Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Probleemidest teatamine ja kaebuste esitamine

ELi riigi kodaniku või alalise elanikuna on teil õigused, kui elate, töötate või tegelete ettevõtlusega teistes ELi riikides. Kui teil on probleeme või kaebusi seoses nende õigustega, siis paljudel juhtudel on kõige parem alustada asjaomase talituse, valitsusasutuse või ettevõtte asukohariigi tasandilt.

Kuigi tavaliselt saate oma õigusi oma elukohariigis paremini kasutada, pakub Euroopa Liit ka vahendeid, mis võivad teid aidata, eriti juhul, kui see on seotud mõne ELi institutsiooniga.

 

Riiklikul tasandil

 

Eesti õiguskantsler

Õiguskantsler seisab hea selle eest, et Eesti riigis kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ning et siinsete inimeste põhiõigused ja vabadused oleksid kaitstud.

Leidke ombudsman teises ELi riigis

Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Võrdsete võimaluste volinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes nõustab ja abistab kõiki, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud. Ta aitab kaitsta inimõigusi ja võrdõiguslikkust ning edendada kultuuridevahelist mõistmist.

Leidke võrdse kohtlemise eest vastutav asutus teises ELi riigis

SOLVIT Eesti

Mitteametlik võrgustik, mis aitab ELi kodanikel ja ettevõtjatel lahendada probleeme, mis on seotud ELi liikmesriikide haldusasutuste ja siseturu õigustega.

SOLVITi kaebuse esitamine teises ELi riigis

Euroopa tarbijakeskus Eestis

Aitab lahendada kaebusi tarbijate ja kauplejate vahel, kes asuvad erinevates ELi riikides, samuti Norras, Islandil ja Ühendkuningriigis.

Leidke Euroopa tarbijakeskus (ECC) teises ELi riigis

Eesti tarbijavaidluste komisjon

Lahendab tarbija (eraisiku) ja ettevõtja vahelisi vaidlusi õiglasel, läbipaistval ja kättesaadaval viisil.

Otsige finantsvaidluste lahendamise võrgustiku (FIN-NET) asutust teises ELi riigis

 

ELi tasandil

 

Euroopa Ombudsman

Sõltumatu ja erapooletu asutus, mis uurib inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide kaebusi ning võib võtta ELi institutsioonid ja ametid vastutusele.

Petitsioonid Euroopa Parlamendile

Üksikisikud või ELi residendid mitmekesi koos, samuti organisatsioonid, mille peakorter asub ELis, võivad esitada Euroopa Parlamendile kaebuse, taotluse või tähelepaneku seoses ELi õiguse kohaldamisega.

Kaebuse esitamine Euroopa Komisjonile

Komisjon võib menetlusse võtta kaebuse, kui see puudutab ELi õiguse rikkumist ELi riigi ametiasutuste poolt. Kui kaebus puudutab üksikisiku või eraettevõtja tegevust, tuleks seda käsitleda riiklikul tasandil.

Ettevõtte omaniku kaebused

Kontaktandmed ja juhised kaebuste esitamiseks küsimustes, mis on seotud ebaausa konkurentsi, ebaõiglase valitsuse toetusega konkurentidele või teiste ELi riikide ametiasutustega tekkinud probleemidega.

 

Üldine teave ELi kohta

 

Veebisait „Teie Euroopa“

Pakub praktilist teavet ELis elamise ja seal ettevõtlusega tegelemise kohta, sealhulgas teenust Teie Euroopa Nõuanne, kui te otsitavat teavet ei leia.

Võrgustik Europe Direct 

Helistage ja kirjutage ELile või kohtuge nende esindajaga Eestis või teistes ELi riikides. Kõneteenus on kättesaadav kõigis ELi keeltes, sealhulgas eesti keeles.