtte kohustusi kestlikkusriskide hindamisel, näiteks hinnates mõju, mida üleujutused investeeringute väärtusele avaldavad.
  • Investeerimis- ja kindlustustoodete järelevalve- ja juhtimisraamistik: finantstoodete väljatöötajad ja finantsnõustajad peavad oma finantstoodete kujundamisel arvestama kestlikkusaspekte.

Muudatusettepanekud vaatavad läbi Euroopa Parlament ja nõukogu (kolme kuu jooksul; seda ajavahemikku võib pikendada üks kord veel kolme kuu võrra). Neid kavatsetakse hakata kohaldama 2022. aasta oktoobris.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Komisjoni teatis: ELi taksonoomia – ettevõtjate kestlikkusaruandlus, kestlikkuseelistused ja usaldussuhtest tulenevad kohustused

ELi taksonoomia delegeeritud õigusakt  

Küsimused ja vastused: kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud õigusakt ning usaldussuhtest tulenevaid kohustusi, investeeringuid ja kindlustusnõustamist käsitlevate delegeeritud õigusaktide muudatused

Küsimused ja vastused: ettevõtjate kestlikkusaruandluse direktiivi ettepanek

Teabeleht – kestliku rahanduse 2021. aprilli pakett

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi veebisait kestliku rahanduse kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. aprill 2021