Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade24. märts 2022Esindus Eestis4 min lugemist

Komisjon kaardistab võimalused kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks ühiste gaasiostude ja gaasi hoiustamise miinimumkohustuse kaudu

The arrival of an LNG (Liquefied natural gas) tanker in the Port of Fos-sur-Mer, France

Teatise „REPowerEU“ ja Versailles' deklaratsiooni kiire järelmeetmena esitas komisjon täna ettepanekud Euroopa ühismeetmeteks gaasituru probleemi juurpõhjustega tegelemiseks ning varustuskindluse tagamiseks mõistlike hindade juures järgmisel talvel ja pärast seda. Juhid jätkavad nende võimaluste arutamist sel nädalal toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Energeetikavolinik Kadri Simson sõnas: Üleilmsetel ja Euroopa energiaturgudel on tormilised ajad, eriti alates Venemaa sissetungist Ukrainasse. Euroopa peab võtma kiiresti meetmeid, et tagada järgmiseks talveks meie energiavarustus ning leevendada suurte energiaarvete mõju meie kodanikele ja ettevõtjatele. Tänased ettepanekud on järjekordne samm meie intensiivses töös sellel rindel.“

Komisjon esitas täna seadusandliku ettepaneku, mille kohaselt kehtestatakse järgmiseks talveks energiavarustuskindluse tagamiseks vähemalt 80 %-line gaasi hoiustamise miinimumtase, mida suurendatakse järgmistel aastatel 90 %-ni. Jätkuvalt kõrgete energiahindadega seotud probleemide lahendamiseks on komisjon vastu võtnud ka teatise, milles esitatakse turusekkumise võimalused Euroopa ja riiklikul tasandil ning hinnatakse iga variandi plusse ja miinuseid.

ELi partnerlused kolmandate riikidega gaasi ja vesiniku ühisostudeks võivad suurendada vastupidavust ja alandada hindu. Komisjon on valmis ELi tasandil looma ühiste gaasiostude rakkerühma. Nõudluse koondamisega hõlbustaks ja tugevdaks rakkerühm ELi rahvusvahelist suhtlemist tarnijatega, et aidata kindlustada õiglase hinnaga importi enne järgmist talve. Rakkerühma toetaksid juhatuses liikmesriikide esindajad. Komisjoni juhitav ühine läbirääkimisrühm peaks kõnelusi gaasitarnijatega ja valmistaks ette ka tulevasi energiapartnerlusi võtmetarnijatega, vaadates veeldatud maagaasist ja gaasist kaugemale. Eeskujuks oleks COVID-19 pandeemiast saadud kogemus, kui kogu ELi hõlmav tegevus aitas tagada kõigi jaoks piisavad vaktsiinitarned. 

Seadusandlik ettepanek talvise gaasi hoiustamise tagamiseks

Komisjon on pärast Versailles' tippkohtumist kiiresti tegutsenud ja esitas täna seadusandliku ettepaneku, milles nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid oma maa-aluste gaasihoidlate täitmise vähemalt 80 % ulatuses 1 novembriks 2022. Järgmistel aastatel suurendatakse täituvusmäära 90 %-ni, lähtudes ajavahemikuks veebruarist kuni oktoobrini seatud vahe-eesmärkidest. Hoidlate käitajad peaksid teatama saavutatud täituvusmäära riiklikele ametiasutustele. Liikmesriigid peaksid täituvusmäära jälgima igakuiselt ja esitama komisjonile aruande.

Gaasihoidlad on varustuskindluse tagamisel asendamatud. Kõigi hoidlatevõrgu käitajate uus kohustuslik sertifitseerimine aitab vältida võimalikke riske, mis tulenevad välisest mõjust elutähtsale hoidlataristule, mis tähendab, et sertifitseerimata käitajad peavad loobuma ELi gaasihoidlate omandiõigusest või nende kontrollimisest. Lisaks peaks gaasihoidla oma tegevuse lõpetamiseks saama riikliku reguleeriva asutuse loa. ELi gaasihoidlate taastäitmise stimuleerimiseks teeb komisjon ettepaneku vähendada hoidlate sisse- ja väljavoolupunktide võimsuspõhiseid ülekandetasusid 100 %.

Erakorralised meetmed energiahindade ja gaasi hoiustamise valdkonnas 

Komisjon on võtnud kodumajapidamistele ja ettevõtetele kõrgete energiahindade mõju leevendamise meetmeid alates eelmisest suvest. Kaks nädalat tagasi lubas president von der Leyen esitada kuu lõpuks konkreetsed erakorralised lühiajalised võimalused gaasihindade elektriturule ülekandumise probleemi lahendamiseks. Komisjon jätkas seda tööd, et anda oma panus sel nädalal toimuva Euroopa Ülemkogu töösse, ning esitas täna teatise, milles neid võimalusi kirjeldatakse.

Liikmesriigid on kõrgete elektrihindade mõju piiramiseks esitanud mitu erakorraliste meetmete varianti. Siiski kaasnevad kõigi arutatavate meetmetega kulud ja tagasilöögid. Elektrihinna mõjutamise lühiajalised võimalused saab üldjoontes rühmitada kahte kategooriasse:

energia

Nagu teatises märgitakse, puudub ühtne lihtne lahendus kõrgete elektrihindadega tegelemiseks, võttes arvesse liikmesriikide erinevat olukorda energiaallikate jaotuse, turukorralduse ja võrkudevaheliste ühenduste osas. Komisjon esitab Euroopa juhtidele edasiseks kaalumiseks erinevate lähenemisviiside eelised ja puudused ning on valmis oma tööd vastavalt vajadusele jätkama. Kui mitme eespool esitatud meetme puhul tegeletakse sümptomitega, on oluline tegeleda praeguste kõrgete elektrihindade juurpõhjustega, võttes gaasiturul ühiseid Euroopa meetmeid.

Komisjon esitab oma üksikasjaliku REPowerEU kava ja hindab elektrituru korralduse optimeerimise võimalusi mais ning on valmis esitama ELi energiasäästukava. Komisjon kaalub võimalust anda liikmesriikidele suuniseid ka selle kohta, kuidas kõige paremini kasutada energia maksustamise direktiivi kohaseid suunatud riigipõhiseid erandeid.

Taust

Eelmise aasta oktoobris avaldas komisjon energiahindade meetmepaketi, mis on aidanud liikmesriikidel leevendada kõrgete hindade mõju haavatavatele tarbijatele. See pakett on jätkuvalt raamistik riiklike meetmete võtmisel. 8. märtsil esitas komisjon liikmesriikidele täiendavad suunised, milles kinnitatakse võimalust reguleerida hindu lõpptarbijatele erandlikel asjaoludel, ning sätestatakse, kuidas liikmesriigid saavad energiasektori suurest kasumist ja heitkogustega kauplemisest saadud tulu tarbijatele ümber jaotada. Täna võeti vastu uus riigiabi ajutine kriisiraamistik, mis võimaldab toetada Ukraina sõja majanduslikust mõjust otseselt või kaudselt mõjutatud ettevõtjaid piiratud otsetoetuste, likviidsustoetuse ning suurenenud gaasi- ja elektrikulude hüvitamiseks antava abiga.

10.–11. märtsil 2022 Versailles's toimunud ELi juhtide kohtumisel lepiti kokku, et ELi sõltuvus Venemaa gaasi-, nafta- ja söeimpordist lõpetatakse niipea kui võimalik, ning kutsuti komisjoni üles esitama märtsi lõpuks kava varustuskindluse ja taskukohaste energiahindade tagamiseks järgmisel talvehooajal. Ühtlasi kohustusid ELi juhid 8. märtsi 2022. aasta teatisele tuginedes kiiresti käsitlema ja kaaluma konkreetseid võimalusi, et tegeleda energiahindade tõusu mõjuga kodanikele ja ettevõtjatele, eelkõige meie haavatavatele kodanikele ja VKEdele, sealhulgas Euroopa Ülemkogu järgmisel kohtumisel 24.–25. märtsil 2022.

Lisateave

Varustuskindlust ja taskukohaseid energiahindu käsitlev teatis

Varustuskindlust ja taskukohaseid energiahindu käsitleva teatise lisa

Ettepanek: gaasi hoiustamist käsitlev määrus

Ettepanek: gaasi hoiustamist käsitleva määruse lisa

Gaasi hoiustamist käsitlevat ettepanekut puudutavad küsimused ja vastused

Teabeleht gaasi hoiustamist käsitleva määruse ettepaneku kohta

Euroopa rohelise kokkuleppe veebisait

ELi toetus Ukrainale

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
24. märts 2022
Autor
Esindus Eestis