Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. november 2021Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon investeerib programmist „Digitaalne Euroopa“ digipöördesse pea 2 miljardit eurot

digistrateegia

„Digitaalne Euroopa“ koosneb kolmest erinevatele teemavaldkondadele pühendatud tööprogrammist, millele eraldatakse kokku 1,98 miljardit eurot. Nende abil on kavas teha strateegilisi investeeringuid, mis aitavad saavutada komisjoni Euroopa digikümnendi eesmärke. „Digitaalne Euroopa“ aitab tugevdada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust ning tuua kodanike, haldusasutuste ja ettevõtjate hüvanguks turule digilahendused.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ põhilise tööprogrammi maht on 1,38 miljardit eurot ning selle abil on kuni 2022. aasta lõpuni kavas investeerida järgmistesse valdkondadesse:

  • ühtsete andmeruumide (nt tootmise, liikuvuse ja rahastamise andmeruumi) kasutuselevõtt, et hõlbustada Euroopa ettevõtjate ja avaliku sektori piiriülest andmevahetust, ning servtöötlustaristu ja -teenuste ühendamine (tegemist on digilahenduste tuumaga, mis tagab turvalise andmevoo);
  • tehisintellektil põhinevate lahenduste testimis- ja katserajatiste ehitamine, et soodustada usaldusväärse tehisintellekti kasutamist reageerimaks tähtsamatele ühiskondlikele probleemidele, sealhulgas kliimamuutustele ja vajadusele tagada kestlikud tervishoiusüsteemid (näiteks tuleks tehisintellekti testimise rajatised kasutusele võtta tervishoiusektori ning arukate linnade ja kogukondade partnerluse jaoks);
  • ELi turvalise kvantkommunikatsioonitaristu (EuroQCI) kasutuselevõtt – see aitaks tõhusamalt vastu panna küberrünnakutele;
  • kõrgtasemel digitehnoloogia magistrikursuste väljatöötamine ja pakkumine digioskuste edendamiseks Euroopas;
  • haldusasutuste toetuseks mõeldud lahenduste (nt Euroopa digiidentiteet) piiriülest koostalitlusvõimet toetavate digiteenuste loomine, käitamine, arendamine ja pidev hooldamine.

Küberturvalisuse  tööprogrammi maht on 269 miljonit eurot ning sellest on kavas kuni 2022. aasta lõpuni rahastada investeeringuid kõrgetasemeliste küberturvalisuse seadmete, töövahendite ja andmetaristute hankimiseks. Nende abil rahastatakse Euroopa küberturvalisuse alaste teadmiste ja oskuste arendamist ja parimat kasutamist, soodustatakse parimate tavade jagamist ning tagatakse tipptasemel küberturvalisuse lahenduste kasutuselevõtt kogu Euroopa majanduses.

Kolmanda tööprogrammi maht on 329 miljonit eurot ning selle  abil luuakse ja käivitatakse Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik, mis pakub tehnoloogia katsetamise võimalusi ning toetab avaliku ja erasektori organisatsioonide, sealhulgas riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi valitsusasutuste digiüleminekut kõikjal Euroopas.

Järgmised sammud

Esimesed konkursikutsed avaldatakse novembri lõpuks ja järgmised kutsed 2022. aastal. Tööprogramme viiakse ellu peamiselt toetuste ja hangete kaudu.

Taust

Programm „Digitaalne Euroopa“ on esimene ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on anda ettevõtjate ja kodanike käsutusse digitehnoloogia. Selle seitsme aasta kogueelarve on 7,5 miljardit eurot (jooksevhindades).

Lisateave

Teabeleht programmi „Digitaalne Euroopa“ kohta

Kuidas saada rahastust?

Programm „Digitaalne Euroopa“ – tööprogrammid

Programmi „Digitaalne Euroopa“ tutvustus (video)

Täispikk pressiteade ja tsitaadid

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. november 2021
Autor
Esindus Eestis