Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade11. juuli 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepanekud kaubaveo tõhustamiseks ja keskkonnasäästlikkuse suurendamiseks

Hydrogen strategy - The hydrogen fueling station of the Don Quichote project

Komisjon tegi ettepaneku meetmete kohta, millega muuta kaubavedu tõhusamaks ja säästvamaks. Selleks parandatakse raudteetaristu haldamist, pakutakse tugevamaid stiimuleid vähesaastavate veoautode kasutamiseks ja nähakse ette ühine  metoodika kaubaveo kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks. Eesmärk on suurendada sektori tõhusust, aidates sel saavutada Euroopa roheleppes seatud eesmärki vähendada transpordisektori heitkoguseid 2050. aastaks 90% ning võimaldades samal ajal ELi ühtsel turul jätkuvalt kasvada.

Raudtee läbilaskevõime tõhusam kasutamine

Raudteede ehitamine on kallis ja ELi raudteed on üha enam ülekoormatud. Kavandatud määrusega optimeeritakse raudtee kasutamist, parandatakse piiriülest koordineerimist, suurendatakse täpsust ja usaldusväärsust ning püütakse meelitada rohkem kaubaveoettevõtjaid raudteele. Reisijad saavad kasu täiendavatest raudteeteenustest, sest võrgu läbilaskevõimet kasutatakse paremini. See toetab piiriüleseid teenuseid, sest võimaldab muu hulgas sagedasemaid ühendusi ja pileteid varem broneerida.

Praegused võimsuse juhtimise eeskirjad koostab iga riik iga aasta kohta ise. See ei soodusta piiriülest liiklust (umbes 50% raudteekaubaveost ületab riigipiire) ning põhjustab viivitusi piiridel, mis omakorda takistab ühtse turu toimimist. Sagedased on ka viivitused, mis on tingitud kooskõlastamata hooldustöödest tekkinud ummikutest.

Tänased ettepanekud aitavad tagada reisijatele stabiilsed sõidugraafikud ja reisijapiletite varajase broneerimise võimaluse, kaubasaatjatele aga paindliku rongiliikluse, mis on kohandatud täpselt ajastatud tarneahelatele.

Uued stiimulid vähese heitega veoautode kasutamiseks

Üle 50% kaupadest veetakse ELis maanteel (2020. aasta andmed) ning see on transpordisektorist pärit kasvuhoonegaaside heite peamine allikas. Raskeveokite kaalu ja mõõtmeid käsitlevas direktiivis on sätestatud raskeveokite maksimaalne kaal, pikkus, laius ja kõrgus. Tänase ettepanekuga vaadatakse need nõuded läbi, et lubada heiteta tehnoloogiaid kasutavate veokite puhul suuremat kaalu, kuna need tehnoloogiad tavaliselt suurendavad veoki enda massi. See stimuleerib keskkonnasõbralike sõidukite ja tehnoloogiate kasutuselevõttu. Kui tehnoloogia areneb ja heitevabad jõuseadmed muutuvad kergemaks, muu hulgas tänu aerodünaamiliste seadmete ja kabiinide kasutamisele, on keskkonnasäästlikumatel sõidukitel võrreldes tavapäraste veoautodega kaaluga seotud eelis.

Ettepanekuga nähakse ette ka võimalus kasutada piiriüleses liikluses teatavatel tingimustel raskemaid ja pikemaid sõidukeid, mis on praegu lubatud vaid mõnes liikmesriigis. Samuti soodustatakse ühendvedusid ehk kaubavedu kahe või enama transpordiliigiga.

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad ettepanekud nüüd läbi seadusandliku tavamenetluse raames.

Taust

2020. aastal töötas ELi kaubaveosektoris ligikaudu 6 miljonit inimest. Kaubavedu põhjustab aga üle 30% transpordi süsinikdioksiidiheitest. Kui heite vähendamiseks midagi ei tehta, siis ELi majanduse kasvades heitkogused tõenäoliselt suurenevad. Prognooside kohaselt kasvab kaubavedu 2030. aastaks ligikaudu 25% ja 2050. aastaks 50%.

 

Lisainfo

Pressiteade tsitaatide ja täiendava taustaga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
11. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis