Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade20. juuni 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon kiitis heaks Eesti 3,9 miljoni eurose toetuskava sõjast mõjutatud põllumajandussektori toetamiseks

Organic agriculture in France

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 3,9 miljoni eurose eelarvega kava, mille eesmärk on toetada looma- ja linnuliha ning aianduse sektorit seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Kava kiideti heaks riigiabimeetmete ajutise kriisiraamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 23. märtsil 2022.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Kava võimaldab Eestil toetada põllumajandustootjaid, kelle tootmiskulud on suurenenud Venemaa Ukrainasse sissetungi ja sellega seotud sanktsioonide tõttu. Toetame jätkuvalt Ukrainat ja ukrainlasi. Samal ajal teeme tihedat koostööd liikmesriikidega, et oleks võimalik võtta õigeaegseid, kooskõlastatud ja tulemuslikke riiklikke toetusmeetmeid, kaitstes samal ajal võrdseid tingimusi ühtsel turul.

Eesti toetuskava

Eesti andis komisjonile teada 3,9 miljoni eurose eelarvega kavast, mille eesmärk on toetada looma- ja linnuliha ning aianduse sektori tootjaid seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Kava alusel on toetuskõlblikel abisaajatel õigus saada otsetoetustena antavat piiratud koguses abi.

Toetust saavad kasutada igas suuruses ettevõtted, kes tegutsevad looma- ja linnuliha ning aianduse sektoris ning keda mõjutab elektri, loomasööda ja kütuse hinnatõus, mille on põhjustanud praegune geopoliitiline kriis ja sellega seotud sanktsioonid.

Komisjon leidis, et Eesti kava on kooskõlas ajutises kriisiraamistikus sätestatud tingimustega ning vajalik, asjakohane ja proportsionaalne tõsise häire kõrvaldamiseks liikmesriigi majanduses. Sellest tulenevalt kiitis komisjon abimeetme ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Taust

23. märtsil 2022 võttis Euroopa Komisjon vastu riigiabimeetmete ajutise kriisiraamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada riigiabi eeskirjadega ette nähtud paindlikkust, et toetada majandust olukorras, kus Venemaa on Ukrainasse sisse tunginud.

Ajutise kriisiraamistiku alusel võivad liikmesriigid anda järgmist liiki abi:

  • mis tahes vormis piiratud koguses abi kriisist puudutatud ettevõtetele, kes tegutsevad põllumajandus-, kalandus- ja vesiviljelussektoris, kuni 35 000 eurot ja kõigis teistes sektorites tegutsejatele kuni 400 000 eurot toetust kriisist puudutatud ettevõtte kohta,
  • likviidsustoetus riigigarantiide ja subsideeritud laenudena ning abi kõrgete energiahindade kompenseerimiseks. See mis tahes vormis antav abi hüvitab ettevõtetele ja eelkõige suurtele energiakasutajatele osaliselt täiendavad kulud, mis on tekkinud gaasi ja elektri erakordsest hinnatõusust. Abi kogusumma abisaaja kohta ei tohi ületada 30% abikõlblikest kuludest ega olla mis tahes ajahetkel suurem kui 2 miljonit eurot. Ajutine kriisiraamistik kehtib kuni 31. detsembrini 2022. Et tagada õiguskindlust, hindab komisjon enne seda kuupäeva, kas raamistiku kehtivusaega on vaja pikendada. Peale selle jälgib komisjon raamistiku kehtivusaja jooksul selle sisu ja ulatust, lähtudes arengutest energiaturgudel, muude sisendite turgudel ja üldises majanduslikus olukorras.

Lisateavet ajutise kriisiraamistiku ja muude meetmete kohta, mille komisjon on võtnud, et leevendada Venemaa Ukrainasse sissetungi majanduslikku mõju, leiate siit.

 Pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis