Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Eurobaromeetri uuring näitab eurooplaste jätkuvat toetus Ukrainale

Participation of Didier Reynders, European commissioner, in public actions of solidarity to commemorate the 1 year anniversary of the Ukraine invasion

Eurooplased toetavad jätkuvalt ELi reaktsiooni Venemaa sõjale Ukrainas. Peaaegu üheksa inimest kümnest nii ELis kui ka Eestis (89%) toetab humanitaarabi andmist sõjast mõjutatud inimestele ning rohkem kui kaheksa kümnest (84%, Eestis 77%) on nõus sõja eest põgenevaid inimesi ELi vastu võtma. 72% (Eestis 59%) on nõus Ukrainale rahalise toetuse andmisega. Sama palju (72%, Eestis 66%) toetab Venemaa valitsuse, ettevõtete ja üksikisikute vastu suunatud majandussanktsioone. Umbes kuus kümnest (61%, Eestis 57%) kiidab heaks Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmise ning ELi rahalise toetuse sõjalise varustuse ostmiseks ja tarnimiseks Ukrainale (60%, Eestis 62%).

Enamik vastajaid (57%, Eestis 48%) on rahul sellega, kuidas EL reageeris Venemaa sissetungile Ukrainasse. 54% (Eestis 56%) eurooplastest on sama meelt oma riigi valitsuse reageeringu osas.

Tugevam ja sõltumatum EL

Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu nõustub rohkem kui kaheksa vastajat kümnest sellega, et EL peaks investeerima ulatuslikult taastuvenergiasse (83%, Eestis 68%) ja vähendama võimalikult ruttu sõltuvust Venemaa energiaallikatest (81%, Eestis 69%).

Üle kahe kolmandiku ELi kodanikest  toetab liikmesriikide ühist välispoliitikat ning on nõus, et ELil on piisavalt võimu ja vahendeid, et kaitsta Euroopa majandushuve maailmamajanduses (ELi keskmine mõlema väite puhul 69%, Eestis vastavalt 67% ja 58%).

Rohkem kui kolm neljandikku (77%) eurooplastest ja Eesti vastanutest toetab ELi liikmesriikide ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat. Samal arvamusel on igas liikmesriigis rohkem kui kuus vastanut kümnest.

Peaaegu seitse vastajat kümnest (69%, Eestis 44%) pooldab ühist Euroopa rändepoliitikat ning 68% (Eestis 42%) toetab Euroopa ühist varjupaigasüsteemi. Kolmveerand vastanutest (75%, Eestis 74%) pooldab ELi välispiiride tugevdamist ning Euroopa piiri- ja rannikuvalveametnike arvu suurendamist.

Ukraina sõda ja sisseränne kui ELi peamised mureküsimused

28% eurooplastest arvab, et sisseränne ja Ukraina sõda on kaks kõige olulisemat ELi ees seisvat probleemi. Eestist vastanute arvates on suurimad probleemid ELi jaoks sõda Ukrainas (49%), rahvusvaheline olukord (33%), sisseränne (22%), majanduslik olukord (14%) ja inflatsioon (13%).

Eurooplased näevad ELi stabiilse paigana muidu rahutus maailmas

Täna avaldatud Eurobaromeetri 100. standarduuring näitab, et seitse ELi kodanikku kümnest (70%, Eestis 55%) usuvad, et Euroopa Liit on stabiilne paik muidu rahutus maailmas. Nii arvab enamik kõikide liikmesriikide vastajatest. Lisaks on rohkem kui kuus kodanikku kümnest (61%, Eestis 58%) ELi tuleviku suhtes optimistlikud.

Eurobaromeetri standarduuring nr 100 (sügis 2023) viidi läbi 23. oktoobrist 15. novembrini 2023 ELi 27 liikmesriigis. Vahetutes küsitlustes osales 26 471 ELi kodanikku.

 

Lisateave

 

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Eurobaromeetri standarduuring nr 100.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis