Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. märts 2023Esindus Eestis

Kriitilise tähtsusega toorained: kindlate ja kestlike tarneahelate tagamine

kriitilise tähtsusega toorainete määrus

Täna esitas komisjon ettepanekud, mille eesmärk on tagada  kindel, mitmekesine, taskukohane ja kestlik juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainetarnetele. Kriitilise tähtsusega toorained on hädavajalikud paljude strateegiliste sektorite, sealhulgas netonullheitetööstuse, digitööstuse, kosmosetööstuse ja kaitsetööstuse jaoks.

Samas kui nõudlus kriitilise tähtsusega toorainete järele peaks prognooside järgi järsult kasvama, on Euroopa sunnitud need valdavalt importima kolmandatelt riikidelt, kes on tihti praktiliselt monopoolses seisundis. Nagu on näidanud nii COVID-19 järel tekkinud toorainenappus kui ka energiakriis, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse, tuleb ELil oma majanduse vastupidavuse parandamiseks maandada riskid, mida selline strateegiline sõltuvus tekitab tema tarneahelatele. Praegune olukord võib seada ohtu ELi kliima- ja digieesmärkide saavutamise.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Tänase ettepanekuga astume sammu lähemale oma kliimaeesmärkide saavutamisele. Selleks hoogustame oluliselt kriitilise tähtsusega toorainete rafineerimist, töötlemist ja ringlussevõttu kohapeal Euroopas. Tooraine on meile eluliselt vajalik, et saaksime toota kaksikülemineku jaoks vajalikku tehnoloogiat, nagu tuulegeneraatorid, vesinikuhoidlad ning akud ja patareid. Samuti tugevdame koostööd usaldusväärsete kaubanduspartneritega üle maailma, et EL ei sõltuks ainult ühest või mõnest riigist nagu praegu. Meie kõigi huvides on ühelt poolt suurendada kestlikult tootmist ja teiselt poolt tagada Euroopa ettevõtetele võimalikult mitmekesised tarneahelad.“

Koos elektrituru korralduse reformiga ja netonullheitetööstuse määrusega loovad tänased kriitilise tähtsusega toorainetega seotud meetmed regulatiivse keskkonna, mis soodustab netonullheitetööstust ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, nagu lubati rohelise kokkuleppe tööstuskavas.

Kriitilise tähtsusega toorainetele juurdepääsu tagamiseks  tehakse järgmist.

Seatakse selged prioriteedid. Kui määrus vastu võetakse, sätestatakse sellega nii kriitilise tähtsusega kui ka strateegiliste toorainete loetelu ELi õiguses. ELile seatakse 2030. aastaks selged sihttasemed: 

  • Vähemalt 10% ELis aastas tarbitavast toorainest kaevandatakse liidus.
  • Vähemalt 40% ELis aastas tarbitavast toorainest töödeldakse liidus.
  • Vähemalt 15% ELis aastas tarbitavast toorainest saadakse ringlussevõtust
  • Ühestki kolmandast riigist ei tarnita rohkem kui 65% ühestki asjakohases töötlemisetapis strateegilisest toorainest, mis ELis aastas tarbitakse.

Luuakse kindlad ja vastupidavad kriitilise tähtsusega toorainete tarneahelad ELis. Määrusega vähendatakse ELis kriitilise tähtsusega tooraineprojektide halduskoormust ja lihtsustatakse neile loa andmise menetlusi. Lisaks valitakse välja strateegilised projektid, mida toetatakse juurdepääsul rahastusele ja mille puhul loamenetlus kestab vähem (24 kuud kaevandamisloa ja 12 kuud töötlemis- ja ringlussevõtuloa puhul). Samuti tuleb liikmesriikidel töötada välja oma programmid maavarade uurimiseks.

Maandatakse ELi tarneriske. Selleks et suurendada tarneahelate vastupidavust, nähakse määrusega ette, et tuleb jälgida kriitilise tähtsusega toorainete tarneahelaid ja koordineerida liikmesriikide strateegiliste toorainete varusid.

Investeeritakse teadusesse, innovatsiooni ja oskustesse.  Komisjon hoogustab kriitilise tähtsusega toorainete vallas murrangulise tehnoloogia kasutuselevõttu ja rakendamist.

Suurendatakse kriitilise tähtsusega toorainete ringluspõhisust ja kestlikkust. Ettepanekuga soovitakse leevendada nii ELis kui ka kolmandates riikides selle valdkonna võimalikku kahjulikku mõju töötajate õigustele, inimõigustele ja keskkonnale. Kestlikud tarneahelad toetavad ka kolmandate riikide majandusarengut, samuti kestlikku juhtimist, inimõigusi, konfliktide lahendamist ja piirkondlikku stabiilsust.

Liikmesriikidel tuleb tõhustada kriitilise tähtsusega tooraineid sisaldavate jäätmete kogumist ja tagada nende ringlussevõtt. Püsimagneteid sisaldavad tooted peavad vastama ringmajandusnõuetele. Selliste toodete puhul tuleb esitada teave selle kohta, mil määral need on ringlussevõetavad ja sisaldavad ringlussevõetud materjali.

Välissuhted

Mitmekesistatakse kriitilise tähtsusega toorainete importi. EL ei suuda kunagi ise rahuldada kogu oma vajadust kriitilise tähtsusega toorainete järele ja peab ka tulevikus suurema osa nendest importima. Seepärast on rahvusvahelisel kaubandusel väga tähtis koht tootmise toetamisel kogu maailmas ja tarnete mitmekesistamisel. EL peab üleilmselt tugevdama suhteid usaldusväärsete partneritega, et arendada ja mitmekesistada investeeringuid, toetada stabiilset rahvusvahelist kaubandust ja parandada investorite jaoks õiguskindlust. 

Tugevdatakse strateegilisi partnerlusi. EL teeb usaldusväärsete partneritega koostööd, et toetada nende majanduse kestlikku arengut. Selleks aitab ta neil luua riiklikud väärtusahelad ja edendab samal ajal oma väärtusahelate kindlust, vastupidavust, taskukohasust ja mitmekesisust.

Järgmised sammud

Määrus võetakse vastu ja jõustub pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on arutanud ettepanekut ja jõudnud selles üksmeelele.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustaga

Küsimused ja vastused

 

Netonullheitetööstuse õigusakti pressiteade (nn Net-Zero Industry Act)

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. märts 2023
Autor
Esindus Eestis