Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade4. veebruar 20211 min lugemist

Komisjon algatas Eesti ja veel 23 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse, kuna nad ei ole üle võtnud uusi ELi telekommunikatsioonieeskirju

p045973-773568.jpg
© EU
Komisjon algatas 24 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse, kuna nad ei ole üle võtnud uusi ELi telekommunikatsioonieeskirju. Euroopa elektroonilise side seadustikuga ajakohastatakse elektroonilise side Euroopa õigusraamistikku, et suurendada tarbijate valikuvõimalusi ja õigusi. Muu hulgas nähakse ette selgemad lepingud, tagatakse kvaliteetsed teenused ja konkurentsiturud ning kõrgemad teenusestandardid, sealhulgas parem hädaolukorra side. Lisaks on uued õigusnormid kasulikud operaatoritele, sest aitavad hoogustada investeerimist väga suure läbilaskevõimega võrkudesse. Samuti muudavad need olukorra prognoositavamaks, mis toob kaasa uuenduslikumad digiteenused ja -taristud.

Seadustiku siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 21. detsember 2020. Seni on täielikust ülevõtmisest teatanud ainult KreekaUngari ja Soome.

Seepärast saatis komisjon Belgiale, Bulgaariale, Tšehhi Vabariigile, Taanile, Saksamaale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Prantsusmaale, Horvaatiale, Itaaliale, Küprosele, Lätile, Leedule, Luksemburgile, Maltale, Madalmaadele, Austriale, Poolale, Portugalile, Rumeeniale, Sloveeniale, Slovakkiale ja Rootsile märgukirja, milles palus neil asjaomased meetmed vastu võtta ja neist teatada. Liikmesriikidel on vastamiseks aega kaks kuud.

Taust

Euroopa elektroonilise side seadustik, mis viib Euroopa telekommunikatsioonisektorit reguleeriva raamistiku vastavusse uute väljakutsetega, jõustus 2018. aasta detsembris ning liikmesriikidel on olnud õigusnormide rakendamiseks aega kaks aastat. See on keskse tähtsusega õigusakt Euroopa gigabitiühiskonna kujundamisel ja selle tagamisel, et kõik ELi kodanikud saaksid täielikult digimajanduses ja -ühiskonnas osaleda.

Komisjon võttis kooskõlas kõnealuse seadustikuga 2020. aasta detsembris vastu järgmised õigusaktid, mis tugevdavad konkurentsi, ühtlustavad õigusnorme ja võrdsustavad tingimusi kõigi turuosaliste jaoks, samuti kaitsevad need tarbijaid ning võimaldavad suuremat interneti- ja telefoniteenuste valikut õiglase hinna eest.

  • Uus delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kõne lõpetamise tasu üleliidulised ühtsed maksimummäärad, mida operaatoritel on lubatud üksteiselt võtta püsivõrgu ja mobiiltelefonikõnede edastamise eest oma võrgus;
  • ajakohastatud soovitus asjaomaste turgude kohta, millega uuendatakse eelnevalt kindlaks määratud turgude loetelu, mida Euroopa riikide reguleerivad asutused peavad korrapäraselt läbi vaatama.

 

Lisateave

Teabeleht – Euroopa elektroonilise side seadustik

Euroopa elektroonilise side seadustik

Euroopa gigabitiühiskonna ühenduvus

Uued ELi telekommunikatsioonieeskirjad: viimased meetmed enne ülevõtmistähtaja saabumist – pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
4. veebruar 2021