Põhisisu juurde
Esindus Eestis

ELi majanduse taastekava ja Eesti

Inflatsioon kiirenes 2024. aasta alguses käibemaksumäära tõusu tõttu, kuid hakkas seejärel taas vähenema. Prognoosi kohaselt on see sel aastal keskmiselt 3,4 % ja langeb 2025. aastal 2,1 %-le. Valitsussektori eelarvepuudujääk peaks 2024. aastal jääma 3,4 %-le SKPst. 2025. aastal prognoosib komisjon selle suurenemist 4,3 %-le, kuna üksikisiku tulumaksuvabastust suurendatakse, kuid kompensatsioonimeetmeid ei ole veel täpsustatud. Valitsemissektori võlg peaks 2025. aastal suurenema 24,6 %-le SKPst.

Kevadine majandusprognoos 2024

Valitsussektori eelarvepuudujäägiks prognoosib komisjon 2024. aastal 2.4% SKPst, 2025. aastal peaks aga puudujääk jälle pisut suurenema 3.6% juurde. Selle põhjuseks on muudatused üksikisiku tulumaksus ja hetkel veel ebaselgus kompensatsioonimeetmete osas. Eesti riigivõlg eeldatavasti suureneb 23.2%ni SKPst aastaks 2025.

Taaste- ja vastupidavusrahastu on peamine NextGenerationEU vahend, millest eraldatakse kuni 806.9 miljardit eurot (jooksevhindades) investeeringute ja reformide toetamiseks kogu ELis. Eesti taaste- ja vastupidavuskava on osa mahukast koordineeritud toetusmehhanismist, mille Euroopa Liit COVID-19 pandeemia taustal käiku lasi, et täita Euroopa suured eesmärgid: viia läbi rohe- ja digipööre ning tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust ning ühtekuuluvust ühtsel turul.

  • Eesti saab taaste- ja vastupidavusrahastust 863 miljonit eurot. Esialgne hinnanguline summa oli 969 miljonit, kuid lõplik summa korrigeeriti 2020-2021 majandusnäitajatestega 2022 suvel. Lisaks saab Eesti REPowerEU eesmärkide saavutamiseks 83,3 miljonit eurot ja 6,6 miljonit eurost Brexiti tasandusfondist, mida kasutatakse taastekava meetmete rakendamiseks. Seega taastekava kogumaht on 953,5 miljonit Eurot
  • Eesti sai 2021. aastal 178 miljonit REACT-EUst pandeemia tagajärgede leevendamiseks ning 340 miljonit eurot õiglase ülemineku fondist, et leevendada põlevkivilt rohelisemale energiale ülemineku sotsiaal-majanduslikke tagajärgi.
  • Eesti sai soodustingimustel 240 miljonit eurot laenu TERA rahastust. See toetus aitas Eestil katta ajutise palgatoetuste meetme kulud.

Komisjon on heaks kiitnud mitu Eesti enda erakorralise riigiabi skeemi, millega toetatakse erinevaid sektoreid ja ettevõtteid, et aidata neil toime tulla kriisi tagajärgedega. Kõik komisjoni poolt heaks kiidetud erakorralise riigiabi skeemid riigiti.

Eesti taastekava ja selle rakendamine

Eesti esitas taaste- ja vastupidavusrahastust taotluse esimese makse saamiseks 30. juunil 2023 ja esimene makse summas 238,5 miljonit eurot kanti Eestile üle 6. Novembril 2023..

Detsembris 2023 kanti Eestile üle ka RePowerEU eelmakse summas 18 miljonit eurot.

Teise korralise maksetaotluse summas 122,3 miljonit eurot esitas Eesti 18. detsembril 2023 ja teine makse laekus Eestile 18. aprillil 2024. Koos teise maksega on Eesti kätte saanud 505 miljonit eurot ehk 53% kogu kava mahust.

Eesti taastekava eesmärk on soodustada rohe- ja digipööret nii era- kui avalikus sektoris ning tugevdada tervishoiusektorit ja sotsiaalhoolekannet. Kava koosneb seitsmest komponendist: (i) ettevõtete digipööre – 116,2 miljonit eurot (ii) ettevõtete rohepööre – 255,2 miljonit eurot (iii) digiriik – 121,7 miljonit eurot (iv) energeetika ja energiatõhusus 198,1 miljonit eurot (v) säästlik transport – 90,5 miljonit eurot (vi) tervishoid ja sotsiaalkaitse – 82 miljonit eurot ning (vii) REPowerEU – 90 miljonit eurot.

 

Kliimaeesmärkide täitmisse panustab Eesti 59% kava mahustTähtsamad meetmed ettevõtete jaoks on rohefond innovaatiliste projektide rahastamiseks (100 miljonit eurot), rohevesiniku pilootprojekt (50 miljonit), tootmisprotsesside rohestamine, bioressursside väärindamine ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt (70,1 miljonit) ning roheoskuste parandamine (15 miljonit). Energeetika ja energiatõhususe vallas on plaanis renoveerida 3500 eluaset (75 miljonit), suurendada taastuvenergia ühenduste võimsust vähemalt 310 MW võrra ning taastuvenergia tootmise võimsust tööstusaladel vähemalt 28 MW ulatuses, samuti katsetada energiasalvestuse lahendusi (55 miljonit). REPowerEU peatükiga lisati kavasse reform taastuvenergeetika projektide kiirendamiseks (31,8 miljonit), investeeringud taastuvenergiatoodangu elektrivõrku lülitamiseks (38 miljonit) ning biogaasi ja biometaani tootmise ja kasutuse suurendamiseks (20,2 miljonit).

Säästliku transpordi arengusse panustab Tallinna Vanasadama tramm (36,5 miljonit), Rail Balticu viaduktid (31 miljonit) ning kergliiklusteed omavalitsustes (5 miljonit). Lisaks peaks 2026. aastaks töötama Tallinna, Harju- ja Raplamaa ühtne ühistranspordisüsteem ning olema elektrifitseeritud Tallinn-Tartu raudtee.

Digipöördesse investeerib Eesti 24% kava mahust. Sellest rahastatakse digiüleminekut 230 ettevõttes 83 miljoni euroga tööprotsesside digitaliseerimiseks, e-riigi uuendusi 97 miljoni euroga ning lairibaühenduse loomist 8097 majapidamisele maapiirkondades 24 miljoni euroga. Lisaks toetatakse 33 miljoni euroga ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel, aidates kujundada ekspordistrateegiaid ning luua ärikeskused tähtsamatel turgudel.

Tervishoiusektori vastupanuvõimet peaks suurendama uus Viljandi tervishoiukompleks, mille rajamist toetatakse 72 miljoniga ning e-tervise uuendused. Sotsiaalkaitse vallas panustab Eesti noorte tööhõive suurendamisse palga- ja koolitustoetuste abil. Lisaks nähakse ette töötukindlustustoetuse pikendamine kõrge tööpuudusega perioodidel, parandatakse pikaajalise hoolduse süsteemi ning võetakse kasutusele ettevõtetele mõeldud digitaalne töövahend soolise palgalõhe vähendamiseks.

ELi taastekava

Taustteave

2020. aasta detsembris leppisid kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide juhid, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kokku majanduse taastamise kavas, et aidata korvata COVID-19 pandeemia põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju.

ELi pikaajalisest eelarvest ja ajutisest rahastamisvahendist „NextGenerationEU“ eraldatakse kokku 2,018 triljonit eurot, et aidata üles ehitada keskkonnahoidlikumat, digitaalsemat ja vastupanuvõimelisemat Euroopat.

 

Mis on ELi majanduse taastekava?