Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade3. Mai 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa terviseliit: ühtne Euroopa terviseandmeruum

Symbolic - Researchers and vaccine vials

Täna käivitas Euroopa Komisjon ühtse Euroopa terviseandmeruumi, mis on tugeva Euroopa terviseliidu üks peamisi alustalasid. Ühtse Euroopa terviseandmeruumi abil teeb EL tervishoiuteenuste osutamisel kogu Euroopas suure hüppe edasi. See võimaldab inimestel kontrollida ja kasutada oma terviseandmeid koduriigis või teistes liikmesriikides. Terviseandmeruumiga edendatakse digitaalsete tervishoiuteenuste ja -toodete ühtset turgu. Samuti pakub see järjepideva, usaldusväärse ja tõhusa raamistiku terviseandmete kasutamiseks teadusuuringutes, innovatsioonis ja poliitikakujundamises ning tagab samas kooskõla ELi andmekaitsestandarditega.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides ütles: „Täna püstitame Euroopa terviseliidu jaoks veel ühe samba. Meie visioonist saab tegelikkus. Ühtsel Euroopa terviseandmeruumil on pöördeline tähtsus tervishoiu digitaalsel ümberkujundamisel ELis. Selle keskmes on kodanikud, kellele antakse oma andmete üle täielik kontroll, et saada paremaid tervishoiuteenuseid kõikjal ELis. Need andmed, millele on juurdepääs rangete eraelu puutumatuse ja turvalisuse kaitsemeetmete alusel, on ka järgmise elupäästva raviga tegelevatele teadlastele, novaatoritele ja poliitikakujundajatele tõeliseks varaaidaks. EL astub tõeliselt ajaloolise sammu digitaalse tervishoiu suunas.“

Kontroll oma terviseandmete üle nii koduriigis kui ka piiriüleselt

  • Tänu ühtsele Euroopa terviseandmeruumile on inimestel oma terviseandmetele elektroonilisel kujul vahetu, tasuta ja hõlbus juurdepääs. Tervishoiuteenuste paremaks osutamiseks saavad nad neid andmeid hõlpsasti jagada teiste tervishoiutöötajatega liikmesriikides ja nende vahel. Kodanikel on oma andmete üle täielik kontroll ja nad võivad lisada teavet, parandada vigaseid andmeid, piirata teiste juurdepääsu ning saada teavet selle kohta, kuidas ja millisel eesmärgil nende andmeid kasutatakse.
  • Liikmesriigid tagavad, et patsiendi koondandmed, digiretseptid, meditsiinilised ülesvõtted ja neid käsitlevad aruanded, laboritulemused ja haiglast väljakirjutamise tõendid väljastatakse ühtses Euroopa vormingus ja neid aktsepteeritakse sellisena.
  • Koostalitlusvõimest ja turvalisusest saavad kohustuslikud nõuded. Digitaalsete tervise infosüsteemide tootjad peavad tõendama vastavust nimetatud standarditele.
  • Selleks et tagada kodanike õiguste kaitse, peavad kõik liikmesriigid määrama digitaalsed tervishoiuasutused. Need asutused osalevad piiriüleses digitaristus, mis aitab patsientidel oma andmeid piiriüleselt jagada.

Terviseandmete parem kasutamine teadusuuringutes, innovatsioonis ja poliitikakujundamises

  • Ühtse Euroopa terviseandmeruumiga luuakse tõhus õigusraamistik terviseandmete kasutamiseks teadusuuringute, innovatsiooni, rahvatervise, poliitikakujundamise ja reguleerimise eesmärkidel. Teadlastel, novaatoritel, avaliku sektori asutustel või tööstusel on rangetel tingimustel juurdepääs suurele hulgale kvaliteetsetele terviseandmetele, mis on elupäästvate ravimeetodite, vaktsiinide või meditsiiniseadmete väljatöötamiseks üliolulised ning millega tagatakse parem juurdepääs tervishoiule ja vastupidavamatele tervishoiusüsteemidele.
  • Sellistele andmetele juurdepääsu saamiseks peavad teadlased, ettevõtjad või institutsioonid taotlema luba terviseandmetele juurdepääsu asutuselt, mis tuleb luua kõigis liikmesriikides. Juurdepääs antakse üksnes juhul, kui küsitud andmeid kasutatakse konkreetsetel eesmärkidel, suletud ja turvalises keskkonnas ning isikut ei avaldata. Ühtlasi on rangelt keelatud kasutada andmeid selliste otsuste tegemiseks, mis kahjustavad kodanikke, näiteks kahjulike toodete või teenuste väljatöötamiseks või kindlustusmaksete suurendamiseks.
  • Terviseandmetele juurdepääsu asutused ühendatakse ELi uue detsentraliseeritud teisese kasutuse taristuga, mis luuakse piiriüleste projektide toetamiseks.

Taust

Ühtne Euroopa terviseandmeruum tugineb ühtlasi isikuandmete kaitse üldmäärusele, andmehaldust käsitlevale kavandatud õigusaktileandmemääruse eelnõule ning küberturvalisuse direktiivile. Ühtset Euroopa terviseandmeruumi käsitlev avalik konsultatsioon toimus 3. maist kuni 26. juulini 2021 ja selle käigus koguti hulgaliselt arvamusi, mis aitasid kaasa osutatud õigusraamistiku kujundamisele.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekut arutavad nüüd nõukogu ja Euroopa Parlament.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. Mai 2022
Autor
Esindus Eestis