Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. detsember 20203 min lugemist

Euroopa Komisjon tutvustas ELi uut küberturvalisuse strateegiat

p044507-295671.jpg
© EU
Täna tutvustasid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja uut ELi küberturvalisuse strateegiat, mis aitab tugevdada Euroopa kollektiivset vastupanuvõimet küberohtudele ning muudab digiteenused ja -vahendid inimeste ja ettevõtjate jaoks usaldusväärsemaks. Samuti aitab uus strateegia ELil tugevdada oma juhtpositsiooni rahvusvahelise küberruumi kujundamisel ning koostööd partneritega kogu maailmas. Komisjon esitas ka kaks direktiiviettepanekut elutähtsate üksuste ja võrgustike vastupanuvõime suurendamiseks nii kübermaailmas kui väljaspool seda.

Kõrge esindaja Josep Borrell ütles: „Rahvusvaheline julgeolek ja stabiilsus sõltuvad rohkem kui kunagi varem ülemaailmsest, avatud, stabiilsest ja turvalisest küberruumist, kus austatakse õigusriigi põhimõtet, inimõigusi, vabadusi ja demokraatiat. Tänase strateegiaga kiirendab EL samme, et kaitsta oma liikmesriike, inimesi ja ettevõtjaid ülemaailmsete küberohtude eest ning võtta küberruumis juhtroll. Sellega tagame, et kõik saaksid nautida interneti ja tehnoloogia hüvesid.“

Uue küberturvalisuse strateegia eesmärk on muuta internet turvalisemaks, mitte ainult julgeoleku, vaid ka Euroopa väärtuste ja inimeste põhiõiguste kaitsmiseks. See sisaldab konkreetseid ettepanekuid kolmes valdkonnas.

Suurem vastupanuvõime ja tehnoloogiline sõltumatus

Komisjon teeb ettepaneku reformida võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eeskirju, et suurendada kriitilise tähtsusega avaliku ja erasektori asutuste ja taristu kübervastupidavust. Haiglad, energiavõrgud, raudteed, aga ka andmekeskused, haldusasutused, teaduslaborid ning elutähtsate meditsiiniseadmete ja ravimite tootmisüksused ning muud elutähtsad taristud ja teenused peavad olema üha kiiremini muutuvas ja keerulises keskkonnas kindlalt kaitstud.

Samuti teeb komisjon ettepaneku luua ELis turvaoperatsioonide keskuste võrgustik, mis põhineb tehisintellektil ning võimaldab avastada märke küberrünnakust piisavalt vara ja reageerida enne kahju tekkimist.

Parem valmisolek

Komisjon valmistab koostöös liikmesriikidega ette uue ühise küberüksuse loomist, mille ülesanne on tugevdada koostööd ELi asutuste ja liikmesriikide ametiasutuste vahel, kes vastutavad küberrünnakute ennetamise, tõkestamise ja neile reageerimise eest.

Tihedam rahvusvaheline koostöö

EL süvendab koostööd rahvusvaheliste partneritega, et tugevdada reeglitel põhinevat maailmakorda, suurendada rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust küberruumis ning kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi internetis. Liit tugevdab oma küberdiplomaatia vahendeid ja soovib parandada kübervõimekust kolmandates riikides. Ta loob kogu maailmas ELi küberdiplomaatia võrgustiku, et oma nägemust küberruumist laiemalt tutvustada.

Uued õigusaktid

Koos küberturvalisuse strateegiaga esitas komisjon ettepanekud elutähtsate üksuste ja võrgustike vastupanuvõime suurendamiseks nii kübermaailmas kui väljaspool seda. Läbivaadatud küberturvalisuse direktiiviga kaetakse senisest rohkem sektoreid ja üksusi, lähtudes nende olulisusest majanduse ja ühiskonna jaoks. Direktiiv tugevdab ettevõtjatele kehtestatud turvanõudeid, käsitleb tarneahelate ja tarnijate vaheliste suhete turvalisust, ühtlustab aruandluskohustusi, kehtestab riiklike ametiasutuste jaoks rangemad järelevalvemeetmed, samuti rangemad jõustamisnõuded, ning selle eesmärk on ühtlustada sanktsioonide korda liikmesriikides.

Elutähtsate üksuste vastupanuvõime direktiiviga laiendatakse Euroopa elutähtsate taristute 2008. aasta direktiivi kohaldamisala ning see on ka palju üksikasjalikum. Kaetakse kümme sektorit: energeetika, transport, pangandus, finantsturutaristud, tervishoid, joogivesi, reovesi, digitaalne taristu, avalik haldus ja kosmosevaldkond. Kavandatava direktiivi kohaselt võtaksid liikmesriigid vastu elutähtsate üksuste vastupanuvõime tagamise riikliku strateegia ja hindaksid regulaarselt riske. Hindamine aitaks muu hulgas kindlaks need kriitilise tähtsusega üksused, mille vastupanuvõimet on vaja suurendada ka väljaspool küberruumi varitsevate ohtude suhtes. Selleks pandaks neile rida kohustusi, muu hulgas hinnata riske üksuse tasandil, võtta tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning intsidentidest teatada.

Edasised sammud

Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja soovivad uue küberturvalisuse strateegia rakendada lähikuudel. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ülesanne on vaadata läbi uued direktiiviettepanekud. Kui nendega nõustustakse ja need seejärel vastu võetakse, peavad liikmesriigid need üle võtma 18 kuu jooksul alates nende jõustumisest.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Teabeleht: ELi uus küberturvalisuse strateegia

Teabeleht: läbivaadatud küberturvalisuse direktiiv

Teabeleht küberturvalisuse kohta: ELi välistegevus

Küsimused ja vastused: ELi uus küberturvalisuse strateegia ning uued eeskirjad elutähtsate üksuste vastupidavuse suurendamiseks

Ettepanek: direktiiv meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (läbivaadatud küberturvalisuse direktiiv)

Ettepanek: direktiiv elutähtsate üksuste vastupanuvõime kohta

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. detsember 2020