Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. september 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon kavatseb keelata sunnitööga valmistatud tooted ELi turul

Circular economy and sustainable footwear - Kavat’s factory in Bosnia

Komisjon tegi täna ettepaneku keelata sunnitööga valmistatud tooted ELi turul. Ettepanek hõlmab kõiki tooteid, s.o ELis kohalikuks tarbimiseks ja ekspordiks valmistatud tooteid ning imporditud tooteid ega ole suunatud konkreetsete ettevõtete ega tööstusharude vastu. Sunniviisilist tööd teevad maailmas hinnanguliselt 27,6 miljonit inimest. Enamik neist töötab erasektoris, aga vahel rakendavad seda ka riigid. Ettepanek tugineb rahvusvaheliselt kokkulepitud määratlustele ja standarditele. Riigiasutustele antakse volitus võtta pärast uurimist ELi turult tagasi sunnitööga valmistatud tooted. ELi tolliasutuste ülesanne on sellised tooted piiril kindlaks teha ja nende import ELi peatada.

Juhtiv asepresident ja kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles: „See ettepanek aitab märgatavalt tõkestada tänapäevast orjapidamist, mis mõjutab miljoneid inimesi kõikjal maailmas. Meie eesmärk on kõrvaldada ELi turult kõik sunnitööga valmistatud tooted, olenemata nende valmistamiskohast. Keeldu kohaldatakse nii ELis valmistatud toodete, ekspordi kui ka impordi suhtes. Pädevad asutused ja toll teevad koostööd, et tagada süsteemi kindlus. Oleme püüdnud minimeerida ettevõtetele tekkiva halduskoormuse ning suurendame koostööd rahvusvaheliste partnerite ja organisatsioonidega."

Kuidas keeldu praktikas rakendatakse?

Kõigepealt hindavad liikmesriikide ametiasustused eri allikate põhjal, kas toode võib olla valmistatud sunnitööga. Need allikad võivad näiteks olla üksikisikutel saadud teave, sunnitöö andmebaas, mis keskendub konkreetsetele toodetele ja geograafilistele piirkondadele, ning ettevõtete täidetav hoolsuskohustus.

Uurimist alustatakse toodetest, mille puhul on põhjendatud kahtlus, et need on valmistatud sunnitööd kasutades. Ametiasutused võivad küsida teavet ettevõtetelt ning teha kontrolle ja uurimisi, sh väljaspool ELi asuvates riikides. Kui riiklikud ametiasutused teevad kindlaks sunnitöö kasutamise, siis nõuavad nad juba turule lastud toodete turult kõrvaldamist ning keelavad toodete turule laskmise ja ekspordi. Ettevõtted peavad tooted hävitama. Liikmesriikide tolliasutused vastutavad nõuete täitmise tagamise eest ELi piiridel.

Kui riiklikel ametiasutustel ei õnnestu koguda kõiki vajalikke tõendeid, näiteks kuna ettevõte või ELi mittekuuluva riigi ametiasutus ei tee koostööd, siis võivad nad teha otsuse kättesaadava teabe alusel.

Pädevad asutused kohaldavad kogu protsessi vältel riskipõhise hindamise ja proportsionaalsuse põhimõtteid. Sellest lähtuvalt võetakse ettepanekus arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) eriolukorda.

Edasine tegevus

Edasi arutatakse ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, kes peavad selle heaks kiitma. Määrust hakatakse kohaldama, kui selle jõustumisest on möödunud 24 kuud.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustainfoga

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Ettepanek määruse kohta, millega keelatakse sunniviisilise töö tulemusena valmistatud toodete laskmine liidu turule

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. september 2022
Autor
Esindus Eestis