Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. detsember 2021Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon pakkus välja ajutised meetmed hädaolukorra lahendamiseks ELi ja Valgevene piiril

Valgevene

Komisjon esitas täna ajutised varjupaiga- ja tagasisaatmismeetmed, et aidata Lätil, Leedul ja Poolal lahendada hädaolukorda ELi-Valgevene piiril.

Asepresident Margaritis Schinas sõnas: „Viimastel nädalatel oleme ühisel jõul suutnud liidu vastu suunatud hübriidrünnakuga toime tulla. EL näitas ühiselt, et püüdlused meie liitu õõnestada üksnes tugevdavad meie solidaarsust. Tänased ettepanekud on selle solidaarsuse tõestuseks. Ajutised ja erakorralised meetmed annavad Lätile, Leedule ja Poolale vahendid, mida on vaja erakorralistele asjaoludele kontrollitud ja kiireks reageerimiseks ning õiguskindluse tagamiseks.“

Kavandatud ajutised meetmed

Kavandatud meetmed on erakorralised ja erandlikud. Neid kohaldatakse kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui neid pikendatakse või need tühistatakse, ning neid kohaldatakse kolmandate riikide kodanike suhtes, kes on Valgevenest ELi sisenenud ebaseaduslikult, või nende suhtes, kes saabuvad piiripunktidesse.

Erakorraline rände- ja varjupaigahaldusmenetlus välispiiridel

  • Lätil, Leedul ja Poolal on võimalus pikendada varjupaigataotluste registreerimise tähtaega praeguse 3–10 päeva asemel nelja nädalani. Samuti võivad nad kõiki varjupaigataotlusi, sealhulgas edasikaebusi menetleda kuni 16 nädala jooksul piiril, välja arvatud juhul, kui konkreetsete terviseprobleemidega taotlejatele ei ole võimalik pakkuda piisavat tuge. Esikohale tuleks seada piisavalt põhjendatud ning perekondade ja laste taotlused.
  • Vastuvõtutingimused ja humanitaarabi. Liikmesriigid pööravad tähelepanu sellele, et vastuvõtutingimused kataksid eeskätt inimeste põhivajadused, sealhulgas ajutine peavari, toit, vesi, rõivad, piisav arstiabi ja abi haavatavatele isikutele, austades sealjuures täielikult inimväärikust.
  • Tagasisaatmine. Asjaomased liikmesriigid võivad kohaldada lihtsustatud ja kiiremaid riiklikke menetlusi selliste isikute tagasisaatmiseks, kelle rahvusvahelise kaitse taotlused on selles kontekstis tagasi lükatud.

Kõigis sellistes menetlustes tuleb austada põhiõigusi ja ELi õiguses sätestatud eritagatisi, mille hulka kuuluvad lapse huvid, erakorraline arstiabi ja haavatavate inimeste vajadused, sunnimeetmete kasutamise põhimõtted ja kinnipidamistingimused.

Praktiline toetus ja koostöö

  • ELi asutuste tugi. ELi ametid on valmis liikmesriike vajadusel abistama. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) saab aidata taotlusi registreerida ja menetleda, teha haavatavate isikute taustakontrolli ning toetada vastuvõturajatiste haldamist, kavandamist ja nõuetekohaste standardite kehtestamist. Frontexist on abi piirikontrollitegevustes, sealhulgas taustakontroll ja tagasisaatmistoimingud. Europol on valmis pakkuma jälitusteavet inimkaubitsejate tabamiseks.
  • Pidev koostöö. Komisjon, liikmesriigid ja ELi ametid jätkavad koostööd, liikmesriikidele jääb kohustus esitada asjakohaseid andmeid ja statistikat ELi rändevaldkonna valmisoleku- ja kriisikava võrgustiku kaudu.

Komisjon hindab olukorda regulaarselt ja võib teha nõukogule ettepaneku ajutisi meetmeid pikendada või need tühistada.

Edasine tegevus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõikes 3 on sätestatud, et pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga võib nõukogu võtta vastu ajutisi meetmeid asjaomaste liikmesriikide toetamiseks. Selleks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. Kui nõukogu on otsuse olukorra kiireloomulisust silmas pidades heaks kiitnud, peaks see jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Taust

Alates suvest on EL, eelkõige Leedu, Poola ja Läti seisnud silmitsi Lukašenka režiimi ja selle toetajate korraldatud hübriidrünnakuga, mille relvaks on meeleheitlike inimeste pahatahtlik ärakasutamine.

2021. aasta oktoobris kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles esitama ettepanekud ELi õigusraamistiku muutmiseks, et reageerida riigi toetusel toimuvale inimeste ärakasutamisele ELi-Valgevene piiril. ELi toimimise lepingu artikli 78 lõike 3 kohaselt võib kehtestada ajutisi meetmeid rändega seotud hädaolukordades ELi välispiiridel.

Enne tänast ettepanekut on EL teinud olukorra lahendamiseks muu hulgas järgmist: kehtestanud piirangud inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega seotud või seda hõlbustavatele transpordiettevõtjatele; astunud diplomaatilisi ja välispoliitilisi samme; suurendanud humanitaarabi ning toetust piiri- ja rändehaldusele.

 

Lisateave

Nõukogu otsuse ettepanek ajutiste erakorraliste meetmete kohta Läti, Leedu ja Poola toetamiseks

Teatis: „Vastus riigi toetusel toimuvale rändajate ärakasutamisele ELi välispiiril“

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. detsember 2021
Autor
Esindus Eestis