Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. detsember 2021Esindus Eestis3 min lugemist

Uute transpordiettepanekute eesmärk on tõhustada reisimisvõimalusi ja muuta reisimine säästvamaks

transport

Selleks et toetada üleminekut puhtamale, keskkonnahoidlikumale ja arukamale liikuvusele kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega, võttis komisjon vastu neli ettepanekut ELi transpordisüsteemi ajakohastamiseks. Ettepanekutega suurendatakse ühendusvõimalusi, suunatakse suuremad reisijate- ja kaubaveovood raudteele ja siseveeteedele, toetatakse laadimispunktide, alternatiivkütuste tankimise taristu ja uute digilahenduste kasutuselevõttu, pööratakse suuremat tähelepanu säästvale linnaliikuvusele ning lihtsustatakse eri transpordivõimaluste vahel valimist. Kõik see võimaldab vähendada transpordisektori heidet 90%.

Arukas ja kestlik üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T)

TEN-T on kogu ELi hõlmav raudteede, siseveeteede, lähimereteede ja maanteede võrk. See ühendab 424 suurlinna sadamate, lennujaamade ja raudteeterminalidega. TEN-T lõpliku väljaarendamisega lüheneb nende linnade vahelise sõidu aeg. Näiteks kuluks reisijatel rongiga Kopenhaagenist Hamburgi sõiduks praeguse 4,5 tunni asemel edaspidi 2,5 tundi.

Puuduvate ühenduste rajamiseks ja kogu transpordivõrgu ajakohastamiseks pannakse ette järgmist:

  • kehtestada kohustus, et 2040. aastaks peavad rongid saama peamistel TEN-T reisijateveoliinidel sõita kiirusega 160 km/h või kiiremini ning tagada kanalitel ja jõgedel miinimumarvul päevadel aastas head navigatsioonitingimused, mida ei häiriks veetaseme kõikumine;
  • luua rohkem ümberlaadimisterminale, suurendada käitlusvõimsust kaubaterminalides, lühendada ooteaegu raudteepiiripunktides, võtta kasutusele pikemad rongikoosseisud ning luua võimalus vedada veoautosid raudteel kogu transpordivõrgu ulatuses. Et taristu planeerimine vastaks tegelikele vajadustele, luuakse Euroopas raudteid, maanteid ja siseveeteid ühendavad üheksa transpordikoridori;
  • kehtestada uus vahetähtaeg aastaks 2040, et kiirendada peamiste võrguosade lõplikku väljaarendamist enne 2050. aastat, mis kehtib laiema üldvõrgu suhtes, sealhulgas ka näiteks uute kiirraudteeühenduste kohta Porto ja Vigo ning Budapesti ja Bukaresti vahel;
  • kehtestada nõue, et kõik TEN-T võrku kuuluvad 424 suurlinna töötaksid välja säästva linnalise liikumiskeskkonna kava, et soodustada saastevaba liikuvussüsteemi ning suurendada ühistranspordi ning jalgsi liikumise ja rattasõidu osakaalu ning parandada nende taristut.

Pikamaa ja piiriülese raudteeliikluse osakaalu suurendamine

TEN-T-d käsitlevale ettepanekule on lisatud pikamaa ja piiriüleste raudteevedude tegevuskava, kus on esitatud edasised sammud, mille abil oleks ELil võimalik saavutada eesmärk kahekordistada kiirraudteeliikluse mahtu 2030. aastaks ja kolmekordistada seda 2050. aastaks.

Kuigi rongireisijaid on viimastel aastatel üha lisandunud, moodustasid piiriülesed reisid 2001–2018. aastal vaid 7% läbitud raudteekilomeetritest. Et rohkem inimesi otsustaks välismaale sõiduks kasutada rongi, soovitakse tegevuskavaga muuta raudteesõit reisijatele palju atraktiivsemaks.

Näiteks on kavas teha järgmist:

  • esitada mitmeliigilist transporti käsitlev seadusandlik ettepanek 2022. aastal, et muuta mitmeliigilise transpordi piletite müük kasutajasõbralikumaks;
  • võimaldada reisijatel leida parimad piletid soodsaima hinnaga, pakkuda neile paremat abi reisitõrgete korral ja uurida võimalust vabastada kogu ELis rongipiletid käibemaksust;
  • tunnistada kehtetuks liiased riiklikud tehnilised ja käitamisnormid;
  • kuulutada välja 2022. aasta ettepanekud sõiduplaanide koostamise ja läbilaskevõime juhtimise kohta, et soodustada kiiremaid ja sagedasemaid piiriüleseid raudteeveoteenuseid;
  • kehtestada 2023. aastal suunised raudteekasutuse hinna kujundamise kohta eesmärgiga lihtsustada raudteeveo-ettevõtjatele juurdepääsu taristule, suurendada konkurentsi ja tagada reisijatele soodsamad piletihinnad.

Komisjon toetab vähemalt 15 piiriülese katseprojekti käivitamist 2030. aastaks, et katsetada tegevuskavas esitatud lähenemisviisi enne uute TEN-T nõuete jõustumist.

Arukad transporditeenused

Komisjon teeb ettepaneku teha kogu teedevõrgu ulatuses teatavad olulised maantee-, reisi- ja liiklusandmed, näiteks andmed kiirusepiirangute, liiklusskeemide või teetööde kohta, digitaalselt kättesaadavaks. Sellega kiirendatakse arukate teenuste kasutuselevõttu ning tehakse kogu TEN-T võrgus sõidukijuhtidele kättesaadavaks olulised ohutusteenused.

Puhtam, keskkonnahoidlikum ja lihtsam linnaliikuvus

Tänases ettepanekus käsitletakse linnade peamisi liikuvusprobleeme nagu ummikud, transpordi tekitatav heide, müra. Linnalise liikumiskeskkonna raamistikus on esitatud Euroopa suunised selle kohta, kuidas linnades vähendada heidet ja parandada liikuvussüsteemi. Põhitähelepanu all on ühistransport, jalgsi liikumine ja rattasõit. Ettepanekus seatakse prioriteediks ka saastevabad sõidukid, kaasa arvatud takso- ja sõiduvahendusteenused, viimase linnakilomeetri tarnelahendused ning mitmeliigilise liikuvuse keskuste ehitamine ja ajakohastamine, samuti uued digilahendused ja -teenused. Selles on esitatud ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimalused nende prioriteetide rahastamiseks ja elluviimiseks.

 

Lisateave

Pressiteade tsitaatide ja täiendava taustaga

Ametlikud dokumendid:

Küsimused ja vastused: Pikamaa ja piiriüleste raudtee-reisijateveoteenuste edendamise tegevuskava

Küsimused ja vastused: TEN-T määruse läbivaatamine

Küsimused ja vastused: Intelligentsed transpordisüsteemid

Küsimused ja vastused: Euroopa linnalise liikumiskeskkonna raamistik 

Teabeleht: Pikamaa ja piiriülese raudtee-reisijateveo edendamine

Teabeleht: Keskkonnahoidliku ja tõhusa üleeuroopalise transpordivõrgu loomine

Teabeleht: Liiklusohutuse ja juhi sõidumugavuste parandamine digiteerimise kaudu

Teabeleht: Euroopa uus linnalise liikumiskeskkonna raamistik

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. detsember 2021
Autor
Esindus Eestis