Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. juuni 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Maksustamine: uued eeskirjad soodustavad piiriüleseid investeeringuid ja aitavad võidelda maksukuritarvituste vastu

The euro (II): Symbolic - 2001

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade kohta, et muuta kinnipeetava maksu menetlused ELis investorite, finantsvahendajate (nt pangad) ja liikmesriikide maksuhaldurite jaoks tõhusamaks ja turvalisemaks.

Mõiste „kinnipeetav maks“ viitab näiteks olukorrale, kus ühes ELi liikmesriigis elav investor on kohustatud maksma maksu teises liikmesriigis teenitud intressidelt või dividendidelt. Sageli on see nii piiriüleste investorite puhul. Sel juhul on paljud ELi liikmesriigid sõlminud lepingud, millega välditakse sama isiku või äriühingu topeltmaksustamist. Need lepingud võimaldavad piiriülesel investoril esitada teises liikmesriigis tasutud enammakstud maksu tagastamise taotluse.

Probleem seisneb selles, et tagasimaksemenetlused on sageli pikad, kulukad ja tülikad ning tekitavad investorites pahameelt. Tulemuseks on see, et investorid loobuvad ELi-sisestest või siia tehtavatest piiriülestest investeeringutest. Praegu on igas liikmesriigis kohaldatavad menetlused väga erinevad. Investorid peavad kogu ELis tegelema rohkem kui 450 erineva vormiga, millest enamik on kättesaadavad ainult vastava riigi keeles. Cum/Ex ja Cum/Cum skandaalid on samuti näidanud, kuidas tagastamismenetlust on võimalik kuritarvitada: nendest skeemidest tulenev maksukahju oli aastatel 2000–2020 hinnanguliselt 150 miljardit eurot.

Uute eeskirjadega nähakse ette:

  • ELi ühine digitaalne maksuresidentsuse tõend mis, muudab kinnipeetava maksu vähendamise menetlused kiiremaks ja tõhusamaks. Näiteks vajavad investorid, kellel on ELis hajutatud portfell, ainult üht digitaalset maksuresidentsuse tõendit, et nõuda samal kalendriaastal tagasi mitu makset. Digitaalne maksuresidentsuse tõend tuleks välja anda ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Praegu kasutab enamik liikmesriike endiselt paberdokumente.
  • Kaks kiirmenetlust, mis täiendavad kehtivat tagastamismenetlust: tulu tekkimise kohas kinnipeetava maksu vähendamine ja kiire tagasimakse muudavad maksusoodustusprotsessi kogu ELis kiiremaks ja ühtlustatumaks. Liikmesriigid saavad valida, kumba neist kasutada, sealhulgas mõlema kombinatsiooni.
    • Tulu tekkimise kohas kinnipeetava maksu vähendamise korra kohaselt põhineb dividendide või intresside maksmise ajal kohaldatav maksumäär otseselt topeltmaksustamise vältimise lepingu sätetel.
    • Kiire tagasimakse menetluse puhul võetakse esialgse makse tegemisel arvesse selle liikmesriigi kinnipeetava maksu määra, kus dividendid või intressid makstakse, kuid enammakstud maksu tagastamine toimub 50 päeva jooksul alates maksmise kuupäevast.

Tänu nendele menetlustele säästavad investorid hinnanguliselt ligikaudu 5,17 miljardit eurot aastas.

  • Standardne aruandluskohustus annab riiklikele maksuhalduritele vajalikud vahendid, mille abil kontrollida vähendatud maksumäära vastavust tingimustele ja avastada võimalik kuritarvitus. Sertifitseeritud finantsvahendajad peavad teatama dividendide või intresside maksmisest asjaomasele maksuhaldurile, et viimane saaks tehingut jälgida. Eelkõige nõutakse suurtelt ELi finantsvahendajatelt, et nad ühineksid sertifitseeritud finantsvahendajate riikliku registriga. Registriga võivad vabatahtlikult ühineda ka ELi-välised ja väiksemad ELi finantsvahendajad.  

 

Kui liikmesriigid ettepaneku vastu võtavad, peaks see jõustuma 1. jaanuaril 2027.  

Lisateave

Õigusaktid

Pressiteade taustainfo ja tsitaatidega

Majandusvolinik Gentiloni pressikonverentsi salvestus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis