Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. oktoober 2022Esindus Eestis5 min lugemist

Komisjon esitas täiendavad ettepanekud energiahinnatõusu ohjeldamiseks ja varustuskindluse tagamiseks

gaas

Komisjon esitas täna ettepaneku võtta vastu uus erakorraline määrus, et ohjeldada gaasihinnatõusu ELis ja tagada sel talvel varustuskindlus. Selleks nähakse ette ühise gaasiostu võimalus, hindade piiramise mehhanismid Euroopa suurimal gaasibörsil TTF, uued meetmed taristukasutuse läbipaistvuse ja liikmesriikidevahelise solidaarsuse suurendamiseks, ning nõudluse edasine juhtimine.

Energeetikavolinik Kadri Simson ütles: „Venemaa sissetung Ukrainasse on oluliselt muutnud olukorda ELi energiaturul. Vahendid ja eeskirjad, mis teenisid meid enne, ei ole enam piisavad, et tagada kindel ja taskukohane energiavarustus. Selle kriisi tõhusaks lahendamiseks peab meil olema võimalik osta gaasi koos, ohjeldada ülemäära kõrgeid hindu ning tagada nappuse korral solidaarsus liikmesriikide vahel. Seni võetud meetmed on toiminud, hinnad on alanenud ja nõudlus vähenenud. Kuid tänased ettepanekud on vajalikud, et valmistuda paremini nii selleks talveks kui ka edaspidiseks.“

Määruse põhipunktid on järgmised:

  • liikmesriikidele antakse võimalus osta gaasi ühiselt, et saaks pidada läbirääkimisi paremate hindade üle ja vähendada ohtu, et liikmesriigid hakkavad üksteist maailmaturul üle pakkuma, tagades samal ajal varustuskindluse kogu ELis;
  • kiirendatakse tööd veeldatud maagaasi uue hinnavõrdlusaluse loomiseks 2023. aasta märtsiks ning tehakse ettepanek võtta kasutusele hinnakorrektsiooni mehhanism, et kehtestada dünaamiline hinnapiir Euroopa suurimal gaasibörsil TTF tehtavatele tehingutele ning ajutine hinnakoridor või -vahemik, et vältida äärmuslikke hinnatõuse tuletisinstrumentide turgudel;
  • liikmesriikide vahel kehtestatakse tarneraskuste korral rakendatavad solidaarsuseeskirjad, millega laiendatakse solidaarsuskohustust liikmesriikidele, kel ei ole torujuhtme kaudu otseühendust, et kaasata ka need liikmesriigid, kel on maagaasi veeldusjaamad; tehakse ettepanek luua mehhanism gaasi jaotamiseks liikmesriikidele, keda mõjutaks piirkondlik või liidu gaasivarustuse hädaolukord.

Lisaks hindab komisjon, mida on vaja teha, et kiirendada REPowerEU raames üleminekut puhtale energiale ja vältida ühtse turu killustumist, ning teeb selle põhjal ettepanekud REPowerEU jaoks ette nähtud finantsvahendite suurendamiseks.

Ühisostmine

Kuigi EL on selleks talveks oma gaasihoidlad juba rohkem kui 92% ulatuses täitnud, peame valmistuma võimalikeks katkestusteks ja suurendama valmisolekut järgmiseks aastaks. Seepärast teeme ettepaneku anda ELile uued õiguslikud hoovad gaasi ühisostudeks. Komisjon sõlmiks lepingu teenusepakkujaga, kes koondaks nõudluse ELi tasandil, paneks kokku gaasiimpordi vajadused ja otsiks turul nõudlusele vastavaid pakkumisi. Ettepaneku kohaselt oleks liikmesriigi ettevõtetel kohustus osaleda ühisostudes määral, mis on vajalik, et täita vähemalt 15% liikmesriigi hoidlate täituvuse eesmärgist. Ettevõtetele antaks võimalus moodustada Euroopa gaasiostukonsortsium kooskõlas ELi konkurentsieeskirjadega. Ühisostud aitavad väiksematel liikmesriikidel ja eelkõige ettevõtjatel, kes on ostjatena ebasoodsamas olukorras, gaasi parematel tingimustel hankida. 

Määruses on ka säte kavandatavate ja sõlmitud gaasitarnelepingute läbipaistvuse suurendamiseks, et saaks hinnata, kas varustuskindluse ja energiasolidaarsuse eesmärgid on täidetud.  Kui gaasilepingu või vastastikuse mõistmise memorandumi maht on üle 5 Twh (veidi üle 500 miljoni kuupmeetri), tuleks komisjoni enne sellise lepingu sõlmimist teavitada. Komisjon võib esitada soovituse juhul, kui leping võib kahjustada ühisostude toimimist, siseturgu, varustuskindlust või energiasolidaarsust.

Gaasi börsihindade ohjeldamine

Kuigi hulgihinnad on alates 2022. aasta suve tipptasemest langenud, on need üha rohkemate inimeste jaoks endiselt liiga kõrged. Seepärast tegi komisjon ettepaneku turuhindadesse sihipärasemalt sekkuda. Paljud Euroopa gaasilepingud on indekseeritud TTFi gaasibörsiga, mis ei kajasta veeldatud maagaasi tehingute hinda ELis enam täpselt. Probleemi lahendamiseks töötab komisjon koos Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametiga (ACER) välja uut täiendavat hinnavõrdlusalust. Uus võrdlusalus tagab veeldatud maagaasi tehingutele stabiilse ja prognoositava hinna. Kavandatava määruse kohaselt teeb komisjon ACERile ülesandeks luua objektiivne igapäevane hinnahindamise vahend ja seejärel võrdlusalus, mida energiaturu osalised saaksid kasutada hinna indekseerimiseks oma gaasilepingutes.

Kuni võrdlusalust välja töötatakse, teeb komisjon ettepaneku kehtestada mehhanism, mille abil saaks vajaduse korral piirata hindu Euroopa suurima gaasibörsi TTFi kaudu. Hinnakorrigeerimismehhanismiga kehtestataks ajutiselt dünaamiline hinnalagi TTFi gaasibörsil tehtavatele tehingutele. Dünaamilisest hinnapiirist kõrgema hinnaga tehinguid ei lubataks TTFi gaasibörsil teha. See aitaks vältida eriti suurt hinnakõikumist ja liiga kõrgeid hindu. Lisaks teeb komisjon ettepaneku kehtestada ELi tuletisinstrumentide börsidel uus ajutine päevasisene hinnavahemik, et piirata hindade ülemäärast volatiilsust ja vältida äärmuslikku hinnatõusu energia tuletisinstrumentide turgudel. See mehhanism kaitseks energiaettevõtjaid suurte päevasiseste hinnamuutuste eest.

Selleks et leevendada likviidsusprobleeme, millega paljud energiaettevõtjad praegu tuletisinstrumentide turgudel silmitsi seisavad, võttis komisjon täna vastu uued eeskirjad turuosalistele, lisades aktsepteeritavate tagatiste loetellu ajutiselt mitterahalised tagatised, sealhulgas riigigarantii.

Solidaarsus ja nõudluse vähendamine

Liikmesriikide aruannete põhjal tehtud esialgne analüüs näitab, et ilmselt jääb ELi gaasitarbimine augustis ja septembris eelmise viie aasta keskmisest ligikaudu 15% väiksemaks. Nõukogu määruse järgimiseks on vaja samasuguseid jõupingutusi teha igal kuul kuni märtsini. Iga kahe kuu tagant peavad liikmesriigid andma aru oma edusammudest nõudluse vähendamisel. Kui praegustest meetmetest ei piisa, on komisjon valmis aktiveerima ELi häiremehhanismi või vaatama nõudluse vähendamise eesmärgid läbi. Selleks et tugevdada valmisolekut võimalikeks hädaolukordadeks, pakub komisjon välja meetmed, mis võimaldavad liikmesriikidel veelgi vähendada mittehädavajalikku tarbimist, et tagada oluliste teenuste ja ettevõtete varustamine gaasiga, ning laiendada solidaarsuskaitset, et tagada elektritootmise jaoks hädavajalikud gaasikogused. See ei tohiks mingil juhul puudutada vähekaitstud kodumajapidamiste tarbimist.

Kuna kõik liikmesriigid ei ole sõlminud kahepoolseid solidaarsuskokkuleppeid, teeb komisjon ettepaneku kehtestada vaikimisi eeskirjad. Sellega tagatakse, et iga hädaolukorras olev liikmesriik saab teistelt gaasi õiglase hüvitise eest. Solidaarsuskohustust laiendatakse liikmesriikidele, kel puudub ühendus maagaasi veeldusjaamadega, tingimusel et gaasi saab transportida liikmesriiki, kus seda vajatakse. Veeldatud maagaasi ja torujuhtmete taristu optimaalsemaks kasutamiseks pakub komisjon välja uued vahendid võimsuse kohta teabe andmiseks ning uued mehhanismid, millega tagatakse, et turuosalised ei broneeri ega jäta võimsust kasutamata. Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtme sabotaažikahtluse tõttu esitab komisjon täna nõukogule ka soovituse elutähtsa taristu kaitse kohta.

Energiasektori digitaliseerimine

Komisjon esitas täna ka ettepanekud energiasektori digitaliseerimiseks. Näiteks on kavas

  • luua uusi digivahendeid ja –teenuseid, et aidata tarbijatel saada suurem kontroll oma energiakasutuse ja -arvete üle;
  • juhtida IT-sektori energiatarbimist. Selleks võetakse muu hulgas kasutusele andmekeskuste keskkonnamärgistuse kava, arvutite ja plokiahelate energiamärgis ning muudetakse telekommunikatsiooniteenuste energiatarbimine läbipaistvamaks;
  • muuta energiavõrgud küberturvalisemaks uute õigusaktidega, sealhulgas piiriüleste elektrivoogude küberturvalisust käsitlev võrgueeskiri  ja nõukogu soovitus suurendada elutähtsate energiataristute vastupanuvõimet.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustainfoga

MEMO – küsimused ja vastused

Pressiteade: Komisjoni ettepanekud energiasektori digitaliseerimiseks

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis