Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade30. november 2022Esindus Eestis4 min lugemist

Komisjoni hinnangul ei ole Ungari taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamiseks endiselt kõiki nõudeid täitnud

Flags

Komisjon esitas täna Ungarile õigusriigi tingimuslikkuse menetluse alusel koostatud hinnangu, milles leiab, et hoolimata astutud sammudest püsib oht ELi eelarvele, kuna kõiki vajalikke reforme ei ole veel tehtud.

19. novembriks ei ole Ungari nõuetekohaselt rakendanud üldise tingimuslikkuse korra alusel kokku lepitud 17 parandusmeetme põhiaspekte, nagu ta oli lubanud. Need on seotud äsja loodud riikliku ametialase aususe ameti töö tõhususe ja prokuratuuri otsuste kohtuliku kontrolli menetlusega.

Komisjon on jõudnud järeldusele, et määruse kohaldamise tingimused on endiselt täitmata ning et ELi eelarvega seotud riskide kõrvaldamiseks Ungaris on vaja teha rohkem. Seega otsustas komisjon jääda oma 18. septembri ettepaneku juurde peatada 65 % ühtekuuluvuspoliitika kolme rakenduskava kulukohustustest summas 7,5 miljardit eurot. Samuti jääb komisjon oma seisukoha juurde, et juriidilisi kohustusi ei tohi võtta avalikes huvides tegutseva usaldushalduse vastu.

Nõukogul on nüüd selles küsimuses hääletamiseks aega 19. detsembrini. Väljamaksete peatamiseks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust.

Pärast kohtusüsteemi sõltumatuse ja ELi eelarve kaitsmiseks vajalike vahe-eesmärkide lisamist Ungari taaste- ja vastupidavuskavasse, otsustas komisjon selle täna kinnitada, tingimusel et vahe-eesmärgid täies ulatuses rakendatakse. ELi eelarvet ohustavate rikkumiste lahendamiseks on Ungari oma taaste- ja vastupidavuskavas võtnud kohustuse rakendada 17 parandusmeedet ning muud kohtute sõltumatusega seotud õigusriigi reformid, mis on selgelt määratletud kui 27 „peamist vahe-eesmärki“. See tähendab, et taaste- ja vastupidavusrahastust ei ole võimalik makseid teha enne, kui Ungari on need 27 „peamist vahe-eesmärki“ täielikult ja nõuetekohaselt täitnud.

Kohtusüsteemi sõltumatuse ja ELi eelarve kaitsmiseks Ungari taaste- ja vastupidavuskavas püstitatud vahe-eesmärgid

Ungari taaste- ja vastupidavuskava hindamisel lähtus komisjon taaste- ja vastupidavusrahastu määruses sätestatud kriteeriumidest. Ungari kava sisaldab põhjalikke üksteist vastastikku tugevdavaid reforme ja investeeringuid, mis aitavad lahendada suurt osa probleemidest, millele komisjon osutas Euroopa poolaasta raames Ungarile esitatud riigipõhistes soovitustes. Ungari kava sisaldab riigi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale vastavaid mitmekülgseid ja piisavalt hästi tasakaalustatud lahendusi, mis aitavad kaasa kõigi taaste- ja vastupidavusrahastu määruse kuue samba rakendamisele.

Samuti leidis komisjon oma hinnangus, et Ungari on oma kavaga näinud ette, et 48,1% kogueraldisest läheb kliimaeesmärkide toetuseks. Ungari kava rakendamine peaks paljuski aitama saavutada REPowerEU eesmärke, milleks on kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada CO2 heite vähendamist. Selleks on kavas mitmesugused reformid säästva transpordi, energia, veemajanduse ja ringmajanduse valdkonnas. Näiteks sisaldab kava terviklikku energiapaketti, mis hõlmab ümberkujundavaid reforme ja investeeringuid taastuvenergia edendamiseks.

Ungaril on kavas eraldada 29,8 % kogueraldisest digipöörde toetamiseks. See hõlmab meetmeid hariduse ja avaliku halduse digiteerimiseks ja tõhustamiseks. Transpordi, energeetika ja tervishoiu digiteerimine peaks soodustama pikaajalist majandusarengut. Komisjon jõudis järeldusele, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruses sätestatud nõuete kohaselt vastab kava kõigile asjakohastele kriteeriumidele ning et ükski selles sisalduv meede ei kahjusta eeldatavasti oluliselt keskkonda.


Kava sisaldab ka põhjalikke institutsioonilisi reforme õigusriigi tugevdamiseks. Need reformid vastavad Ungarile õigusriigi põhimõtte kohta esitatud riigipõhistele soovitustele ja aitavad kaitsta ka liidu finantshuve. Samuti peaksid need tõhustama majandust ja suurendama vastupanuvõimet, sest tugevdavad korruptsioonivastast võitlust, edendavad konkurentsivõimelisi riigihankeid ja suurendavad kohtusüsteemi sõltumatust. Reformid on koondatud 27 peamiseks vahe-eesmärgiks, mis tuleb täielikult ja nõuetekohaselt täita enne, kui Ungarile saab teha taaste- ja vastupidavusrahastust väljamakseid.

Vahe-eesmärgid on järgmised. 

 • Rakendada täielikult tingimuslikkuse korra alusel võetud 17 parandusmeedet
  • Korruptsioonivastased meetmed: luuakse uued sõltumatud organid ja asutused – riiklik ametialase aususe amet ja korruptsioonivastane töökond, millel on vahendid ja võimalused tegutseda, kui avaliku sektori asutused seda ei tee; igaühele antakse võimalus vaidlustada kohtus uurijate või prokuröride otsused uurimise või süüdistuse esitamata jätmise kohta; riigiametnikud peavad hakkama vara deklareerimisel esitama märgatavalt rohkem teavet; suurendatakse läbipaistvust.
  • Konkurentsi ja läbipaistvuse suurendamiseks riigihangete korraldamisel:
  • karmistatakse huvide konflikti puudutavaid eeskirju;
  • karmistatakse auditi- ja kontrollinõudeid;
  • hakatakse kasutama komisjoni riskihindamisvahendit Arachne. See on IT-vahend, mis aitab liikmesriikidel avastada pettusi, sest võimaldab koguda andmeid rahaliste vahendite lõplike saajate, töövõtjate, alltöövõtjate ja tegelike tulusaajate kohta; ning
  • Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) lastakse Ungaris juurdlusi tõhusalt läbi viia.

 

 • Kohtusüsteemi sõltumatuse tugevdamiseks:
  • antakse sõltumatule riiklikule kohtunõukogule suuremad volitused, et piirata liigset mõju ja diskretsiooniotsuseid ning tagada kohtute objektiivsem ja läbipaistvam haldamine;
  • reformitakse ülemkohtu toimimist, et piirata poliitilise mõju ohtu;
  • võetakse konstitutsioonikohtult võimalus vaadata ametiasutuste taotlusel läbi kohtunike lõplikud otsused; ning
  • võetakse ülemkohtult võimalus vaadata läbi küsimused, mida kohtunikud kavatsevad esitada Euroopa Kohtule.  

 

 • Standardsed auditi- ja kontrollimeetmed, mida nõutakse ka mõne teise liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskava puhul:
  • luuakse täielikult toimiv riiklik süsteem kava rakendamise järelevalveks;
  • koostatakse strateegia, milles sätestatakse, kuidas Ungari auditeerimisasutus hakkab auditeerima taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega.

 

Järgmised sammud 

Komisjon edastab nüüd oma analüüsi Ungari 17 parandusmeetmete rakendamise kohta nõukogule. Seejärel on nõukogul komisjoni ettepaneku kohta otsuse tegemiseks aega 19. detsembrini. Komisjon teavitab ka Euroopa Parlamenti.

Taaste- ja vastupidavusrahastuga seose võttis komisjon täna vastu nõukogu rakendusotsuse ettepaneku, millega kinnitatakse Ungari taaste- ja vastupidavuskavale antud positiivne hinnang. Nõukogul on nüüd oma rakendusotsuse vastuvõtmiseks aega neli nädalat. Taaste- ja vastupidavusrahastu määruses on sätestatud, et 70% liikmesriikidele eraldatud taaste- ja vastupidavusrahastu toetustest tuleb siduda kulukohustustega enne 31. detsembrit 2022. See kehtib ka Ungari toetuse kohta.

Komisjon annab loa 5,8 miljardi euro suuruseks väljamakseks lähtuvalt taaste- ja vastupidavuskavas esitatud vahe- ja lõppeesmärkide täitmisest, mis kajastab investeeringute ja reformide rakendamise edukust.

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustamaterjali ja tsitaatidega

Asepresident Dombrovskise  sõnavõtt tänasel pressikonverentsil

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
30. november 2022
Autor
Esindus Eestis