Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. veebruar 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Kiibimäärus: komisjoni ettepanek aitab leevendada pooljuhtide nappust ja tugevdada Euroopa tehnoloogilist juhtpositsiooni

kiibimäärus

Täna esitas komisjon ettepaneku, millega tagada ELi tarnekindlus, vastupanuvõime ja tehnoloogiline juhtpositsioon pooljuhttehnoloogia ja -rakenduste valdkonnas. Euroopa kiibimäärus tugevdab Euroopa konkurentsi- ja vastupanuvõimet ning aitab kaasa nii digi- kui ka rohepöörde elluviimisele.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: “Kiibid on vajalikud rohe- ja digipöördeks ning Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks. Me ei tohiks tarnekindluse tagamisel sõltuda ühest riigist või ettevõttest. Et Euroopa positsioon oleks globaalses tarneahelas tugevam, peame tegema rohkem koos – nii teaduse, innovatsiooni, disaini kui ka tootmise vallas. Sellest on kasu ka meie rahvusvahelistel partneritel. Töötame koos nendega, et vältida tulevasi tarneprobleeme.“

Viimase aja ülemaailmne pooljuhtide nappus on sundinud sulgema tehaseid paljudes sektorites, alates autotööstusest kuni meditsiiniseadmete tootmiseni. Näiteks autotööstuses vähenes 2021. aastal mõnes liikmesriigis tootmine kolmandiku võrra. See on toonud selgemini esile selle, kuivõrd sõltuv on pooljuhtide väärtusahel väga piiratud arvust tootjatest keerulises geopoliitilises olukorras. Samuti näitab see pooljuhtide tähtsust kogu Euroopa tööstuse ja ühiskonna jaoks.

ELi kiibimäärus kasutab ära Euroopa tugevaid külgi - maailma juhtivaid teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioone ja -võrgustikke, samuti siinseid teedrajavaid seadmetootjaid - ning pakub lahendusi seni lahendamata probleemidele. Sellega luuakse pooljuhtide sektor, alates teadusuuringutest kuni tootmiseni, ning pannakse paika vastupidav tarneahel. Määrusega kaasatakse 43 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid ja kehtestatakse meetmed, mille abil olla koos liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega valmis tarneahela tulevasteks häireteks, neid ennetada ja neile kiiresti reageerida. See võimaldab ELil oma praegust turuosa kahekordistada 20%-ni 2030. aastal.

Kiibimäärusega tagatakse ELile vahendid, oskused ja tehnoloogiline suutlikkus, mis on vajalikud selleks, et saada kõrgtehnoloogiliste kiipide uuringute ja tehnoloogia kõrval liidriks ka nende projekteerimise, tootmise ja pakendamise vallas ning kindlustada sellega pooljuhtide tarned ja vähendada sõltuvust.

Määruse põhikomponendid on järgmised.

  • Euroopa kiibialgatus, millega koondatakse liidu, liikmesriikide ja praeguste liidu programmidega ühinenud kolmandate riikide ning erasektori vahendid. Algatusega tehakse kättesaadavaks 11 miljardit eurot, et tugevdada teadus- ja arendustegevust ning tooteuuendust, tagada kõrgtehnoloogiliste pooljuhtide tootmisseadmete ning innovatiivsete igapäevarakenduste jaoks kasutatavate seadmeprototüüpide väljatöötamiseks ja seadmete katsetamiseks vajalike katseliinide kasutuselevõtt, koolitada töötajaid ning kujundada välja põhjalik arusaam pooljuhtide ökosüsteemist ja väärtusahelast.
  • Uus raamistik tarnekindluse tagamiseks investeeringute ja tootmisvõimsuse suurendamise kaudu, mis on hädavajalik kõrgtehnoloogiliste sõlmede ning uuenduslike ja energiatõhusate kiipide innovatsiooniks. 
  • Kiibifond lihtsustab idufirmade juurdepääsu rahastusele, mis aitab neil arendada oma innovaatilisi tehnoloogiaid ja meelitada ligi investoreid. See hõlmab ka spetsiaalset InvestEU omakapitalirahastut, et aidata kasvufirmadel ja väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel turgu laiendada.
  • Liikmesriikide ja komisjoni vaheline koordineerimismehhanism, mille abil seirata pooljuhtide tarneid, hinnata nõudlust ja ennetada nappust.

Komisjon esitab ka soovituse liikmesriikidele. See on esmane töövahend, mis võimaldab liikmesriikide ja komisjoni vahelisel koordineerimismehhanismil kohe tööle hakata ning alustada aruteludega kriisimeetmete üle.

Järgmised sammud

Liikmesriike kutsutakse üles hakkama viivitamata oma tegevust vastavalt soovitusele koordineerima, et saada selgust pooljuhtide väärtusahela praegusest olukorrast ELis, ennetada võimalikke häireid ning võtta meetmeid praeguse nappuse leevendamiseks. Euroopa Parlament ja liikmesriigid hakkavad kiibimääruse ettepanekut arutama seadusandliku tavamenetluse korras. Kui määrus vastu võetakse, kohaldub see vahetult kogu ELis.

Taust

Kiibid on peamiste tööstuslike väärtusahelate strateegiline komponent. Digitehnoloogiale üleminekuga tekivad kiibitööstuse jaoks uued turud, nagu kõrgautomatiseeritud sõidukite sektor, pilvandmetöötlus, asjade internet, 5G- ja 6G-ühendused, kosmose- ja kaitsetööstus, andmetöötlus ja superarvutite tootmine. Pooljuhid tekitavad ka suurt geopoliitilist huvi ning mõjutavad riikide võimekust (sõjalist, majanduslikku, tööstuslikku) ja võimet viia läbi digipööre.

Koos kiibimäärusega käivitas komisjon täna ka sidusrühmade uuringu, mille eesmärk on koguda täpset teavet praeguse ja tulevase kiibi- ning pooljuhtplaatide nõudluse kohta. Uuringu tulemused aitavad paremini mõista, kuidas kiibinappus Euroopa ettevõtteid mõjutab.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustaga

President von der Leyeni avaldus tänasel pressikonverentsil

Euroopa kiibimäärus: küsimused ja vastused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis