Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. september 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Euroopa Komisjon tegi Euroopa meediavabaduse seaduse ettepaneku

World Press Freedom Day

Euroopa Komisjon tegi täna Euroopa meediavabaduse seaduse ettepaneku, mis on uus reeglistik meedia mitmekesisuse ja sõltumatuse kaitseks ELis. Kavandatav määrus sisaldab muu hulgas kaitsemeetmeid toimetuse otsustesse poliitilise sekkumise ja jälgimise vastu. Selle keskmes on avalik-õigusliku meedia sõltumatus ja stabiilne rahastamine ning meediaomandi ja riikliku reklaami jaotamise läbipaistvus. Ühtlasi hõlmab see meetmeid toimetajate sõltumatuse kaitsmiseks ja huvide konfliktide avalikustamiseks. Samuti käsitletakse meediaomandi koondumist ja luuakse uus sõltumatu Euroopa meediateenuste nõukoda, kuhu kuuluvad riiklikud meediaasutused.

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová ütles: „Viimastel aastatel on meedia olnud mitmesuguse surve all. Nüüd on aeg tegutseda. Peame kehtestama selged põhimõtted: ühtki ajakirjanikku ei tohi tema töö tõttu luurata. ühtki avalikku meediakanalit ei tohi muuta propagandakanaliks. Täna teeme esmakordselt vastava ettepaneku: ühised kaitsemeetmed meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kaitseks ELis“.

Ei poliitilisele sekkumisele, ei luuramisele, stabiilne rahastus

Euroopa meediavabaduse seadusega tagatakse, et nii avalik kui ka erameedia saab ELi siseturul hõlpsamini piiriüleselt tegutseda ilma tarbetu surveta ja võttes arvesse digipööret meediaruumis. 

  • Toimetuse sõltumatuse kaitse – määrusega nõutakse, et liikmesriigid austaksid meediateenuse osutajate reaalset toimetusvabadust ja tugevdaksid ajakirjanduse allikakaitset. Lisaks peavad meediateenuse osutajad tagama omandi läbipaistvuse, avalikustades vastava teabe, ning võtma meetmeid toimetusotsuste sõltumatuse nimel.
  • Meedia vastu ei kasutata nuhkvara – meediavabaduse seadus kaitseb jõuliselt nuhkvara kasutamise eest meedia, ajakirjanike ja nende perekondade vastu.
  • Sõltumatu avalik-õiguslik meedia – kui avalik-õiguslik meedia on olemas, peaks selle rahastamine olema piisav ja stabiilne, et toimetus saaks tegutseda sõltumatult. Avalik-õigusliku meediaettevõtte tegevjuht ja juhatus tuleb ametisse määrata läbipaistval, avatud ja mittediskrimineerival viisil. Avalik-õigusliku meediateenuse osutajad kajastavad kooskõlas oma eesmärgiga ja erapooletult mitmekesiseid seisukohti ja teavet.
  • Meedia mitmekesisuse kontroll – meediavabaduse seaduses nõutakse, et liikmesriigid hindaksid meediaturu koondumise mõju meedia mitmekesisusele ja toimetuse sõltumatusele. Samuti nõutakse, et liikmesriikide võetud õiguslikud, regulatiivsed või haldusmeetmed, mis võivad meediat mõjutada, oleksid nõuetekohaselt põhjendatud ja proportsionaalsed.
  • Läbipaistev riiklik reklaam – meediavabaduse seadusega kehtestatakse uued nõuded riikliku reklaami jaotamiseks meediale, nii et see oleks läbipaistev ja ei diskrimineeriks kedagi. Seadusega suurendatakse ka reklaamitulu mõjutavate tarbijaskonna mõõtmise süsteemide läbipaistvust ja objektiivsust, eelkõige internetis.
  • Meediasisu kaitse veebis – digiteenuste õigusaktile tuginev meediavabaduse seadus sisaldab kaitsemeetmeid kutsestandardite kohaselt toodetud meediasisu põhjendamatu eemaldamise vastu. Kui tegemist ei ole süsteemsete riskidega, nagu desinformatsioon, peavad väga suured digiplatvormid, kes kavatsevad kõrvaldada platvormi poliitikaga vastuolus oleva seadusliku meediasisu, teavitama eelnevalt meediateenuse osutajaid kõrvaldamise põhjustest. Kõiki meediateenuse osutajate kaebusi peavad need digiplatvormid menetlema eelisjärjekorras.
  • Uus kasutajaõigus kohandada meediapakkumist – meediavabaduse seadusega kehtestatakse õigus kohandada meediapakkumisi seadmetes ja liidestes, näiteks nutitelerites, kus kasutajad võivad muuta vaikeseadeid vastavalt eelistustele.

Ettepanekule on lisatud soovitus valdkonnast kogutud vabatahtlike parimate tavade kohta, millega suurendada toimetuse sõltumatust ja omandisuhete läbipaistvust. Soovitus sisaldab vabatahtlikke meetmeid meediaettevõtetele, nt sõltumatu ajakirjandusliku sisu loomise tingimused, ajakirjanike osalemine meediaväljaannete jaoks olulistes otsustes ja strateegiad uudistetootmise pikaajalise stabiilsuse tagamiseks.

Euroopa meediavabaduse valvur 

Komisjon teeb ettepaneku luua uus sõltumatu Euroopa meediateenuste nõukoda, mis koosneb riiklikest meediaasutustest. Nõukoda toetab ELi meediaõiguse raamistiku tulemuslikku ja järjepidevat kohaldamist ning aitab komisjonil koostada suuniseid meedia reguleerimise kohta. Lisaks võib ta avaldada arvamusi meediaturge ja meediaturu koondumist mõjutavate riiklike meetmete ja otsuste kohta.

Nõukoda kooskõlastab ka riiklikke reguleerivaid meetmeid seoses ELi-väliste ja avalikku julgeolekut ohustavate meediakanalitega, et nood ei hoiaks kõrvale ELis kehtivatest eeskirjadest. Nõukoda algatab ka struktureeritud dialoogi väga suurte digiplatvormide ja meediasektori vahel, et pakkuda juurdepääsu mitmesugustele meediapakkumistele ja jälgida, et platvormid järgiksid enesereguleerimise algatusi, nt desinformatsiooni käsitlevat tegevusjuhendit.

Järgmised sammud

Nüüd on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide ülesanne arutada komisjoni määruse ettepanekut seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Kui ettepanek vastu võetakse, on see vahetult kohaldatav kogu liidus. Euroopa uudistemeedia foorumi raames kutsub komisjon üles arutlema meediaettevõtete vabatahtlike tavade üle, mis seonduvad lisatud soovitusega.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustaga

Küsimused ja vastused Euroopa meediavabaduse seaduse kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. september 2022
Autor
Esindus Eestis