Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade7. november 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon suurendab lühiajalise majutuse renditeenuste sektori läbipaistvust

The capitals of the EU: Tallinn

Täna võttis komisjon vastu määruse ettepaneku, et suurendada lühiajalise majutuse renditeenuste läbipaistvust ja aidata ametiasutustel tagada selle valdkonna tasakaalustatud areng turismisektoris.

Kuigi lühiajalise majutuse broneerimisel on majutuse pakkujate ja turistide jaoks palju eeliseid, võib see tekitada muret teatavatele kohalikele kogukondadele, kes peavad toime tulema taskukohaste eluasemete vähesusega. Uute õigusnormidega parandatakse majutuse pakkujatelt ja veebiplatvormidelt andmete kogumist ja jagamist. See omakorda aitab kujundada mõjusat ja proportsionaalset kohaliku tasandi poliitikat, et tegelda lühiajalise majutuse renditeenuste sektori probleemide ja võimalustega.

Uued kavandatavad õigusnormid aitavad suurendada lühiajalise majutuse pakkujate kindlakstegemise, tegevuse ja nende suhtes kehtivate õigusnormide läbipaistvust ning lihtsustavad majutuse pakkujate registreerimist. Samuti tegelevad nad veebiplatvormide andmejagamise praeguse killustatusega ja aitavad lõppkokkuvõttes ära hoida ebaseaduslikke kuulutusi.

„Lühiajalise majutuse renditeenused toovad kasu majutuse pakkujatele, turistidele ja turismi ökosüsteemile, kuid nende osatähtsuse kasv ei tohiks toimuda kohalike kogukondade arvelt. Tänase ettepanekuga tagatakse, et kohalikel ametiasutustel on olemas vajalikud andmed, et toetada kestlikku lühiajalise majutuse rendisektorit, võidelda ebaseaduslike kuulutuste vastu ja aidata kaasa tasakaalustatud turismi ökosüsteemi kujundamisele. Aluseks on digiteenuste määruse raamistik, millega nõutakse platvormidelt andmete jagamist ja kohalike ametiasutuste aitamist lühiajalise majutuse renditeenuste jaoks proportsionaalsete õigusnormide koostamisel ja jõustamisel“ ütles siseturuvolinik Thierry Breton.

Uued andmete jagamise nõuded lühiajalise majutuse renditeenuste puhul

Uue kavandatud raamistikuga

• ühtlustatakse majutuse pakkujate ja nende poolt lühiajalisele rendile antava kinnisvara registreerimise nõuded, kui riiklikud ametiasutused neid kehtestavad: registreerimissüsteemid peavad olema täielikult veebipõhised ja kasutajasõbralikud. Kui majutuse pakkuja on registreeritud, peaks ta saama kordumatu registreerimisnumbri;

• täpsustatakse õigusnorme, et tagada registreerimisnumbrite kuvamine ja kontrollimine: veebiplatvormid peavad majutuse pakkujate jaoks hõlbustama registreerimisnumbrite kuvamist oma platvormidel. Samuti peavad nad pisteliselt kontrollima, kas majutuse pakkujad on registreeritud ja kuvavad õigeid numbreid. Ametiasutustel on võimalik registreerimisnumbrid peatada ja nõuda platvormidelt nõuetele mittevastavate majutuse pakkujate nimekirjast kustutamist;

• ühtlustatakse andmete jagamist veebiplatvormide ja avaliku sektori asutuste vahel: veebiplatvormid peavad kord kuus ja automaatselt jagama ametiasutustega andmeid renditud ööde ja külaliste arvu kohta. Väikeste ja mikroplatvormide jaoks on ette nähtud lihtsamad aruandlusvõimalused. Ametiasutustel on võimalik neid andmeid saada riiklike ühtsete digitaalsete juurdepääsupunktide kaudu.

• võimaldatakse andmete taaskasutamist koondkujul: selle ettepaneku alusel kogutavad andmed annavad koondandmetena panuse Eurostati koostatavasse turismistatistikasse ja neid kasutatakse tulevases Euroopa turismialases andmeruumis.

• luuakse tõhus rakendamisraamistik: liikmesriigid jälgivad selle läbipaistvusraamistiku rakendamist ja kehtestavad asjakohased karistused määrusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad komisjoni ettepanekut enne, kui selle vastu võtavad.

Pärast õigusakti vastuvõtmist ja jõustumist on liikmesriikidel kaks aastat aega, et luua andmevahetuseks vajalikud mehhanismid.

Taust

Lühiajalise majutuse renditeenused arenevad ELis kiiresti ja seda toetab suuresti platvormimajandus. Lühiajalise majutuse raames majutatakse ligikaudu veerand kõigist turistidest ELis ja sellise teenuse pakkujate arv kasvab kogu ELis märkimisväärselt. See suundumus sai kinnitatust COVIDi kriisi ajal: lühiajalise majutuse renditeenuste broneeringute arv ületas 2020. ja 2021. aasta suvel 2018. aasta taseme. Peale selle on broneeringute arv 2022. aasta esimesel poolel võrreldes 2021. aasta sama perioodiga suurenenud 138%. Lühiajalise majutuse renditeenused on muutunud ELi turismi ökosüsteemi, sealhulgas külastajate ja majutuse pakkujate ning paljude kogukondade jaoks väga oluliseks, luues võimalusi, kuid tekitades ka probleeme.

Ettepanek võtta vastu määrus lühiajalise majutuse renditeenustega seotud andmete kogumise ja jagamise kohta on 2022. aasta veebruaris avaldatud turismi üleminekujuhiste üks põhimeetmeid. Ettepanek tehti teatavaks komisjoni 2020. aasta märtsis esitatud VKEde strateegias, et edendada jagamismajanduse tasakaalustatud ja vastutustundlikku arengut kogu ühtsel turul, võttes seejuures täielikult arvesse avalikke huve. 

 

Lisateave

Ettepanek: määrus, milles käsitletakse lühiajalise majutuse renditeenustega seotud andmete kogumist ja jagamist

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Koostöömajandus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
7. november 2022
Autor
Esindus Eestis