Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade20. juuli 20214 min lugemist

Komisjon reformib eeskirju rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta

p045646-545593_2.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitas täna ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada ELi eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta. Pakett sisaldab ka ettepanekut luua uus ELi järelevalveasutus. Eesmärk on parandada kahtlaste tehingute ja tegevuse tuvastamist ning kaotada seaduslüngad, mida kurjategijad kasutavad ebaseadusliku raha pesemiseks või terroristliku tegevuse rahastamiseks finantssüsteemi kaudu. Tänastes meetmetes käsitletakse ka tehnoloogia arengust tulenevaid uusi probleeme, muu hulgas seoses krüptovaradega.

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Mairead McGuinness sõnas: „Rahapesu on selge ja reaalne oht kodanikele, demokraatlikele institutsioonidele ja finantssüsteemile. Probleemi ulatust ei tohi alahinnata. Sulgeda tuleb seaduslüngad, mida kurjategijad võivad ära kasutada. Tänane pakett hoogustab märkimisväärset jõupingutusi, mida me teeme, et takistada räpase raha pesemist finantssüsteemi kaudu. Me süvendame liikmesriikide asutuste koordineerimist ja koostööd ning loome ELi uue rahapesuvastase võitluse ameti. Need meetmed eitavad meil kaitsta finantssüsteemi terviklikkust ja ühtset turgu.“

Paketti kuulub neli seadusandlikku ettepanekut:

  • määrus, millega asutatakse uus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse asutus;
  • määrus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, mis sisaldab otsekohaldatavaid sätteid, muu hulgas kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete ja tegelike tulusaajate valdkonnas;
  • kuues rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse direktiiv, mis asendab kehtivat direktiivi 2015/849/EL ja mis sisaldab siseriiklikku õigusesse ülevõetavaid sätteid, nagu eeskirjad liikmesriikide järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode kohta;
  • rahaülekandeid käsitleva 2015. aasta määruse uus versioon, et jälgida krüptovarade ülekandeid (määrus 2015/847/EL).

Uus ELi rahapesuvastase võitluse amet

Tänase õigusaktide paketi keskne osa on uue ELi asutuse loomine, millega kujundatakse ümber rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse järelevalve ELis ja süvendatakse rahapesu andmebüroode koostööd. Uus rahapesuvastase võitluse amet tegutseb ELi tasandil ja tegu on keskasutusega, mis kontrollib liikmesriikide asutusi, et tagada ELi eeskirjade õige ja sidus kohaldamine erasektoris. Samuti toetab amet rahapesu andmebüroosid, et suurendada büroode analüüsivõimsust ebaseaduslike rahavoogude puhul ja teha finantsandmetest õiguskaitseorganite jaoks keskne teabeallikas.

Rahapesuvastase võitluse amet tegeleb ennekõike järgmisega:

  • loob ühtse integreeritud süsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse järelevalveks kõikjal ELis;
  • teostab ise järelevalvet kõige suuremat riski kujutavate finantseerimisasutuste üle;
  • tegeleb teiste finantsüksuste eest vastutavate riiklike asutuste järelevalve ja koordineerimisega ning koordineerib muude kui finantsüksuste järelevalveasutusi;
  • toetab liikmesriikide rahapesu andmebüroode koostööd ning soodustab nendevahelist koordineerimist ja ühisanalüüse, et parandada piiriülese iseloomuga ebaseaduslike rahavoogude tuvastamist.

Rahapesuvastase võitluse amet peaks tööle hakkama 2024. aastal. Tegevust otsese järelevalve vallas alustab ta siis, kui uus õigusraamistik kehtima hakkab.

ELi ühtne reeglistik rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta

Ühtse reeglistikuga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta ühtlustatakse ELi sellealaseid eeskirju, näiteks kehtestades üksikasjalikumad nõuded kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete, tegelike tulusaajate ning järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode volituste ja ülesannete kohta. Omavahel ühendatakse liikmesriikide olemasolevad pangakontode registrid, tagades rahapesu andmebüroode kiirema juurdepääsu pangakontode ja -seifide kohta käivale põhiteabele. Komisjon annab sellele teabele juurdepääsu ka õiguskaitseasutustele, kiirendades finantsuurimist ja kuritegeliku vara tagasivõitmist piiriüleste juhtumite raames.

ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse eeskirjade täielik rakendamine krüptovarade sektoris

Praegu kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse eeskirju ainult teatavate krüptovarakategooriate suhtes. Kavandatava reformiga laiendatakse nimetatud eeskirju kogu krüptovarade sektorile. Kavandatud muudatustega tagatakse selliste krüptovarade puhul nagu bitcoin ülekannete täielik jälgitavus ning luuakse võimalus teha kindlaks nende potentsiaalne kasutamine rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Lisaks sellele keelatakse anonüümsete krüptokukrute kasutamine.

Kogu ELis kehtiv suurte sularahamaksete piirmäär 10 000 eurot

Suured sularahamaksed on kurjategijate jaoks hõlpus viis rahapesuks, kuna tehingute avastamine on väga raske. Sel põhjusel tegi komisjon ettepaneku seada suurtele sularahamaksetele kogu ELis piirmääraks 10 000 eurot. Kogu ELis kehtiv piirmäär on piisavalt kõrge, et mitte seada kahtluse alla euro positsiooni seadusliku maksevahendina, ja sellega tunnustatakse sularaha keskset rolli. Piirangud kehtivad juba umbes kahes kolmandikus liikmesriikidest, kuid summa on erinev. Alla 10 000 euro jäävad riiklikud piirangud võivad kehtima jääda. Suurte sularahamaksete piiramine raskendab kurjategijatel räpase raha pesemist. Samuti keelatakse pakkuda anonüümseid krüptokukruid, sarnaselt ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse eeskirjade raames juba kehtiva anonüümsete pangakontode keeluga.

Koostöö kolmandate riikidega

Komisjon teeb oma rahvusvaheliste partneritega tihedat koostööd, et võidelda räpase raha liikumisega kõikjal maailmas. Rahapesuvastane töökond esitab riikidele soovitusi. Riik, mille töökond oma loetellu kannab, kantakse ka ELi loetellu (ELil on kaks loetelu, nn must nimekiri ja hall nimekiri). Loetellu kandmise järel rakendab EL meetmeid, mis vastavad riigist tulenevatele riskidele.

Taust

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on Euroopas finantsstabiilsuse ja -julgeoleku tagamisel kesksel kohal. Lüngad ühe liikmesriigi seadustes mõjutavad kogu ELi. Seetõttu tuleb ELi õigusnorme tõhusalt ja sidusalt rakendada ja kontrollida. Tänase õigusaktide paketiga rakendatakse tegevuskava, mis käsitleb liidu terviklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikat, mille komisjon võttis vastu 7. mail 2020.

ELi rahapesuvastasesse raamistikku kuuluvad ka arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist käsitlev määrus, direktiiv  rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil, direktiiv, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, Euroopa Prokuratuur ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem.

 

Lisateave

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Täispikk pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. juuli 2021