Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. juuni 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku luua institutsioonidevaheline eetikaorgan

koosolek

Euroopa Komisjon võttis vastu ettepaneku luua institutsioonidevaheline eetikaorgan, mille ülesanne on töötada välja institutsioonide ametisse nimetatud liikmete (ELi poliitikute) eetilise käitumise standardid ning kooskõlastada eetikanõudeid eri institutsioonide vahel.

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresidendi Věra Jourová sõnul saab demokraatia areneda ainult siis, kui kodanikud usaldavad oma institutsioone. „Inimesed ei tee vahet, kas skandaal on pärit ühest või teisest institutsioonist. Seega, kui soovime jääda nende silmis usaldusväärseks, peame järgima ühiseid eetikastandardeid,“ ütles Jourová.

Standardid on seotud mitme valdkonnaga:

  • kolmandate isikute pakutavate kingituste, majutuse ja reiside vastuvõtmine. Standardeid hakatakse kohaldama ka auhindade, aumärkide või autasude vastuvõtmise suhtes;
  • tingimuslikkus ja läbipaistvus, eelkõige seoses huvirühmade esindajatega peetavate kohtumistega. Läbipaistvusregister on juba kasutusel, kuid standardid puudutaksid edaspidi ka näiteks pääsu institutsioonide ruumidesse;
  • deklareeritavad huvid ja varad. Määratakse kindlaks kategooriad ning deklaratsioonide kontrollimise kord;
  • kõrval- või välistegevus, et tagada liikmete kättesaadavus ja sõltumatus;
  • endiste liikmete tegevus pärast ametiaja lõppu. Sellele seatakse tingimused ja läbipaistvusnõuded.
  • ühise raamistiku rakendamine, sealhulgas nõuete täitmise järelevalve ja rikkumiste korral võetavad järelmeetmed, samuti seoses võimalike ahistamisjuhtumite ja sanktsioonidega;
  • teabe avalikustamine. Iga institutsioon peab avalikustama, kuidas nad standardeid kohaldavad.

Uuel organil on kolm peamist ülesannet:

  • töötada välja ELi institutsioonide liikmete suhtes kohaldatavad ühised miinimumstandardid ning neid vajaduse korral ajakohastada. Need standardid on minimaalseks lähtealuseks ning igale institutsioonile jääb vabadus kohaldada veelgi rangemaid sise-eeskirju, kuid standardeid ei saa kasutada kehtivate eeskirjade leevendamiseks;
  • vahetada arvamusi institutsioonide sise-eeskirjade üle võrdluses standarditega, et institutsioonid saaksid üksteise kogemustest õppida ja kasu saada;
  • edendada kõigi ELi institutsioonide liikmete ühist eetikakultuuri ning selgitada raamistikku nii institutsioonide sees kui ka väljaspool.

Uus eetikaorgan ei tegele üksikute uurimistega, ei sekku ega piira mingil viisil olemasolevate asutuste uurimisi. Aluslepingute kohaselt vastutavad liidu finatshuve puudutavate kriminaalasjade eest Euroopa Prokuratuur ning riiklikud politsei- ja kohtuasutused. Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) vastutusalas on eeskirjade eiramise ja ametikohustuste rikkumise juhtumid, ombudsmanil haldusomavoli juhtumid ja igal institutsioonil nende enda eeskirjade rikkumisi puudutavad juhtumid.

Edasised sammud

Komisjon kutsub kõik institutsioonid ja nõuandvad organid 3. juulil Brüsselisse kohtumisele, et alustada institutsioonidevahelist dialoogi ja läbirääkimisi.

Komisjoni ettepanek puudutab Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 nimetatud institutsioone ja kahte nõuandvat organit (Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, nõukogu, Euroopa Liidu Kohus, Euroopa Keskpank, Euroopa Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee). Euroopa Investeerimispank ja muud ELi asutused võivad soovi korral liituda kokkuleppega ka pärast selle jõustumist.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava infoga

Ettepanek institutsioonidevahelise eetikaorgani loomiseks

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Veebisait: Euroopa Komisjoni liikmete eetika ja usaldusväärsus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis