Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. märts 2023Esindus Eestis5 min lugemist

Liiklusohutus: komisjon teeb ettepaneku ajakohastada nõudeid juhilubadele ja parandada piiriülest liikluseeskirjade täitmist

Busses, commercial vehicles, vans and lorries driving on a motorway

Komisjon esitas täna ettepaneku ajakohastada juhilube käsitlevaid eeskirju, sealhulgas kehtestada kogu ELis kehtiv digitaalne juhiluba, ning uued õigusnormid, et tõhustada liikluseeskirjade piiriülest täitmist. Möödunud aastal hukkus ELi teedel üle 20 000 inimese ja enamik neist olid jalakäijad ning jalg-, mootor- ja elektritõukeratturid.

Uued eeskirjad parandavad kõigi liiklejate ohutust ja aitavad viia liiklussurmade arvu ELis 2050. aastaks nullini (nn nulleesmärk). Samuti valmistavad need autojuhte paremini ette heiteta sõidukite kasutamiseks ja liiklemisekslinnateedel, kuhu lisandub üha enam jalgrattaid ja kaherattalisi mootorsõidukeid ning jalakäijaid. Uued eeskirjad annavad noortele juhtidele võimaluse saada sõidukogemust, osaledes saatjaga sõiduki juhtimise kavas, mille kohaselt saavad noored õppida alates 17. eluaastast sõidukit juhtima ja omandada juhiloa. Need, kes sooritavad sõidueksami 17-aastaselt, võivad sõita üksinda alates 18. eluaastast ja töötada elukutselise autojuhina niipea, kui konkreetne töökoht seda võimaldab. See aitaks leevendada praegust autojuhtide nappust.

Juhilube käsitlevate eeskirjade ajakohastamine muudab liikluse ohutumaks ja lihtsustab igapäevaelu

Juhilubade kohta tehtud ettepanekuga muudetakse kehtivaid ELi õigusakte, lähtudes mitmes liikmesriigis juba kasutusel olevatest parimatest tavadest.

Uute eeskirjade põhieesmärk on parandada liiklusohutust muu hulgas järgmiste meetmetega.

 • Algajatel juhtidel on pärast eksami sooritamist vähemalt kaheaastane katseaeg ning sõiduki alkoholijoobes juhtimise suhtes kehtestatakse nulltolerants. See on äärmiselt oluline, sest ehkki noored moodustavad kõigist sõidukijuhtidest vaid 8 %, hukkuvad viiest surmaga lõppenud liiklusõnnetusest kahes just alla 30-aastased juhid või sõitjad.
 • Noortel lubatakse sooritada sõidueksam ning juhtida sõidu- või veoautot juhiluba omava isiku saatel alates 17. eluaastast, et neil oleks võimalik saada sõidukogemust.
 • Sõiduõpet ning teooria- ja sõidueksamit kohandatakse nii, et sõidukijuhid oleks vähekaitstud liiklejatega koos liiklemiseks paremini ette valmistatud. Üleminek säästvamale linnalisele liikumiskeskkonnale aitab tõsta jalakäijate, jalgratturite ning elektritõukerataste ja elektrijalgrataste kasutajate ohutust.
 • Terviseseisundit hinnatakse sihipärasemalt, võttes arvesse edusamme selliste haiguste ravis nagu diabeet. Samuti soovitatakse sõidukijuhtidel oma sõiduoskusi ja -teadmisi ajakohastada, et tehnoloogia arenguga sammu pidada.

Et lihtsustada teistes liikmesriikides väljastatud juhilubade tunnustamist, teeb komisjon ettepaneku võtta maailmas esimest korda kasutusele digitaalne juhiluba. Seda on lihtsam asendada, pikendada või vahetada, kuna kõiki vajalikke toiminguid saab teha veebis. Siis on ka sarnaste liiklusohutusnõuetega kolmandate riikide kodanikel hõlpsam oma juhiluba ELi juhiloa vastu vahetada.

Ajakohastatud eksamireeglites võetakse arvesse üleminekut heiteta sõidukite kasutamisele. Näiteks hinnatakse nende reeglite abil täiustatud juhiabisüsteemide ja muu automatiseeritud tehnoloogiaga seotud teadmisi ja oskusi. Algajatele juhtidele õpetatakse ka seda, kuidas nende sõidustiil, näiteks käiguvahetuse ajastus, mõjutab heidet. Veel kohandatakse B-kategooria sõiduki lubatud massi alternatiivkütust kasutavate sõidukite puhul, kuna akuga heiteta sõidukid võivad olla raskemad.

Liiklusohutuseeskirjade tõhusam piiriülene täitmine 

Kehtivad piiriülest täitmist käsitlevad ELi õigusnormid on aidanud tagada, et mitteresidendist liiklusõigusrikkujatel ei õnnestu jääda anonüümseks. Sellele vaatamata leidis 2019. aastal ligikaudu 40 % karistamata jäänud piiriülestest rikkumistest aset kas seetõttu, et rikkujat ei tuvastatud, või seetõttu, et karistust ei täidetud.

Tänaste ettepanekute toel soovitakse see probleem lahendada, võimaldades õiguskaitseasutustel juurdepääsu riiklikele juhilubade registritele. Komisjon teeb ka ettepaneku tugevdada riiklike kontaktpunktide rolli, et nad saaksid teha tihedamat koostööd rikkumiste uurimises osalevate õiguskaitseasutustega. Sellega kõrvaldatakse praegused puudused liikmesriikidevahelises koostöös kuritegude uurimisel.

Kehtivates õigusaktides käsitletakse mõningaid kõige sagedasemaid ja raskemaid õigusrikkumisi, nagu kiiruse ületamine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes. Komisjon teeb ettepaneku lisada kehtiva regulatsiooniga juba hõlmatud liiklusrikkumistele järgmised rikkumised:

 • eespool liikuva sõidukiga ebapiisava pikivahe hoidmine;
 • ohtlik möödasõit;
 • ohtlik parkimine;
 • ühe või mitme valge pidevjoone ületamine;
 • sõitmine vastassuunas;
 • hädaabikoridoride kasutuseeskirjade eiramine;
 • ülekoormatud sõiduki kasutamine.

Need lisandused aitavad vähendada rikkujate karistuseta jäämist ning suurendada liikmesriikide suutlikkust karistada teistest liikmesriikidest pärit liiklusõigusrikkujaid. Samuti tagatakse selliselt residendist ja mitteresidendist liiklusõigusrikkujate võrdne kohtlemine.  

Ajakohastatud õigusnormidega tagatakse liiklusrikkumises süüdistatavate õiguste kaitse. Mitteresidentidel on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse presumptsioonile ja kaitsele. Neid õigusi on võimalik kindlamalt tagada sätetega, mille kohaselt peab trahviteadete sisu ja teatavakstegemise kord olema ühtlustatud, nii et trahviteate saajal oleks võimalik kontrollida selle teate ehtsust, ja teabe jagamine oletatava õigusrikkujaga tuleb kehtestada standardnõudena.

Spetsiaalse IT-portaali kaudu on kodanikel lihtne saada teavet igas liikmesriigis kehtivate liiklusohutuseeskirjade kohta ja tulevikus võimalik kõiki trahve otse maksta.

Samuti viiakse eeskirjad kooskõlla isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja õiguskaitsedirektiiv).

Juhtimisõiguse äravõtmine, millel on kogu ELi hõlmav mõju: lõpp karistamatusele raskete kuritegude eest

Et liikluseeskirjade rikkujad ei jääks karistuseta, luuakse uus süsteem, mis lubab juhtimisõiguse ära võtta kogu ELi piires, kui liikmesriik otsustab sõidukijuhilt selle riigi territooriumil toime pandud rikkumise tõttu juhtimisõiguse ära võtta.

Liiklusohutuse seisukohast väga oluline, et liikluseeskirjade rikkujad võetakse vastutusele nii, et karistus kehtiks kõigis liikmesriikides. Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt ei saa olukorras, kus sõidukijuhilt võetakse raske rikkumise tagajärjel juhtimisõigus ära, seda karistust kogu ELis täitmisele pöörata, kui ta pani rikkumise toime muus liikmesriigis kui see, kus talle juhiluba väljastati.

Tänane ettepanek hõlmab raskeid liiklusrikkumisi, nagu lubatud sõidukiiruse ületamine, sõiduki juhtimine alkoholi- või narkojoobes ning surma või raske kehavigastuse põhjustamine mis tahes liiklusrikkumise tagajärjel. 

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustainfoga.

Ettepanek vaadata läbi juhilube käsitlev direktiiv

Ettepanek: direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/413, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta

Ettepanek: direktiiv juhtimisõiguse äravõtmise kohta, millel kogu liitu hõlmav mõju

Küsimused ja vastused: ettepanekud, milles käsitletakse juhilube ja liikluseeskirjade rikkumise eest määratud karistuste piiriülest täitmist

Teabeleht: Uus ELi juhiluba tulekul – mida oodata?

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. märts 2023
Autor
Esindus Eestis