Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade28. juuli 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon tugevdab laste kaitset ohtlike mänguasjade eest

A child playing with toys

Täna esitas Euroopa Komisjon ettepaneku mänguasjade ohutust käsitleva määruse kohta. Sellega muudetakse kehtivaid norme, millega kaitstakse lapsi mänguasjadest tulenevate võimalike ohtude eest. ELi turule lastavad mänguasjad on juba ühed ohutumaid maailmas. Täna avaldatud ettepanekuga parandatakse laste kaitset veelgi ning keskendutakse eelkõige kahjulikele kemikaalidele. Samuti püütakse selle abil vähendada ELis ikka veel – iseäranis internetis – ohtrasti müügil olevate ohtlike mänguasjade arvu. Selleks on kavas võrdsustada tingimusi ELis toodetud mänguasjade ja imporditud mänguasjade jaoks. Ühtlasi aitab ettepanek endiselt tagada mänguasjade vaba liikumise ühtsel turul.

Siseturuvolinik Thierry Breton:Oma ettepanekuga püüame lapsi veelgi paremini kaitsta, muu hulgas mänguasjades sisalduvate kahjulike kemikaalide eest. Uutest nõuetest kinnipidamist aitab tõhustada digitehnoloogia, mis võimaldab ohtlikke mänguasju ELi piiridel hõlpsamini avastada. Ühtlasi aitab ettepanek suurendada võrdseid võimalusi ELi mänguasjatööstuse ja eelkõige VKEde jaoks, sest selle eesmärk on kõrvaldada kõlvatu konkurents ja parandada samas laste ohutust.”

Tänane ettepanek tugineb kehtivatele õigusnormidele ja sellega ajakohastatakse ohutusnõudeid, millele mänguasjad peavad ELis turustamiseks vastama, olenemata sellest, kas need on toodetud ELis või mujal. Täpsemalt:

  • tugevdatakse kaitset kahjulike kemikaalide eest. Ettepanekus ei säili mitte ainult kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete keeld, vaid sellega keelatakse veel muude kahjulike kemikaalide kasutamine mänguasjades. Silmas peetakse kemikaale, mis on lastele eriti kahjulikud, näiteks neid, mis kahjustavad endokriinsüsteemi (endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid) ja hingamisteid või konkreetseid elundeid;
  • tugevdatakse täitemehhanisme. Ettepanekuga tagatakse, et ELis müüakse ainult ohutuid mänguasju. Kõigil mänguasjadel peab olema digitaalne tootepass, mis tõendab, et need vastavad kavandatud määruse nõuetele. Importijad peavad esitama kõikide mänguasjade digitaalsed tootepassid ELi piiril – see kehtib ka internetis müüdavate mänguasjade kohta. Uus IT-süsteem vaatab kõik digitaalsed tootepassid välispiiridel läbi ja teeb kindlaks saadetised, mis vajavad põhjalikumat tollikontrolli. Mänguasjade kontrollimise eest vastutavad endiselt ka liikmesriikide inspektorid. Lisaks tagatakse ettepanekuga, et juhul kui leitakse mänguasju, millega kaasnevad määruses selgelt nimetamata ohud, on komisjonil õigus nõuda, et need mänguasjad turult kõrvaldataks.

Taust

Mänguasjade ohutust reguleerib direktiiv 2009/48/EÜ. Kehtivas direktiivis on sätestatud ohutusnõuded, millele mänguasjad peavad ELis turule laskmiseks vastama, olenemata sellest, kas need on toodetud liidus või kolmandates riikides. See hõlbustab mänguasjade vaba liikumist ühtsel turul.

Direktiivi hindamise käigus tegi komisjon siiski kindlaks mitmesuguseid puudusi direktiivi praktilises kohaldamises pärast selle vastuvõtmist 2009. aastal. Eelkõige on vaja veelgi parandada kaitset mänguasjadega seotud võimalike ohtude eest, iseäranis nende eest, mis võivad tuleneda kahjulikest kemikaalidest. Samuti jõuti järeldusele, et direktiivi tuleb tõhusamalt rakendada – eriti kehtib see internetimüügi kohta.

Lisaks kutsutakse ka kestlikkust toetavas ELi kemikaalistrateegias tugevdama tarbijate ja haavatavate rühmade kaitset kõige kahjulikumate kemikaalide eest. Selle tulemusena esitab komisjon nüüd uued õigusnormid, millega on kavas tagada, et ELis müüakse ainult ohutuid mänguasju.

 

Lisainfo

Küsimused ja vastused

Mänguasjade ohutust käsitleva määruse ettepanek

Mänguasjade ohutuse direktiivi 2009/48/EÜ hindamine

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis