Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. aprill 20212 min lugemist

Komisjon võttis vastu uue rändestrateegia

p043485-879958.jpg
© EU
Komisjon võttis täna vastu ELi esimese strateegia rändajate vabatahtliku tagasipöördumise ja päritoluriiki taasintegreerimise soodustamiseks. Vabatahtlik tagasipöördumine ja taasintegreerimine on osa ELi tagasisaatmissüsteemist, mille loomine on uue rände- ja varjupaigaleppe olulisim eesmärk. Strateegias esitatakse praktilised meetmed vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva õigus- ja tegevusraamistiku tugevdamiseks, tagasipöördumise ja taasintegreerimise programmide parandamiseks, paremate seoste loomiseks arengualgatustega ning koostöö tihendamiseks partnerriikidega.

Siseasjade volinik Ylva Johansson ütles: „Vaid ligikaudu kolmandik inimestest, kellel ei ole õigust ELi jääda, pöörduvad oma päritoluriiki tagasi ja vähem kui 30% tagasipöördujatest teeb seda vabatahtlikult. Vabatahtlik tagasipöördumine on alati parem valik – see on inimesekeskne, tulemuslikum ja odavam. Esimene vabatahtlikku tagasipöördumist ja taasintegreerimist käsitlev strateegia aitab nii EList kui ka kolmandatest riikidest tagasipöördujatel oma võimalusi koduriigis paremini ära kasutada, soodustab kogukonna arengut ja loob usaldust meie rändesüsteemi vastu, et muuta see tulemuslikumaks.“

Tugevam õigus- ja tegevusraamistik

Vabatahtliku tagasipöördumise programmide vähest kasutamist põhjustavad mitu asjaolu: varjupaiga- ja rändemenetluste vahel on lüngad, isikute põgenemise takistamine on keeruline, ressursse napib, andmeid on vähe ning haldussuutlikkus on liiga killustatud ja piiratud selleks, et tagasisaatmisotsuste rakendamise järel  tagasipöördujatele piisavalt toetust pakkuda. Uuesti sõnastatud tagasisaatmisdirektiivi ettepaneku, varjupaigamenetluste määruse muudetud ettepanekuvarjupaiga- ja rändehalduse määruse ettepaneku ja läbivaadatud Eurodaci määruse ettepaneku kaudu jätkab komisjon  ühiste varjupaiga- ja tagasisaatmismenetluste ja -eeskirjade kehtestamist, tagasipöördumis- ja taasintegreerimisabi andmise jälgimist ning ebaseadusliku liikumise ohu vähendamist. Frontex saab tänu oma tugevdatud volitustele toetada liikmesriike protsessi kõigis etappides, sealhulgas tagasipöördumiseelse nõustamise, saabumisjärgse toetuse ja taasintegreerimisabi tulemuslikkuse jälgimise valdkonnas. Täiendavat tehnilist tuge liikmesriikidele pakuvad tagasisaatmiskoordinaator ja  tagasisaatmisvõrgustik.

Paremad tagasipöördumise programmid

Tagasipöördujate taasintegreerumist koduriigis toetab piisav ja õigeaegne nõustamine, milles võetakse arvesse isikute konkreetset olukorda ning laste ja haavatavate rühmade vajadusi, ja tagasipöördumisjärgne. Komisjon töötab koos Frontexiga välja tagasipöördumisnõustajate õppekava ning koostöös liikmesriikide, Frontexi ja Euroopa tagasisaatmis- ja taasintegreerimisvõrgustikuga kvaliteedisüsteemi taasintegreerimisega tegelevate teenuseosutajate jaoks. Selle aluseks võetakse ELi rahastatavate projektide juhtimise ühised standardid.

 

Tugevam koostöö partnerriikidega

EL pakub partnerriikide töötajatele vajalikku väljaõpet ning toetab juhtimisstruktuure, et rahuldada tagasipöördujate konkreetseid majanduslikke, sotsiaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi. EL jätkab ka abi andmist muudesse riikidesse lõksu jäänud rändajate vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise korraldamiseks.

 

Lisateave

Asepresident Schinase ja volinik Johannsoni pressikonverents (algusega u kl 16.40)

Teatis: ELi vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegia

Komisjoni talituste töödokument: ELi tagasipöördumisnõustamist ja taasintegreerimisalase abi vahendit käsitlev raamistik

Küsimused ja vastused: ELi vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegia

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. aprill 2021