Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade24. jaanuar 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon tegi ettepanekud ELi majandusjulgeoleku suurendamiseks

Symbolic - Euro coins

Komisjon võttis täna vastu ettepanekud, mis tugevdavad ELi majandusjulgeolekut kasvavate geopoliitiliste pingete ja suurte tehnoloogiliste muutuste ajal.

Tänaste algatuste eesmärk on:

  • tugevdada veelgi ELi julgeoleku ja avaliku korra kaitset: selleks tehakse ettepanek tõhustada ELi tehtavate välisinvesteeringute taustauuringuid; 
  • laiendada arutelusid ja meetmeid ekspordikontrolli valdkonnas, et see oleks ELis paremini koordineeritud; 
  • konsulteerida liikmesriikide ja sidusrühmadega, et teha kindlaks võimalikud riskid, mis tulenevad väljaminevatest tehnoloogiainvesteeringutest;
  • ergutada arutelusid selle üle, kuidas paremini toetada kahesuguse kasutusega tehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevust; 
  • teha nõukogule ettepanek meetmete kohta, mis suurendaksid teadusuuringute riiklikku ja valdkondlikku turvalisust.

Välisinvesteeringud Euroopa Liitu

Välisinvesteeringud on kasulikud Euroopa majandusele, kuid võivad ohustada ka ELi julgeolekut ja avalikku korda. Komisjon on läbi vaadanud üle 1200 välismaise otseinvesteeringu tehingu, millest liikmesriigid on viimase kolme aasta jooksul välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute määruse alusel teatanud. Selle põhjal teeb komisjon ettepaneku parandada süsteemi järgmiselt:

  1. tagada, et kõigis liikmesriikides on mehhanism taustauuringute tegemiseks ja ühtlasemad riigisisesed reeglid;
  2. määrata kindlaks valdkonnad, mille puhul peavad kõik liikmesriigid tegema välisinvesteeringute taustauuringu;
  3. laiendada taustauuringut ELi investorite investeeringutele, mille üle on kontroll ELi mittekuuluva riigi üksikisikutel või ettevõtjatel.

EList väljaminevad investeeringud

EL on üks maailma suurimaid välisinvestoreid, kuid tunnistab ka kasvavat muret seoses investeeringutega teatavasse kõrgtehnoloogiasse, mis võib suurendada selliste osalejate sõjalist ja luurevõimet, kes võivad seda ELi vastu kasutada või kahjustada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut.

Neid investeeringuid ei jälgita ega kontrollita praegu ELi ega liikmesriikide tasandil. Seepärast soovib komisjon analüüsida EList väljaminevaid investeeringuid, et mõista nendega seotud võimalikke riske. Analüüsi jaoks konsulteeritakse sidusrühmadega ning riigi tasandil jälgitakse ja riskihinnatakse investeeringuid 12 kuu vältel. Selle põhjal pannakse kokku ühine riskihindamisaruanne, mille alusel komisjon koos liikmesriikidega otsustab, kas ja millised poliitikameetmeid on vaja.

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

Kahesuguse kasutusega kaupade ehk nii tsiviil- kui ka kaitseotstarbeliste kaupade (nt kõrgtehnoloogiline elektroonika, toksiinid, tuuma- või raketitehnoloogia) ekspordikontrolli on vaja paremini koordineerida, et neid ei kasutataks julgeoleku ja inimõiguste kahjustamiseks. Täna avaldatud valges raamatus teeb komisjon ettepaneku kehtestada ühtne ELi kontroll nende kaupade suhtes, mida mitmepoolne ekspordikontrolli kord ei hõlma.

Lisaks vaatab komisjon läbi ELi rahastamisprogrammid, et hinnata, kas praegune toetus on kahesuguse kasutusega tehnoloogia valdkonna teadus- ja arendustegevuseks piisav ning teeb nõukogule ettepaneku võtta vastu soovitus, mis annaks liikmesriikidele ning kogu teadus- ja innovatsioonisektorile rohkem selgust ja tuge ning aitaks maandada teadusuuringutega seotud riske.  

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
24. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis