Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. detsember 20201 min lugemist

Komisjon esitas ELi uue terrorismivastase võitluse tegevuskava

p043090-627114.jpg
© EU
Täna esitas komisjon ELi uue terrorismivastase võitluse tegevuskava, mis tugineb viimastel aastatel tehtud tööle ning millega toetatakse liikmesriike, et nad suudaksid terrorismiohule paremini reageerida. Lisaks anti Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametile (Europol) suuremad volitused, mis võimaldavad pakkuda liikmesriikidele uurimistöös paremat operatiivtuge.

Siseasjade volinik Ylva Johansson ütles: „Tänase terrorismivastase võitluse tegevuskavaga suurendame ekspertide võimet näha ette uusi ohte, aitame kohalikel kogukondadel radikaliseerumist ennetada, anname linnadele vahendid avaliku ruumi ohutuks kujundamiseks ning tagame, et suudame rünnakutele ja rünnakukatsetele kiiresti ja tõhusamalt reageerida. Samuti teeme ettepaneku anda Europolile kaasaegsed vahendid, et toetada ELi riike nende uurimistes.“

Terrorismivastase võitluse tegevuskava üldised eesmärgid on:

  • ohte paremini ennetada
  • võidelda radikaliseerumisega
  • suurendada avaliku ruumi turvalisust
  • tugevdada politseikoostööd ja terroriohvrite kaitset

Terrorismivastasesse võitlusse kaasatakse partnerriigid nii ELi naabruses kui ka kaugemal ning rahvusvahelised organisatsioonid. Lisaks nimetab komisjon ametisse terrorismivastase võitluse koordinaatori, kelle ülesanne on koordineerida komisjonis ELi poliitikat ja rahastamist terrorismivastase võitluse valdkonnas.

Europol saab suuremad volitused

Komisjon tegi täna ettepaneku Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti Europoli volituste laiendamiseks. Võttes arvesse, et terroristid kasutavad järgijate värbamiseks, rünnakute planeerimiseks ja uusi rünnakuid õhutava propaganda levitamiseks sageli ära erafirmade pakutavaid teenused, aitavad uued volitused Europolil teha eraõiguslike isikutega koostööd ja edastada liikmesriikidele asjakohaseid tõendeid. Näiteks saab Europol olla kontaktpunktiks juhul, kui ei ole selge, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni juhtum kuulub.

Uued volitused võimaldavad Europolil töödelda ka suuri ja keerukaid andmekogumeid, parandada koostööd Euroopa Prokuratuuri ja ELi mittekuuluvate partnerriikidega ning aidata välja töötada uusi tehnoloogiaid, mis vastavad õiguskaitse vajadustele.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Teatis, mis käsitleb ELi terrorismivastase võitluse tegevuskava: enneta, hoia ära, kaitse ja reageeri

Ettepanek: määrus, millega suurendatakse Europoli volitusi

Europoli volituste suurendamine – mõjuhinnang

Europoli volituste suurendamine – mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte

ELi terrorismivastase võitluse tegevuskava ja Europolile suuremate volituste andmine: küsimused ja vastused

Julgeolekuliit – komisjoni veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. detsember 2020