Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. detsember 20202 min lugemist

Riigiabi: komisjon kiitis heaks toetuse taastuvallikatest elektri tootmisele Eestis

p045070-784164.jpg
© EU
Euroopa Komisjon kiitis ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks kava, mille maht on 450 miljonit eurot ja millega toetatakse taastuvatest energiaallikatest elektri tootmist Eestis.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Taastuvenergia suurem roll energiatootmises on meie planeedi ja keskkonna tuleviku jaoks ülioluline. Eesti kava muutmine suurendab taastuvate energiaallikate osakaalu Eesti energiaallikate jaotuses. See aitab Eestit üleminekul vähese CO2-heitega ja keskkonnasäästlikule majandusele kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja meie riigiabieeskirjadega.“

Eesti kavatseb muuta oma praegust taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise käigus toodetud elektrienergia toetuskava. Komisjon kiitis esialgse kava heaks 2017. aasta detsembris ja selle kehtivus lõpeb 2020. aasta lõpus. Muudetud kava, mille eelarve on ligikaudu 450 miljonit eurot, kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle heakskiitmise kuupäevast.

Kava muutmine aitab Eestil saavutada nii oma taastuvenergia eesmärke kui ka Euroopa eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Taastuvenergiat tootvad käitised saavad kava alusel toetust turuhinnale lisanduva lisatasu vormis. Lisatasu määratakse kindlaks võistupakkumise teel. Võistupakkumine korraldatakse uutele taastuvenergiat tootvatele käitistele ja ka olemasolevatele elektrijaamadele, mis lähevad fossiilkütuselt üle biokütusele.

Lisatasu ei tohi olla suurem kui iga taastuvenergia tehnoloogia keskmise tootmiskulu ja elektri turuhinna vahe.

Muudatus võimaldab korraldada võistupakkumisi, et stimuleerida fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele üleminekut, mis vähendaks CO2-heidet.

Komisjon hindas kava ELi riigiabieeskirjade, eelkõige 2014. aasta keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste alusel.

Komisjon leidis, et abi on vajalik ja sellel on ergutav mõju, sest elektrihinnad ei kata täielikult taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise kulusid. Samuti on abi proportsionaalne ja piirdub minimaalselt vajalikuga, sest see katab üksnes elektri turuhinna ja tootmiskulude negatiivse vahe. Kavaga tagatakse, et see on nii isegi siis, kui turuhinnad ootamatult tõusevad.

Seetõttu järeldas komisjon, et Eesti meede on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega, kuna sellega edendatakse elektri tootmist taastuvatest energiaallikatest kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, moonutamata põhjendamatult konkurentsi.

Taust

Komisjoni 2014. aasta keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised võimaldavad liikmesriikidel teatavatel tingimustel toetada elektrienergia tootmist taastuvatest energiaallikatest. Nende eeskirjade eesmärk on aidata liikmesriike ELi edasipüüdlike energia- ja kliimaeesmärkide täitmisel maksumaksjatele võimalikult väikese hinnaga ja vältida põhjendamatut konkurentsi moonutamist. Taastuvenergia direktiiviga kehtestati kogu ELi hõlmav siduv taastuvenergia eesmärk 32% aastaks 2030.

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.53347 all riigiabi registris, mis asub komisjoni konkurentsivaldkonna veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. detsember 2020