Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. aprill 20215 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku muuta Euroopa tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks

p018854000901.jpg
© EU
Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade ja meetmete kohta, mille eesmärk on muuta Euroopa usaldusväärse tehisintellekti ülemaailmseks keskuseks. Tehisintellekti esimene õigusraamistik ja uus liikmesriikidega kooskõlastatud kava tagavad inimeste ja ettevõtjate turvalisuse ja põhiõigused ning toetavad samal ajal tehisintellekti kasutuselevõttu, investeeringuid ja innovatsiooni kogu ELis. Seda lähenemisviisi täiendavad masinaid käsitlevad uued eeskirjad, millega kohandatakse ohutusnõudeid, et suurendada kasutajate usaldust uue mitmekülgse tootepõlvkonna vastu.

Siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul on tehisintellekt vahend, mitte eesmärk ning loob tohutuid võimalusi niivõrd erinevates valdkondades nagu tervishoid, transport, energeetika, põllumajandus, turism ja küberjulgeolek. „Kuid sellega kaasnevad ka mitmed ohud. Tänaste ettepanekute eesmärk on tugevdada Euroopa positsiooni ülemaailmse tehisintellekti tippkeskusena, kus viiakse tehisintellekt laborist turule. Ettepanekutega püütakse tagada, et Euroopas kasutatav tehisintellekt austab meie väärtusi ja eeskirju, ning rakendada tehisintellekti potentsiaali tööstuses,“ lisas volinik.

Uue tehisintellekti määrusega tagatakse, et eurooplased saavad tehisintellekti pakutavat usaldada. Proportsionaalsete ja paindlike eeskirjade abil käsitletakse tehisintellektisüsteemidest tulenevaid riske ja kehtestatakse maailma kõrgeimad standardid. Kooskõlastatud kavas kirjeldatakse liikmesriikide tasandil vajalikke poliitilisi muudatusi ja investeeringuid, et tugevdada Euroopa juhtpositsiooni inimkeskse, kestliku, turvalise, kaasava ja usaldusväärse tehisintellekti arendamisel.

Usaldusväärne tehisintellekt

Uusi eeskirju hakatakse tehisintellekti määratluse alusel kõikides liikmesriikides vahetult ja ühesuguselt kohaldama. Eeskirjad järgivad riskipõhist lähenemisviisi.

Vastuvõetamatu risk. Keelatakse tehisintellektisüsteemid, mida peetakse ilmseks ohuks inimestele, nende elatusvahenditele ja õigustele. See hõlmab selliseid tehisintellektisüsteeme ja -rakendusi, mis manipuleerivad inimeste käitumisega, et minna mööda kasutajate vabast tahtest (nt kõnelevad mänguasjad, mis soodustavad alaealiste ohtlikku käitumist), ning süsteeme, mis võimaldavad valitsustel anda kodanikele sotsiaalsete näitajate põhjal punkte.

Suur risk. Suure riskiga tehisintellektisüsteemide hulka kuulub tehnoloogia, mida kasutatakse järgmistes valdkondades:

 

 • elutähtis taristu (nt transpordis), kui tehnoloogia võib seada ohtu kodanike elu ja tervise;
 • haridus ja kutseõpe, kui tehnoloogia võib määrata inimese juurdepääsu haridusele ja tema ametialase saatuse (nt eksamite hindamine);
 • toodete ohutusseadised (nt tehisintellektirakendus robotkirurgias);
 • tööhõive, töötajate juhtimine ja võimalus tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (nt CVde sortimistarkvara värbamismenetluste jaoks);
 • olulised avalikud ja erateenused (nt krediidihinnang, mis ei võimalda kodanikul laenu võtta);
 • õiguskaitse, kui tehnoloogia võib riivata inimeste põhiõigusi (nt tõendite usaldusväärsuse hindamine);
 • rände, varjupaiga ja piirikontrolli haldamine (nt reisidokumentide autentsuse kontrollimine);
 • õigusemõistmine ja demokraatlikud protsessid (nt seaduse tõlgendamine konkreetses olukorras).

Suure riskiga tehisintellektisüsteeme lubatakse turule ainult siis, kui need vastavad rangetele nõuetele:

 • need peavad sisaldama piisavaid riskide hindamise ja maandamise süsteeme;
 • süsteemis kasutatavad andmekogumid peavad olema kvaliteetsed, et minimeerida riske ja vältida diskrimineerivaid tulemusi;
 • tegevus tuleb logida, et tagada tulemuste jälgitavus;
 • dokumentatsioon peab olema üksikasjalik ning sisaldama süsteemi ja selle otstarbe kohta kogu teavet, mida ametiasutused vajavad selle nõuetele vastavuse hindamiseks;
 • kasutajale tuleb anda selget ja piisavat teavet;
 • riskide minimeerimiseks tuleb kasutada asjakohast inimjärelevalvet;
 • süsteem peab olema väga töökindelturvaline ja täpne.

