Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. aprill 20212 min lugemist

Euroopa Komisjon on valmis võtma majanduse taastamise rahastamiseks kuni 800 miljardit eurot laenu

p044199-297823.jpg
© EU
Komisjon võttis täna vastu otsused, millega valmistutakse ajutise taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks laenu võtmiseks ELi liikmesriikide ja nende elanike jaoks võimalikult soodsatel tingimustel. Kavas on 2026. aastaks kaasata kuni 800 miljardit eurot jooksevhindades, ja komisjon rakendab selleks hajutatud rahastamise strateegiat.

Laenud majanduse taastamise rahastamiseks

Taasterahastu „NextGenerationEU“ on ELi peamine vahend pandeemiale reageerimiseks. Seda rahastatakse kapitaliturgudelt võetavate laenudega. Kuni 2026. aasta lõpuni on kavas kaasata kuni 800 miljardit eurot.

Seega laenatakse keskmiselt 150 miljardit eurot aastas, mis teeb EList ühe suurima eurovõlakirjade emitendi. Laenud makstakse tagasi 2058. aastaks.

Kuigi komisjon on ka varem ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide toetuseks laenu võtnud, tuleb taasterahastu „NextGenerationEU“ laenumahtusid ning laenuvõtmise sagedust ja keerukust arvesse võttes põhjalikult muuta kapitaliturgudel tegutsemise põhimõtteid.

Vastavalt uutele rahastamisvajadustele on kavas rahastamisallikaid hajutada, mis võimaldab komisjonil kaasata rahalisi vahendeid sobival ajal ja soodsaimatel tingimustel.

Hajutatud rahastamise strateegia

Hajutatud rahastamise strateegia tähendab eri rahastamisvahendite ja -meetodite kasutamist ning turuosaliste läbipaistvat teavitamist.

Komisjoni hajutatud rahastamise strateegia sisaldab:

  • aasta laenumahu kindlaksmääramist sellekohase otsusega ning rahastamiskava elluviimisest teavitamist iga kuue kuu järel, et tegevus oleks investoritele ja muudele sidusrühmadele läbipaistev ja prognoositav;
  • struktureeritud ja läbipaistvaid suhteid emiteerimisprogrammi toetavate pankadega esmasvahendajate võrgustiku kaudu;
  • eri rahastamisvahendite kasutamist (keskmise ja pika tähtajaga võlakirjad, millest osa emiteeritakse NextGenerationEU „roheliste“ võlakirjadena, ja ELi lühiajalised võlakirjad), et tagada turulepääsu paindlikkus ning likviidsuse ja lunastustähtaegade parem haldamine;
  • nii enampakkumiste kui ka sündikaatlaenude kasutamist soodsa ja kulutõhusa rahastamise huvides.

Hajutatud rahastamise strateegia lisaväärtus 

Hajutatud rahastamise strateegial on komisjoni jaoks kaks peaeesmärki – täita taasterahastu „NextGenerationEU“ ulatuslikud rahastamisvajadused ning saavutada soovitud madal kulutase ja väike täitmisrisk kõigi liikmesriikide huvides.

  • Komisjon kasutab eri laenutähtaegu ja -instrumente ning tagab rahastamistoimingute prognoositavuse, mis omakorda suurendab turu vastuvõtuvõimet. Rahastamisoperatsioonide tõhusust suurendab veelgi võlakirjaoksjonite kasutamine.
  • Kuna otsuseid rahastamistoimingute aja ja meetodite valiku küsimustes on võimalik langetada paindlikult, saab komisjon soovitud rahastuse madala kulutaseme ja väikese täitmisriskiga.

Järgmised sammud

Vastavalt tänastele otsustele hakkab komisjon tegutsema hajutatud rahastamise strateegia rakendamiseks. Kavas on:

  • luua esmasvahendajate võrgustik. Sarnaselt teiste samalaadsete emitentidega loob komisjon esmasvahendajate võrgustiku, et tagada enampakkumiste ja sündikaattehingute tõhusus, järelturgude likviidsus ja võla jagunemine võimalikult laia investoribaasi vahel. Taotlusvorm ja osalemise üldtingimused avaldatakse õige pea meie veebisaidil.
  • avaldada esimese aastase laenuvõtmisotsus (ja sellega kaasneva rahastamisotsuse) ning esimene NextGenerationEU rahastamiskava enne, kui (arvatavasti käesoleva aasta suvel) algab taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks laenuvõtmine. See sõltub siiski sellest, millal kõik liikmesriigid kiidavad heaks omavahendite otsuse, millega antakse komisjonile taasterahastu jaoks laenu võtmise õigus. Laenutoiminguid saab hakata tegema kohe pärast omavahendite otsuse jõustumist. Edaspidi ajakohastatakse rahastamiskava iga poole aasta tagant.

Taust

NextGenerationEU

Taasterahastu „NextGenerationEU“ on ELi peamine pandeemiast tingitud kriisi ületamise vahend. Sellega toetatakse majanduse taastamist, viiakse ellu rohe- ja digipööret ning suurendatakse majanduse vastupidavust. Taasterahastu kuulub koos ELi 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarvega stimuleerimispaketti, mille suurus jooksevhindades on üle 2 triljoni euro (2018. aasta hindades 1,8 triljonit eurot).

NextGenerationEU keskne osa on taaste- ja vastupidavusrahastu, millest antakse toetusi ja laene reformide elluviimiseks ja investeeringute tegemiseks ELi liikmesriikides kogusummas 723,8 miljardit eurot (jooksevhindades).

NextGenerationEU rahastamiseks võtab EL laenu kapitaliturgudelt. Tagasimaksmine toimub pika aja jooksul – kuni 2058. aastani. Selline tähtaeg võimaldab vältida kohest survet liikmesriikide rahandusele ja ELi liikmesriigid saavad suunata oma jõupingutused majanduse taastamisele.

Laenu tagasimaksmiseks kaalub EL senistele lisaks uute tuluallikate (nn omavahendite) ettenägemist ELi eelarves.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused

EL kui laenuvõtja

ELi kui laenuvõtja suhted investoritega

Teabelehed

Õigusaktid

Ülevaade investoritele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. aprill 2021