Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade5. juuli 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon avaldas teadus- ja innovatsioonivaldkonna tulemusaruande ning Euroopa uue innovatsioonikava

robot

Komisjon avaldas teaduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna 2022. aasta tulemusaruande ning võttis täna vastu Euroopa uue innovatsioonikava, et Euroopast saaks süvatehnoloogia innovatsiooni ja idufirmade uue laine eestvedaja.

Selle aasta aruandest nähtub, et üleilmsel tasandil on EL teadustoodangu ja tehnoloogilise väljundi poolest jätkuvalt tugev osaleja. Kuigi EL esindab vaid 6 % maailma rahvastikust, saab tema arvele panna umbes 18 % kõigist ülemaailmsetest teadus- ja arendustegevusse tehtavatest investeeringutest ja 21 % maailma tipptaseme teaduspublikatsioonidest. Tehnoloogilise väljundi poolest on EL kliimavaldkonnas maailmas esirinnas, omades 23 % kõigist patenditaotlustest. EL annab olulise panuse ka muudesse valdkondadesse, nagu biomajandus (23 %) ja tervishoid (17 %).

See positsioon on siiski ebakindel, kuna ELi peamiste kaubanduspartnerite innovatsioonialased tulemused on viimastel aastatel kiiresti paranenud. Investeeringud teadus- ja arendustegevusse ELis vähenesid kriiside ajal, kusjuures sektorite vahel olid selles osas märkimisväärsed erinevused.

Tervishoidu- ja IKT-teenustesse investeerivad ELi suurimad teadus- ja arendustegevuse investorid suurendasid aastatel 2019–2020 oma investeeringuid vastavalt 10,3 % ja 7,2 %, kuid muudesse sektoritesse investeerivad ELi suurimad teadus- ja arendustegevuse investorid vähendasid kriiside ajal oma investeeringuid järgmiselt: IKT(-3,6 %), kemikaalid (-3,7 %), autotööstus (-7,2 %), lennundus (-22,6 %).

Aruandes väidetakse, et ELi ettevõtluskeskkonna ja innovatsioonialase suutlikkuse parandamine nõuab uut hoogu, et lahendada pikaajalisi probleeme, nagu rahastamisele juurdepääsuga seotud probleemid, innovatsiooni mittesoodustavad õigusraamistikud, püsiv lõhe hästi toimivate ettevõtete ja mahajääjate vahel ning raskused talentide ligimeelitamisel ja hoidmisel.

Euroopa uue innovatsioonikava aitab Euroopas välja töötada uusi tehnoloogialahendusi kõige pakilisemate ühiskonnaprobleemide lahendamiseks ja neid lahendusi turule tuua.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager„Peame soodustama innovatsiooni ökosüsteeme, et töötada välja inimkesksed tehnoloogialahendused, mis aitavad kiirendada rohe- ja digipööret ning muuta Euroopa sõltumatumaks. Innovatsioon on see, mis aitab tagada Euroopa avatud strateegilise autonoomia alates toiduga varustamise kindlustamisest kuni alternatiivsete energiaallikate leidmiseni.“

Kava alus on Euroopa ettevõtlusvaim, teaduse tipptase, ühtse turu tugevus ja demokraatlik ühiskond. Sellest lähtudes on kava alusel plaanis eelkõige

  • parandada Euroopa idu- ja kasvufirmade võimalusi saada rahastust, näiteks kaasates seni kasutamata erakapitaliallikaid ja lihtsustades noteerimiseeskirju;
  • parandada tingimusi, mis võimaldavad novaatoritel testkeskkondades uusi ideid järgi proovida;
  • aidata luua 100 süvatehnoloogiaalast innovatsiooniorgu, mis tugevdavad ja ühendavad paremini Euroopa innovatsiooniosalisi, sh arengus maha jäänud piirkondades;
  • meelitada Euroopasse ja hoida siin talente, näiteks koolitades välja miljon süvatehnoloogia valdkonna talenti, suurendades naisnovaatoritele pakutavat toetust ning pakkudes idufirmade töötajatele uuenduslikke aktsiaoptsioonide võimalusi;
  • parandada poliitikaraamistikku ning muuta selleks terminid, näitajad ja andmestikud selgemaks ja pakkuda liikmesriikidele poliitilist tuge.

Uue innovatsioonikava keskmes on 25 tegevust, mis jagunevad viie juhtalgatuse vahel:

  • kasvufirmade rahastamine aitab kaasata Euroopa institutsionaalseid ja muid erainvestoreid Euroopa süvatehnoloogia idufirmade kasvu investeerima ja neil sellest kasvust kasu saada;
  • innovatsiooni võimaldamine eksperimenteerimiskohtade ja riigihangete kaudu soodustab innovatsiooni tänu parematele raamtingimustele, sh eksperimentaalsed reguleerimispõhimõtted (nt reguleeritud testkeskkonnad, katsestendid, eluslaborid ja innovatsioonihanked);
  • innovatsiooni kiirendamine ja tugevdamine Euroopa innovatsiooniökosüsteemides kõikjal ELis toetab 100 piirkondliku innovatsioonioru loomist ning aitab liikmesriikidel ja piirkondadel suunata vähemalt 10 miljardit eurot konkreetsete piirkondlike innovatsiooniprojektide jaoks, nende hulgas süvatehnoloogia innovatsiooni projektid ELi põhiprioriteetide elluviimiseks;
  • talentide toetamine, ligimeelitamine ja kohal hoidmine tagab oluliste süvatehnoloogia valdkonna talentide arengu ELis ja nende tuleku ELi. Selleks on kavandatud mitmesuguseid algatusi, nagu innovatsiooniga tegelevate praktikantide kava idu- ja kasvufirmade jaoks, ELi talendireserv, et meelitada ettevõtete loojaid asutama oma ettevõtteid ELis, naiste hulgas ettevõtlust ja juhtimist toetav kava ning uuenduslik projekt idufirmade töötajate aktsiaoptsioonide võimaluste alal;
  • andmepõhine poliitika ja poliitiline tugi on oluline selleks, et töötada välja ja kasutada usaldusväärseid ja võrreldavaid andmestikke ning ühismääratlusi (idufirmad, kasvufirmad), mida saab kasutada kõigi tasandite poliitika kujundamisel kõikjal ELis. Samuti on see oluline, et tagada Euroopa tasandil parem poliitikakoordineerimine Euroopa innovatsiooninõukogu foorumi kaudu.

Lisateave

Tulemusaruande pressiteade koos taustainfoga

Euroopa uue innovatsioonikava pressiteade koos taustainfoga

 

Tulemusaruande virtuaalne avaüritus 12. juulil 2022 kell 15.00–17.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
5. juuli 2022
Autor
Esindus Eestis