Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade28. september 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepanekud tooteid ja tehisintellekti puudutavate vastutusnormide uuendamiseks

The second political priority of the Juncker Commission: A Digital Single Market

Komisjon võttis täna vastu kaks ettepanekut vastutusnormide kohandamiseks digiajastu, ringmajanduse ja ülemaailmsete väärtusahelate mõjuga. Esiteks teeb komisjon ettepaneku ajakohastada kehtivaid õigusnorme, mis käsitlevad tootjate mittesüülist vastutust defektsete toodete eest (alates arukast tehnoloogiast kuni ravimiteni). Läbivaadatud normidega antakse ettevõtjatele õiguskindlus, et nad saaksid investeerida uutesse ja uuenduslikesse toodetesse, ning tagatakse, et kahju kannatanud isikud saavad õiglast hüvitist, kui defektsed tooted, sealhulgas digitaalsed ja taastatud tooted, on neile kahju tekitanud. Teiseks teeb komisjon esimest korda ettepaneku ühtlustada tehisintellekti käsitlevaid siseriiklikke vastutusnorme, et tehisintellektiga seotud kahju kannatanutel oleks lihtsam saada hüvitist.

Vaadatakse läbi tootevastutuse direktiiv, mille käigus ajakohastatakse ja tugevdatakse tootjate mittesüülisel vastutusel põhinevaid norme ohtlikest toodetest põhjustatud isiku-, vara- või andmekahju hüvitamise kohta alates aiatoolidest kuni kõrgtehnoloogiliste masinateni. Täpsemalt tehakse järgmist.

•  ajakohastatakse ringmajanduse ärimudeleid käsitlevaid vastutusnorme, et need oleksid selged ja õiglased ettevõtjatele, kes tooteid olulisel määral muudavad;

•  ajakohastatakse tootevastutusnorme vastavalt digiajastu nõuetele: võimaldatakse hüvitada kahjud, kui sellised tooted nagu robotid, droonid või nutikodusüsteemid on toote käitamiseks vajalike tarkvarauuenduste, tehisintellekti või digiteenuste tõttu muutunud ohtlikuks ning kui tootjad ei suuda kõrvaldada küberturvanõrkusi;

•  võrdsemad tingimused ELi ja ELi-väliste tootjate vahel: kui väljastpoolt ELi imporditud ohtlikud tooted kahjustavad tarbijat, võivad tarbijad hüvitise saamiseks pöörduda importija või tootja ELi esindaja poole;

•  tarbijad tootjatega võrdsemaks: tootjatelt nõutakse tõendite esitamist, nõuete esitamise ajalisi piiranguid muudetakse paindlikumaks ning leevendatakse kahju kannatanute tõendamiskoormist keerulistes, näiteks ravimite või tehisintellektiga seotud juhtumites.

Tehisintellektiga seotud vastutuse direktiivi eesmärk on sätestada ühtsed õigusnormid, mida kohaldatakse teabele ligipääsu ja tõendamiskoormise leevendamise suhtes seoses tehisintellektisüsteemide tekitatud kahjuga, kehtestada kannatanutele (nii üksikisikutele kui ka ettevõtjatele) laiem kaitse ja edendada tehisintellektisektorit kaitsemeetmete tugevdamise kaudu.

Direktiiviga ühtlustatakse teatavaid tootevastutuse direktiivi kohaldamisalast välja jäävaid nõudeid puudutavaid norme juhtudel, kui kahju on tekkinud väärkäitumise tõttu. See puudutab näiteks eraelu puutumatuse rikkumist või ohutusprobleemidest põhjustatud kahju. Uued normid muudavad hüvitise saamise lihtsamaks näiteks olukorras, kui kandidaati on diskrimineeritud tehisintellekti tehnoloogial põhinevas värbamisprotsessis.

Direktiiv lihtsustab kohtumenetlust kannatanute jaoks, kui neil on vaja tõendada, et kellegi vea tõttu on tekkinud kahju. Sel otstarbel võetakse kasutusele kaks peamist abinõud. Esiteks: olukorras, kus on kindlaks tehtud asjakohane viga ning põhjuslik seos tehisintellekti toimimisega tundub mõistlikult tõenäoline, aitab nn põhjusliku seose eeldus lahendada probleeme, millega seisavad silmitsi kannatanud, kui nad peavad üksikasjalikult selgitama, kuidas on kahju teatava vea või hooletuse tõttu tekkinud. See võib olla eriti raske, kui tuleb mõista keeruliste tehisintellektisüsteemide toimimist. Teiseks on kannatanute käsutuses senisest enam vahendeid õiguskaitse saamiseks, kuna kehtestatakse juurdepääsuõigus ettevõtjate või tarnijate tõenditele juhtudel, kui tegemist on suure riskiga tehisintellektiga.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Justiitsvolinik Reyndersi tänane pressikonverents

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. september 2022
Autor
Esindus Eestis