Eelkõige loetakse suure riskiga süsteemideks ja allutatakse rangetele nõuetele kõik tehisintellektipõhised biomeetrilise tuvastamise süsteemid. Nende reaalajas kasutamine avalikes kohtades õiguskaitse eesmärgil on põhimõtteliselt keelatud. Erandid on rangelt määratletud ja reguleeritud (nt olukorrad, kus see on tingimata vajalik kadunud lapse otsimiseks, konkreetse ja vahetu terroriohu kõrvaldamiseks või raske kuriteo toimepanija või kahtlustatava tuvastamiseks, leidmiseks või vastutusele võtmiseks). Selliseks kasutamiseks on vaja kohtu- või muu sõltumatu asutuse luba ning kasutamise aeg, geograafiline ulatus ja kasutatavad andmebaasid on asjakohaselt piiratud.

Piiratud risk. Nende tehisintellektisüsteemide suhtes kohaldatakse konkreetseid läbipaistvusnõudeid. Juturobotite ja muude sarnaste tehisintellektisüsteemide puhul peaksid kasutajad teadma, et nad suhtlevad masinaga. Nii saavad nad teha teadliku otsuse jätkata või loobuda.

Minimaalne risk. Õigusakti ettepanek võimaldab vabalt kasutada selliseid rakendusi nagu tehisintellektil põhinevad videomängud või rämpspostifiltrid. Enamik tehisintellektisüsteeme kuulub just sellesse kategooriasse. Määruse eelnõu siin ei sekku, sest võimalus, et need tehisintellektisüsteemid kujutavad endast ohtu kodanike õigustele ja turvalisusele on minimaalne või puudub sootuks.

Komisjon teeb ettepaneku, et järelevalvet uute eeskirjade üle teostaksid riiklikud pädevad turujärelevalveasutused. Loodav Euroopa tehisintellekti nõukoda hõlbustab eeskirjade rakendamist ja toetab tehisintellekti standardite väljatöötamist. Lisaks tehakse väikse riskiga tehisintellekti puhul ettepanek vabatahtlike käitumisjuhendite kohta ning luuakse reguleeritud testikeskkonnad, et hõlbustada vastutustundlikku innovatsiooni.

Tehisintellekti tipptase

Komisjon soovib edendada tehisintellekti innovatsiooni ja kasutamist kõigis tööstusharudes ja liikmesriikides.

Ajakohastatud kavas kasutatakse programmide „Digitaalne Euroopa“ ja „Euroopa horisont“taaste- ja vastupidavusrahastu – milles nähakse ette digikulutuste 20% eesmärk – ning ühtekuuluvuspoliitika programmide kaudu eraldatud vahendeid, et:

 • luua tehisintellekti arendamiseks ja kasutuselevõtuks soodsad tingimused;
 • edendada tehisintellekti tipptaseme viimist laborist turule;
 • tagada, et tehisintellekt toimib inimeste heaks;
 • jõuda strateegilisele juhtpositsioonile suure mõjuga sektorites ja tehnoloogiates.

Tehisintellekt ja masinad

Masinad hõlmavad suurt hulka tarbe- ja professionaalseid tooteid alates robotitest kuni muruniidukite, 3D-printerite, ehitusmasinate ja tööstuslike tootmisliinideni. Masinadirektiivis, mis asendatakse uue masinamäärusega, määrati kindlaks masinatele esitatavad tervishoiu- ja ohutusnõuded. Uue masinamäärusega tagatakse, et uue põlvkonna masinad garanteerivad kasutajate ja tarbijate ohutuse, ning soodustatakse innovatsiooni. Kui tehisintellektimääruses käsitletakse tehisintellektisüsteemide riske, siis uue masinamäärusega tagatakse tehisintellekti ohutu integreerimine masinatesse. Ettevõtjad peavad läbi viima ainult ühe vastavushindamise. 

Lisaks vastab uus masinamäärus turu vajadustele. See toob kehtivatesse sätetesse suurema õigusliku selguse, vähendab ettevõtjate halduskoormust ja kulusid, sest võimaldab kasutada digidokumente, ning kohandab VKEde vastavushindamise tasusid, tagades samal ajal sidususe tooteid käsitleva ELi õigusraamistikuga.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad tehisintellekti ja masinaid käsitlevad komisjoni ettepanekud seadusandliku tavamenetluse teel vastu võtma. Kui määrused on vastu võetud, on need vahetult kohaldatavad kogu ELis. Samal ajal jätkab komisjon koostööd liikmesriikidega kooskõlastatud kavas välja kuulutatud meetmete rakendamiseks.

 

 Lisateave

Tehisintellekti käsitlevad uued eeskirjad – küsimused ja vastused

Tehisintellekti käsitlevad uued eeskirjad – faktid

Teatis tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi edendamise kohta

Määrus tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi kohta

Tehisintellekti käsitlev uus kooskõlastatud kava

Masinamäärus

ELi rahastatavad tehisintellektiprojektid

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. aprill 2021