Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. veebruar 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Uued algatused Euroopa kaitse ja julgeoleku edendamiseks

Coronavirus - Estonia

Täna tegi komisjon teatavaks mitu algatust Euroopa Liidu kaitse ja julgeoleku seisukohast elutähtsates valdkondades. Nende hulgas on teatis Euroopa kaitse kohta, mis käsitleb teemasid traditsioonilisest kaitsetööstusest ning maismaal, merel ja õhus kasutavast varustusest kuni küber-, hübriid- ja kosmoseohtude ning kliimamuutusteni välja, samuti julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsa tehnoloogia tegevuskava.

Komisjoni president Ursula von der Leyen„Süveneva geopoliitilise rivaalitsemise taustal peab Euroopa säilitama tehnoloogia vallas oma edumaa. Selleks tuleb käsile võtta eri ohud tavalistest kuni hübriid-, küber- ja kosmoseohtudeni. Vajalik mastaap on võimalik saavutada ühisarenduste, ühishangete ja ühtse lähenemisviisiga ekspordile. Lisaks ELi kodanike julgeoleku tagamisele saab Euroopa kaitsesektor tänu oma lahenduste tsiviilotstarbelisele kasutuselevõtule aidata kaasa majanduse pandeemiajärgsele taastumisele ja uuenduslikule ökosüsteemile.“

Euroopa kaitseturu konkurentsivõime suurendamiseks soovib komisjon:

  • luua täiendavaid stiimuleid liikmesriikide investeeringute suurendamiseks strateegilisse kaitsevõimesse;
  • soodustada kaitsevõimelahenduste ühishankeid;
  • kutsuda liikmesriike üles jätkama relvaekspordi kontrolli tavade lihtsustamist ja ühtlustamist.

Investeeringud kaitsevaldkonda ning ühishanked

2022. aasta lõpuks on Euroopa Kaitsefond investeerinud kaitsevaldkonna uurimis- ja võimearendusprojektidesse 1,9 miljardit eurot. Sellega lükatakse käima olulised ja ulatuslikud koostööprojektid võimearenduse vallas ning hoogustatakse innovatsiooni. Samuti loob komisjon täiendavaid stiimuleid liikmesriikide investeeringute suurendamiseks strateegilisesse kaitsevõimesse, eelkõige juhul kui nende arendamine ja/või hankimine toimub ELi koostööraamistikus. Ennekõike uurib komisjon võimalusi soodustada kaitsevõimelahenduste ühishankeid, muu hulgas kaalub ta selleks käibemaksuvabastust, uusi rahastamisvõimalusi ja võimalik, et ka Euroopa Kaitsefondi preemiamehhanismide läbivaatamist.

Lihtsamad ja ühtsemad ekspordikontrollimeetmed

Kuna sõjaliste kaupade ekspordilitsentside väljastamise eest vastutavad liikmesriigid, kutsub komisjon neid üles relvaekspordi kontrolli tavasid veelgi lihtsustama ja järk-järgult ühtlustama. Komisjon kutsub liikmesriike ka üles mitte tegema üksteisele põhimõtteliselt takistusi koostöös välja töötatud sõjalise varustuse ja tehnoloogia ekspordiks kolmandasse riiki. Nii peaks olema kindlustatud Euroopa Kaitsefondist rahastatud toodete asjakohane ja konkurentsivõimeline pääs rahvusvahelisele turule, minemata vastuollu liikmesriikide suveräänsete otsustega.

Tsiviil- ja kaitseotstarbeliste teadusuuringute ja innovatsiooni koostoime ning strateegilise sõltuvuse vähendamine

Julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsa tehnoloogia tegevuskavas on visandatud sammud ELi julgeoleku- ja kaitsesektori konkurentsivõime ja vastupidavuse suurendamiseks. Selleks tehakse järgmist:

  • kutsutakse liikmesriike üles lööma aktiivselt kaasa loomisel oleva elutähtsa tehnoloogia vaatluskeskuse töös;
  • soodustatakse kaheotstarbelisi teadusuuringuid ja innovatsiooni ELi tasandil;
  • kutsutakse liikmesriike üles töötama strateegilise kompassi raames välja ELi ülene kooskõlastatud lähenemisviis elutähtsale tehnoloogiale;
  • toetatakse julgeoleku- ja kaitsevaldkonna innovatsiooni ja ettevõtlust mitme uue vahendiga, nagu inkubaatorid, segarahastamine jne;
  • töötatakse koos Euroopa Kaitseagentuuriga välja ELi kaitseinnovatsiooni kava, et koondada eri üksuste jõupingutused ühe raamistiku alla;
  • hinnatakse julgeoleku- ja kaitseküsimusi ELi olemasolevate või kavandatavate tööstus- ja kaubandusmeetmete rakendamise ja läbivaatamise kontekstis vajaduse korral süsteemsemalt, et vähendada strateegilist sõltuvust.

Kosmosevarade kaitse

Komisjon otsib ka võimalusi suurendada ELi kosmosevarade kaitset, ennekõike kosmose jälgimise ja seire (SST) teenuste ning ELi tööstuse kogu potentsiaali ärakasutamise varal. Komisjon propageerib lähenemisviisi, mille kohaselt ELi kosmosetaristu kavandatakse algusest peale kaheotstarbeliseks, et pakkuda uusi paindlikke teenuseid, mis rahuldavad valitsemissektori vajadusi, sealhulgas kaitsevaldkonnas.

Samuti uurivad komisjon ja kõrge esindaja võimalust käivitada solidaarsus-, vastastikuse abi ja kriisireageerimismehhanismid kosmosest lähtuvate rünnakute või kosmoses asuvate varade ohtusattumise korral.

Euroopa vastupanuvõime suurendamine

Komisjon hindab koostöös kõrge esindaja ja liikmesriikidega sektorite toimetulekuvõime lähtestsenaariume, et teha kindlaks nii lüngad ja vajadused kui ka sammud nendega tegelemiseks. Strateegilise kompassi vastuvõtmise järel annab komisjon oma panuse ELi tulevasse hübriidohtude vastaste vahendite paketti ja kaalub võimalust leida vastavate poliitikavaldkondade eksperdid.

Lisaks sellele teeb komisjon küberturvalisuse ja küberkaitse tugevdamiseks ettepaneku küberkerksuse akti kohta ja palub Euroopa standardiorganisatsioonidel töötada välja ühtsed standardid ning suurendab koos liikmesriikidega valmisolekut ulatuslikeks küberintsidentideks. Selle aasta lõpuks teeb komisjon koos kõrge esindajaga ettepaneku ajakohastada ühist tegevuskava, et parandada sõjaväelist liikuvust Euroopas ja väljaspool seda. Peale selle võtab komisjon eri meetmeid, et otsida lahendusi kaitsega seotud kliimamuutusprobleemidele.

Taust

ELi julgeoleku- ja kaitseküsimuste strateegiline kompass on nõukogu dokument, millele annab suuna kõrge esindaja Josep Borrell ning mille eesmärk on anda liikmesriikide soovile astuda vastu ELi ees seisvatele ohtudele ja probleemidele järgmiseks 5–10 aastaks konkreetsed eesmärgid ja tulemused. Nõukogu peaks selle vastu võtma 2022. aasta märtsis.

 

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustamaterjaliga

Siseturu voliniku Thierry Bretoni tänane pressikonverents on järelvaadatav siit

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis