Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. detsember 20203 min lugemist

Komisjon esitas uued ettepanekud veebiplatvormide tegevuse reguleerimiseks

slide3.jpg
© EU
Komisjon esitas täna kaks uut õigusakti ettepanekut digiruumi põhjalikuks reformimiseks. Digiteenuseid (sh sotsiaalmeedia, internetipõhised kauplemiskohad ja muud Euroopa Liidus tegutsevad veebiplatvormid) hakkavad edaspidi reguleerima digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt.

Uued õigusaktid kaitsevad paremini tarbijaid ja nende põhiõigusi internetis ja muudavad digiturud kõigi jaoks õiglasemaks ja avatumaks. Samuti toetavad need väiksemate platvormide, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja idufirmade laienemist, sest aitavad neil lihtsamini jõuda tarbijateni kogu siseturul ning vähendavad samal ajal nõuete täitmisega seotud kulusid. Lisaks keelatakse sisule juurdepääsu kontrollivatel veebiplatvormidel (ingl k gatekeepers) seada kasutajatele ebaõiglasi tingimusi. 

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Kahel ettepanekul on üks eesmärk: tagada, et meil kui kasutajatel oleks internetis juurdepääs laiale valikule ohututele toodetele ja teenustele ning et Euroopas tegutsevad ettevõtjad saaksid internetis sama vabalt ja õiglaselt konkureerida nagu väljaspool internetti. See kõik on üks maailm. Meil peaks olema võimalus osta turvaliselt ja usaldada uudiseid, mida loeme. See, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, on sama ebaseaduslik ka internetis.“

Digiteenuste õigusakt

Võrreldes 20 aasta taguse ajaga, mil võeti vastu e-kaubanduse direktiiv, on digiteenuste toimimiskeskkond praegu hoopis teistsugune. Digiülemineku jaoks on muutunud eriti oluliseks veebipõhised vahendajad. Just veebiplatvormid on toonud suurt kasu tarbijatele ja innovatsioonile, lihtsustanud piiriülest kauplemist liidu sees ja väljaspool ning avanud uusi võimalusi paljudele Euroopa ettevõtjatele ja kauplejatele. Samal ajal võidakse neid kasutada ebaseadusliku sisu levitamiseks või ebaseaduslike kaupade või teenuste müümiseks internetis. Digiteenuste õigusakti alusel hakatakse kogu ELis kohaldama siduvaid kohustusi kõigi digiteenuste suhtes (kaubad, teenused või info), sealhulgas uut korda ebaseadusliku sisu kiiremaks eemaldamiseks ning kasutajate põhiõiguste igakülgseks kaitseks internetis. Täpsemalt kehtestatakse digiteenuste õigusaktiga rida uusi üleeuroopalisi nõudeid, mis võtavad arvesse teenuse ulatust ja mõju. Näiteks:

 • eeskirjad ebaseaduslike kaupade, teenuste või veebisisu eemaldamiseks;
 • kaitsemeetmed kasutajatele, kelle sisu on platvormid ekslikult kustutanud;
 • kohustus suurplatvormidele kehtestada riskipõhised meetmed, et vältida nende süsteemide kuritarvitamist;
 • mitmesugused läbipaistvusmeetmed, sealhulgas internetireklaami ja sisu soovitamiseks kasutatavate algoritmide kohta;
 • uued volitused platvormide töö uurimiseks, lihtsustades muu hulgas teadlaste juurdepääsu suurplatvormide andmetele;
 • uued eeskirjad ärikasutajate jälgitavuse parandamiseks internetipõhistes kauplemiskohtades, et aidata tuvastada ebaseaduslike kaupade või teenuste müüjaid;

Selliste platvormide suhtes, mida kasutavad rohkem kui 10% ELi elanikkonnast (45 miljonit kasutajat), ei kehtestata mitte ainult riskide juhtimise kohustus, vaid luuakse ka uus järelevalvestruktuur. Selleks moodustatakse digiteenuste riiklike koordinaatorite nõukogu ning komisjonile antakse erivolitused suurplatvormide tegevuse kontrollimiseks, sealhulgas sanktsioonide vahetuks kehtestamiseks.

Digiturgude õigusakt

Digiturgude õigusaktiga hakatakse reguleerima sisule juurdepääsu üle kontrolli omavate platvormide (ingl k gatekeepers) tegevust. Need on platvormid, millel on märgatav mõju siseturule, mis on ärikasutajate jaoks olulised oma klientideni jõudmisel ning millel on juba praegu või eeldatavasti tulevikus kindel ja püsiv positsioon. See annab neile võimaluse ise reegleid kehtestada ning takistada sellega ettevõtjate ja tarbijate vahelist suhtlust. Mõnikord on sellistel ettevõtetel kontroll tervete platvormide ökosüsteemide üle. Kui sisule juurdepääsu kontrollija kasutab ebaausaid äritavasid, võib ta takistada või aeglustada oma ärikasutajate ja konkurentide teenuste jõudmist tarbijani. Näiteks võidakse kasutada platvormidel tegutsevate ettevõtete andmeid ebaausalt või luuakse olukord, kus kasutajad on seotud ühe konkreetse teenusega ja nende võimalused teisele teenusele üle minna on piiratud.

Täpsemalt on digiturgude õigusakti sisu järgmine:

 • seda kohaldatakse ainult selliste peamiste platvormiteenuste osutajate suhtes, kes kipuvad kõige sagedamini kasutama ebaausaid võtteid (nt otsingumootorid, sotsiaalvõrgustikud või veebipõhised vahendusteenused) ning kes vastavad objektiivsetele õiguslikele kriteeriumidele, mille alusel saab neid pidada sisule juurdepääsu kontrollijateks;
 • selles sätestatakse kvantitatiivsed künnised, mis on aluseks sisule juurdepääsu kontrollijate tuvastamisel. Komisjonile antakse volitused liigitada ettevõte sisule juurdepääsu kontrollijaks ka turu-uuringu alusel;
 • sellega keelatakse mitmesugused selgelt ebaõiglased tavad, näiteks eelinstalleeritud tarkvara või rakenduste eemaldamise takistamine;
 • sellega nõutakse, et sisule juurdepääsu kontrollijad võtaksid ennetavalt teatavaid meetmeid, näiteks looksid võimaluse, et kolmandate isikute tarkvara saaks nende platvormil nõuetekohaselt toimida;
 • sellega nähakse ette karistused, mis võivad hõlmata trahve kuni 10% ulatuses veebiplatvormi ülemaailmsest käibest. Korduvate rikkumiste korral võidakse rakendada ka karmimaid karistusi;
 • sellega võimaldatakse komisjonil teha sihipäraseid turu-uuringuid, et hinnata, kas on uusi tavasid ja teenuseid, mida tuleks samuti nende eeskirjadega reguleerida.

 

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja liikmesriigid arutavad komisjoni ettepanekuid seadusandliku tavamenetluse raames. Kui ettepanek vastu võetakse, on see vahetult kohaldatav kogu Euroopa Liidus.

Lisateave

Küsimused ja vastused: digiteenuste õigusakt

Küsimused ja vastused: digiturgude õigusakt

Teabeleht: digiteenuste õigusakt

Teabeleht: digiturgude õigusakt

Digiteenuste õigusakti üle peetud avaliku konsultatsiooni tulemused

Uue konkurentsivahendi üle peetud avaliku konsultatsiooni tulemused

Monopolidevastaste menetluste veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. detsember 2020