Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. aprill 20212 min lugemist

Komisjon kuulutas välja Euroopa solidaarsuskorpuse projektikonkursi

p033124005401-76491.jpg
© EU
Komisjon kuulutas täna välja esimese projektikonkursi uue Euroopa solidaarsuskorpuse (2021–2027) raames. Euroopa solidaarsuskorpus toetab noori, kes soovivad osaleda vabatahtlikus tegevuses mitmesugustes valdkondades alates abivajajate abistamisest kuni tervise- ja keskkonnameetmete toetamiseni nii ELis kui ka mujal. Tänavune prioriteet on tervis. Vabatahtlikke kaasatakse projektidesse, mis käsitlevad tervisealaseid probleeme, sealhulgas COVID-19 pandeemia mõju ja sellest taastumist.

Uue programmiga, mille eelarve aastateks 2021–2027 on üle miljardi euro, pakutakse umbes 275 000 noorele võimalust aidata lahendada ühiskondlikke ja humanitaarprobleeme vabatahtliku tegevuse või oma solidaarsusprojektide loomise kaudu. Esimesel tegevusaastal on kasutada üle 138 miljoni euro. Alates järgmisest aastast võimaldab programm noortel osaleda vabatahtlikuna ka humanitaarabialases tegevuses kogu maailmas.

Euroopa solidaarsuskorpus toetab ELi üldisi poliitilisi prioriteete ning sellel on neli peamist tegevussuunda:

  • edendada kaasatust ja mitmekesisust;
  • muuta projektid rohelisemaks ning soodustada keskkonnasäästlikku ja vastutustundlikku käitumist osalejate ja osalevate organisatsioonide seas;
  • toetada digipööret projektide ja meetmete abil, millega suurendatakse digioskusi, edendatakse digikirjaoskust ning arendatakse arusaamist digitehnoloogiaga kaasnevatest riskidest ja võimalustest;
  • edendada noorte osalemist demokraatlikes protsessides ja kodanikuühiskonnas.

Programmi tegevusvaldkondi saab vajadusel täiendada, et käsitleda pakilisi küsimusi, nagu on tänavu tervis.

Euroopa solidaarsuskorpuses osalemiseks peavad organisatsioonid saama kvaliteedimärgise, mis tõendab, et nad viivad läbi kvaliteetset solidaarsustegevust kooskõlas programmi põhimõtete, eesmärkide ja nõuetega. Rahastamist võivad taotleda kõik avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused, keda abistavad Euroopa solidaarsuskorpuse riiklikud bürood, mis asuvad kõigis ELi liikmesriikides ja programmiga ühinenud kolmandates riikides (Island, Liechtenstein, Türgi ja Põhja-Makedoonia). Lisaks võivad Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis registreeritud noorterühmad taotleda otse enda välja töötatud ja juhitud solidaarsusprojektide rahastamist.

Uue 2021.–2027. aasta programmi mõlema projektikonkursi taotlusperiood algab 15. aprillil ja lõpeb 5. oktoobril 2021. Vabatahtliku solidaarsustegevuse kvaliteedimärgise taotluse võib esitada igal ajal. Vabatahtliku humanitaarabialase tegevuse kvaliteedimärgise taotlemise tähtaeg on 22. september 2021.

 

Taust

2016. aasta detsembris käivitatud Euroopa solidaarsuskorpus toimib alates 2018. aasta oktoobrist ELi rahastatava programmina, mille tegevuseelarve aastatel 2018–2020 oli 375,6 miljonit eurot. Vabatahtlik tegevus annab 18–30aastastele noortele (humanitaarabi tegevuste puhul kuni 35 aastat) võimaluse anda panus kogukondadele kasu toovatele tegevustele spetsialiseerunud organisatsioonide igapäevatöösse.

Vabatahtliku tegevuse projektid pakuvad noortele võimalusi osaleda solidaarsustegevuses ja aidata lahendada kohalike kogukondade probleeme. Vabatahtlik tegevus võib toimuda mõnes muus riigis kui osaleja elukohariigis (piiriüleselt) või osaleja elukohariigis (riigisiseselt). Noored võivad teha vabatahtlikku tööd üksi või rühmades ning tegevused võivad kesta kuni 12 kuud.

Kvaliteedimärgise taotlemine on protsess, mis tõendab, et organisatsioon on võimeline viima ellu kvaliteetset solidaartegevust kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtete, eesmärkide ja kvaliteedistandarditega. Kvaliteedimärgise saamine on vabatahtlikus tegevuses osalemise eeltingimus.

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul. Solidaarsusprojektides tuleks käsitleda kogukondade peamisi probleeme.

 

Lisateave

Teabeleht

Projektikonkurss

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. aprill 2021