Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Ettevõtlus ELis

450 miljoni tarbijaga siseturg teeb EList ühe maailma suurima turu. Tänu ühtsele turule on ka Eesti ettevõtted, olenemata suurusest, osa sellest dünaamilisest kaubanduspiirkonnast, mis soodustab majanduskasvu, loob töökohti ja lihtsustab ettevõtlust.

Väikese või keskmise suurusega ettevõte ELis

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) annavad tööd kahele töötajale kolmest ning loovad 85% kõigist uutest töökohtadest ELis. Need on Euroopa majanduse lahutamatu osa ning Euroopa Komisjon pakub teavet, tuge ja rahastamisallikaid, et aidata neil areneda ja kasvada. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saavad

  • kasu kaupade ja teenuste vabast liikumisest kogu ELis ilma tolli- või regulatiivsete takistusteta;
  • loota ELi toetusele ja solidaarsusele selliste probleemide lahendamisel nagu COVID-19 pandeemia ja Brexit;
  • kasu ELi kollektiivsest läbirääkimispositsioonist, mis hõlbustab juurdepääsu maailmaturgudele teiste riikide ja piirkondadega sõlmitud kaubanduslepingute alusel.

ELi rahalised vahendid ja rahaline toetus ettevõtetele

Igal aastal toetab EL rohkem kui 200 000 ettevõtet ja ettevõtjat ettevõtluslaenude, mikrorahastamise, tagatiste ja riskikapitali kaudu. Otsuse anda ELi rahalisi vahendeid teevad kohalikud finantseerimisasutused, näiteks pangad, riskikapitali andjad või nn ingelinvestorid.

2020. aasta aprillis kiitis Euroopa Komisjon heaks 75,5 miljoni euro suuruse Eesti abikava koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtete toetamiseks. Pandeemia põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju silmas pidades on EL võtnud vastu Euroopa majanduse taastekava, et aidata majandusel, ettevõtetel ja kodanikel uuesti jalule saada. See pakub Eesti ettevõtjatele täiendavaid toetus- ja rahastamisvõimalusi, eelkõige turismisektoris.

ELi Euroopa majanduse taastekava Eestis

Teave ettevõtjatele ELi rahastamisvõimaluste kohta

Eesti ettevõtjatele kättesaadavad rahastamisvõimalused

ELi rahastatud algatused Eestis

 

Äriteabe ja tugivõrgustikud

Teie Euroopa - äritegevus

Kogu teave ettevõtlusega alustamise ja tegelemise kohta ELis, maksustamiseeskirjad ja -kord, inimressursid, tootenõuded, rahastamine ning klientidega suhtlemine.

Teie Euroopa Nõuanne

Võrgustik, kuhu kuuluvad sõltumatud juristid, kes tunnevad nii ELi kui ka liikmesriikide õigust ning pakuvad:

  • tasuta personaalset tagasisidet teie valitud ELi keeles nädala jooksul;
  • selgitusi Teie suhtes kohaldatava Euroopa õiguse kohta;
  • teavet selle kohta, kuidas saate oma ELi õigusi kasutada.

SOLVIT

Ebaõiglased eeskirjad või otsused ning diskrimineeriv bürokraatia võivad muuta elamise, töötamise või ettevõtluse mõnes teises ELi liikmesriigis raskeks. Kui teil tekib ELi liikmesriigi kodaniku või ettevõtjana mõnes teises liikmesriigis takistusi, kuna mõni riigiasutus ei täida ELi õigusest tulenevaid nõudeid, siis aitab Teid SOLVIT.

Erasmus noortele ettevõtjatele

Aitab omandada algajatel Euroopa ettevõtjatel oskusi, mis on vajalikud väikeettevõtte asutamiseks ja/või edukaks juhtimiseks Euroopas, pakkudes neile väljaõpet töökohal ja juhendamist.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik Eestis

Aitab uute partnerluste, ärivõimaluste, litsentsimiskokkulepete ning ELi rahastatud teadus- ja arendustegevuseks partneri otsingute kaudu ettevõtetel kasvada. Teenused on mõeldud eeskätt VKEdele, kuid neid võivad kasutada ka muud ettevõtted, ülikoolid ja teaduskeskused.

Access2Markets

Spetsiaalne portaal potentsiaalsetele ja olemasolevatele ELi eksportijatele ja importijatele, kust leiab teavet kõigi ELi riikide ja rohkem kui 120 muu maailma turu tollimaksude, maksude, toote-eeskirjade ja -nõuete kohta.

Euroopa klastrite koostööplatvorm

Veebipõhine vahend äripartnerite leidmiseks riikide, piirkondade, sektorite või tööstusökosüsteemide kaupa.

ELi tööhõive ja sotsiaalküsimused

Teave, uudised ja sündmused ELi tööhõivestrateegia ja -poliitika kohta, sealhulgas töötajate õigused, oskused ja kvalifikatsioon, liikuvus, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus.

Euroopa intellektuaalomandi kasutajatugi

Intellektuaalomandit puudutav tasuta nõuandeteenus, mis aitab Euroopa VKEdel ja ELi rahastatavate teadusprojektide toetusesaajatel hallata oma intellektuaalomandit rahvusvaheliste ettevõtete või ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide kontekstis.

 

Kasulikud lingid

Kuidas ELi poliitika toetab Eestit?

Lisateave ELi ettevõtluse, majanduse ja euro kohta

Lisateave rahastamise ja hangete kohta

Uus VKE-strateegia kestliku ja digitaalse Euroopa jaoks